Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 73/13/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie Nr 73/13/2023

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego  (czyt.:NK).

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 sierpnia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021r.

7.Sprawy różne, wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec

w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Skarbnik Sandomierza omówiła każdą zmianę w projekcie uchwały.

Radny Wojciech Czerwiec poprosił o wyjaśnienie przesunięcia środków finansowych w wysokości 300.000,00 zł. na odbiór odpadów komunalnych. Pani Barbara Grębowiec odparła, że wynika to z konieczności odbioru i zagospodarowania śmieci poszczególnych frakcji w ilości większej niż przewidziano w podstawowym zamówieniu. 

Wśród członków komisji rozgorzała dyskusja nad skalą zadłużenia za odpady komunalne oraz skutecznością procesu windykacji urzędu w kwestii odzyskiwania zaległości z tyt. opłat za śmieci.

Radny Andrzej Kalczewski przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług członkowie sformułowali wniosek do burmistrza o przedłożenie informacji w zakresie „analizy kosztów utylizacji nieczystości stałych a także dot. wysokości zadłużenia mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych oraz stanu ich ściągalności tj.  podejmowanych działań komorniczych”. Mówca zaznaczył, że na kolejnych obradach należy pochylić się nad wspomnianą sprawą i skonkretyzować działanie ww. kwestii.

Wobec braku uwag, radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

Radna Mariola Stępień oznajmiła, że pracownik biura rady wystosował zaproszenie do dyrekcji i pracowników Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW) w Sandomierzu jednak ze względu na ich nieobecność poprosiła Skarbnika Sandomierza o  zreferowanie przygotowanego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Przewodnicząca komisji przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 28 listopada br. został przegłosowany „wniosek o podniesienie stawki dotacji celowej do 300 zł. dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Sandomierza”. 

Pani Barbara Grębowiec dodała, że z uwagi na znaczny wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem żłobka i z zapewnieniem opieki dzieciom   dotacja celowa została zwiększona do 300 złotych miesięcznie  na jedno dziecko miesięcznie.

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań oraz uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radna Mariola Stępień zwróciła się do Pani Angeliki Kędzierskiej
o przybliżenie treści uzasadnienia projektu uchwały. Mówczyni dodała, że analiza kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. wskazuje przy obowiązującej w 2024 r. stawce, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zapewnią bilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za” – jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 sierpnia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021r.

         Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie projektu uchwały Naczelnika Wydziału NK, która wymieniła zmiany w bazie przystankowej gminy. Pani Angelika Kędzierska wymieniła dodatkowe przystanki autobusowe. Dodała, że wykaz przystanków stanowiący integralną cześć uchwały uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz obejmuje przystanki,
z których korzystają przewoźnicy prowadzący działalność przewozową.

Radny Tomasz Malinowski zapytał czy zostanie uruchomiona linia autobusowa w stronę Krakówki .

Wobec braku uwag, radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień poinformowała o dwóch pismach, które zostały wedle dekretacji przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza zadekretowane  do wiadomości  komisji:

1.Pana R.R.* w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową drogi gminnej łączącej ulicę Mickiewicza z ulicą Ożarowską.

Pan Piotr Wójtowicz odniósł się do wniosku mieszkańca oraz powiadomił, iż stosowna odpowiedź zostanie przedłożona w najbliższym czasie również do wiadomości biura rady.

2.Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” w sprawie wsparcia finansowego w wysokości 18.000zł na przygotowanie się do rundy rewanżowej obecnego sezonu. Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź w ww. zakresie Pana Piotra Wójtowicza, który powiadomił, że Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki nie dysponuje środkami finansowymi, aby móc zasilić klub. Przypomniał procedurę, zasady i terminy przyznawania dotacji
w ramach prowadzonych  otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Radna Mariola Stępień poprosiła Pana  Piotra Wójtowicza o przedłożenie odpowiedzi do komisji.

 Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu