Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 70/10/2023 z dnia 24 października 2023 roku

Sprawozdanie Nr 70/10/2023

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 24 października 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel, Pan Tomasz Malinowski, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI).

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041.

5.Sprawy różne. Wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad

Głosowano-6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Na wstępie swej wypowiedzi mówczyni powiadomiła o błędnym zapisie w uzasadnieniu (str.3V) ppkt.6.2 „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza” kwoty 789.473,68 zł powinno być 368.421,05 zł.

Następnie Skarbnik Sandomierza rzetelnie i szczegółowo omówiła każdą zmianę w projekcie uchwały.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja związana z przesunięciem środków finansowych w wysokości 55.000,00 zł w Dz. 754 Rozdz.75416 § 6050 Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż gminna/miejska § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby uruchomienia punktu kamerowego w rejonie Ronda im. płk. pil. Wacława Króla przy
ul. Baczyńskiego”.

Radny Robert Kurosz zasugerował, aby ww. pieniądze przeznaczyć na posprzątanie i odmalowanie linii na boiskach szkolnych.

Pan Janusz Stasiak odpowiedział, że na powyższą kwotę składa się kilka innych zadań m.in. wymiana zaworu głównego odcięcia wody w Szkole Podstawowej Nr 4 (czyt.:SP4), przeniesienie ok. 7 kamer, a także przeniesienie szaf sterowniczych.

Radni zasugerowali, aby opis zmian w budżecie był bardziej szczegółowy ze względu na szeroki wachlarz zadań dodatkowych.

Radny Wojciech Czerwiec nawiązał do posiedzenia Komisji Praworządności, które odbyło się w siedzibie centrum monitoringu w SP4. Zasugerował, aby
w pierwszej kolejności pochylić się nad kamerami na Placu 3-go Maja lub zająć się przycięciem korony drzew zasłaniających obraz z kamery na ul. Baczyńskiego.

Ponadto, zaapelował o utwardzenie drogi dojazdowej na ul. Warzywnej.

Pan Piotr Wójtowicz oznajmił, że członkowie komisji przed jutrzejszym posiedzeniem sesji Rady Miasta Sandomierza otrzymają przygotowany przez Wydział RPI wykaz prac i zadań uwzględnionych w kwocie 55.000,00zł ww. zmiany w budżecie.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania ww. projektu uchwały z poprawką.

Głosowano- 6„za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023- 2041.

         Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o zreferowanie projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie. 

Ad.5

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień poinformowała o pismach skierowanych wedle dekretacji Pana Wojciecha Czerwca- Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do komisji:

 1. Pani S.T.* w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
  w budżecie gminy na 2024 rok na zaprojektowanie i realizację dojazdu do działki nr ewid. * przy ul. Z.*
 2. Pismo Niepublicznego Przedszkola „Różowy Słoń” Oddział żłobkowy
  w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta Sandomierza.

Komisja w wyniku analizy zawnioskowała do burmistrza o udostępnienie i przedłożenie dokumentów w następującym zakresie:

-ilości dzieci uczęszczających do wspomnianego żłobka prywatnego,

-porównania kosztów utrzymania dziecka w żłobku publicznym i prywatnym,

-czy ilość miejsc w żłobkach publicznych i  prywatnych jest wystarczająca?

Powyższe dane będą podstawą do zajęcia stanowiska przez komisję.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

 1. Pismo Pana Andrzeja Bolewskiego – Prezesa Zarządu SBM „Sandomierz” z dnia 13.10 br. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie w Parku Osiedlowym fontanny przy ul. Baczyńskiego.
 2. Pismo Pana Andrzeja Bolewskiego – Prezesa Zarządu SBM „Sandomierz” oraz Pana Jerzego Zarańskiego z dnia 04.10 br. w sprawie remontu
  i modernizacji ul. Portowej w Sandomierzu.

Wniosek o zobligowanie merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego do zweryfikowania stanu technicznego wspomnianej ulicy oraz dokonania doraźnych napraw ubytków w jezdni.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

 1. Pismo Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
  w zakresie wysokości podatku od środków transportowych
  z dotychczasowej treści na formę uwzględniającą Euro 6, zeroemisyjne i niskoemisyjne pojazdy, ciągniki, naczepy/przyczepy oraz autobusy zasilane gazem, prądem, wodorem oraz innymi paliwami alternatywnymi.

Radni poruszyli temat wydzierżawienia kamienicy na ul.  Opatowskiej 3, a także zaległości z tyt. czynszu za dzierżawę działki nr ewid.* położonej przy ul. Lwowskiej.

Członkowie komisji ponownie zwrócili się z prośbą o udostępnienie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż Pani M.R.* działki
nr* wraz z sąsiadującym terenem oraz przedłożenie mapy
z oznaczeniem granic poszczególnych działek (wniosek z dnia 02.10.br. znak: Or.0012.9.8.2023.ML).

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek                        
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu