Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/702/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.), i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz..1343 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jestGmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałąNr XL387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r., zmienioną uchwałąNr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 r


. wprowadza się następujące zmiany: 1 zmienia się załącznik nr 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznikdo niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXX7022023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 zmieniająca uchwałę Nr XIX2392020 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (745,92KB)

DOCXUzasadnienie LXX7022023.docx (5,97KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXX7022023.docx (14,80KB)

PDFUchwała Nr LXX-702-2023 - głosowanie.pdf (295,82KB)