Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 57/9/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku

Sprawozdanie Nr 57/9/2023
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
z dnia 27 listopada 2023 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:50

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Jerzy Żyła, Marek Chruściel, Michał Guzin – radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 4. Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu;
 6. Dariusz Kozieja - pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 7. Anna Sękul – pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji przedstawił proponowany projekt porządku obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. na lata 2024-2027;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr LXVI/660/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2023 r.;
 5. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego w tym informacja o remoncie Placu Targowego. (pkt. z planu pracy);
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok w działach:
 • Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę;
 • Dział 600 - Transport i łączność- dochody/wydatki;
 • Dział 710 - Rozdz. 71035 - Działalność usługowa – Cmentarze – dochody/wydatki;
 • Dział 700 - Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność;
 • Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody/wydatki.
 1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2023r.;
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024r.;
 3. Sprawy różne, wnioski komisji;
 4. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. na lata 2024-2027;

Dariusz Kozieja - pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu przedstawił główne założenia wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorstwo przedkłada ww. dokument Burmistrzowi Miasta. Do najważniejszych poruszanych aspektów należy zaliczyć: modernizacja urządzeń wodociągowych i obiektów na ujęciu wody Romanówka, modernizacja sieci wodociągowych i innych urządzeń będących częścią sieci rozdzielczej na terenie miasta, modernizacja sieciowych pompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i innych obiektów na miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Radny Jacek Dybus stwierdził, że program jest mało ambitny. Zwrócił uwagę na brak korzystania ze środków zewnętrznych przez spółkę w najbliższych latach, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 

Dariusz Kozieja - pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu
powiedział, że wieloletni program przygotowany jest w taki sposób by przedsiębiorstwo podołało jego realizacji, uwzględniając wzrost cen surowców i energii. PGKiM w realizacji ww. programu będzie korzystać ze środków unijnych, by koszty realizacji zadań inwestycyjnych nie przekładały się na wzrost cen wody i ścieków dla mieszkańców. Dodał, że spółka nie może korzystać z programu „Fenix”.

Dodał, że plan ma charakter otwarty i może podlegać zmianie.

Radny Andrzej Kalczewski poruszył kwestie pochodzenia środków własnych spółki na realizacje zadań inwestycyjnych. 

Radny Marek Strugała powiedział, że spółka powinna korzystać ze środków zewnętrznych w ramach Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

Anna Sękul – pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że w obecnych warunkach, mając na względzie wymogi formalne spółka nie może pozyskiwać środków w ramach programu „Fenix”.

Rozgorzała dyskusja na temat zmiany granic aglomeracji dot. stopnia skanalizowania gminy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że gmina nie może swobodnie zmieniać granic aglomeracji, gdyż nie spełnianie tego wskaźnika grozi wielomilionowymi karami.

Radny Janusz Poński: Jakie przychody i koszty generuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji wchodzący w skład PGKiM?

Pracownicy PGKiM stwierdzili, że tego typu informacje mogą zostać przygotowane na kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował – radny Piotr Chojnacki.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr LXVI/660/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2023 r.;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który zakłada uzupełnienie z budżetu gminy brakujących środków za I półroczne 2023 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kwota w wysokości 311 995,18 zł, o której mowa w projekcie uchwały wynika z rozliczenia z operatorem obsługującym ww. system.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza dodała, że zmianie ulega również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz dot. umowy na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na 2024 roku na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina musi dołożyć kwotę ok. 200.000,00 zł.

Rozgorzała dyskusja na temat działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zaległościami mieszkańców w tej kwestii.

Radny Andrzej Kalczewski poprosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji analizy kosztów utylizacji nieczystości stałych, w tym: koszty spółki, wywozu tych nieczystości, ich składowania i utylizacji. Ponadto przewodniczący komisji poprosił o przygotowanie informacji dot. wysokości zadłużenia mieszkańców oraz stanu ich ściągalności tj. podejmowanych działań komorniczych.

Przewodniczący komisji zastrzegł, że udzielnie ww. informacji musi odbywać się na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Ponadto przypomniał o konieczności przygotowania, zgodnie z wnioskiem z poprzedniego posiedzenia komisji, informacji dot. kontroli podmiotów gospodarczych będących stroną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5

Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego w tym informacja o remoncie Placu Targowego. (pkt. z planu pracy);

Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu powiedziała, że dobiega końca remont dachu na tzw. Zielonym Rynku znajdującym się na Pl. 3 Maja oraz dobiega końca remont Placu Targowego przy ul. Przemysłowej tj. monitoring, nowy system poboru opłat, nawierzchnia placu oraz budynek administracyjny.

Zakład budżetowy zatrudnia łącznie 29 osób. Kierownik dodała, że w bieżącym roku zakład zbilansuje swój budżet.

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu
powiedział, że remont Placu Targowego zakończy się do końca bieżącego miesiąca. Z kolei do końca bieżącego roku będzie trwać odbiór inwestycji. Aktualnie trwają prace porządkowe i instalacyjne.

Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu dodał, że na dzień 17.11.2023r. z tytułu opłaty targowej dochody wniosły 4.480.610,00 zł a w całym 2022 roku wyniosły 4.759.000,00 zł. Z Pl. 3 Maja dochody na dzień 17.11.2023r. wyniosły 51.000,00 zł z Małego Rynku – 81.493,00 zł a z tytułu imprez masowych – 52.618,00 zł.

W całości trafiły one do budżetu gminy.

Rozgorzała dyskusja na temat nowego systemu poboru opłat na Placu Targowym. 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścił radny Jacek Dybus. Komisja obraduje w składzie 8 – osobowym.

Ad. 6.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok w działach:

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w oparciu o projekt budżetu gminy na 2024 roku przedstawiła dochody i wydatki w następujących działach:

 • Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę;
 • Dział 600 - Transport i łączność- dochody/wydatki;
 • Dział 710 - Rozdz. 71035 - Działalność usługowa – Cmentarze – dochody/wydatki;
 • Dział 700 - Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność;
 • Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody/wydatki.

W toku dyskusji poruszono kwestie: uruchomienia nowych linii komunikacji miejskiej na ul. Powiśle oraz Koćmierzów w kontekście kończącego się programu zakupu nowego taboru oraz wymiany wiat przystankowych. W tym aspekcie przedstawiciele samorządu stwierdzili, że w przyszłorocznym budżecie nie ma zaplanowanych środków na ten cel.   

Ponadto poruszono kwestię możliwości uruchomienia darmowej komunikacji miejskiej w mieście oraz wyglądu wiat przystankowych.

Z. W. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że w imieniu mieszkańców Starego Miasta złożyła dwa wnioski do przyszłorocznego budżetu: o opomiarowanie zużycia energii cieplnej lokali mieszkalnych oraz przeprowadzenie audytów energetycznych kamienic. Poprosiła o informacje czy któryś wniosek został przyjęty i na jaką kwotę.  

W nawiązaniu do słów mieszkanki radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji powiedział, że komisja zwróci się do Burmistrza Miasta z ww. pytaniami.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody i wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody i wydatki - pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 600 – Transport i łączność – dochody i wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 600 – Transport i łączność - dochody i wydatki - pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 710 – Działalność usługowa, 71035 – Cmentarze – dochody i wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 710 – działalność usługowa, 71035 – Cmentarze – dochody i wydatki – pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – pozostała działalność – dochody i wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – pozostała działalność – dochody i wydatki - pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody i wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody i wydatki - pozytywnie.

Ad. 7

Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2023r.;

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji przedstawił projekt sprawozdania z prac Komisji za 2023 rok. Dodał, że członkowie komisji otrzymali ww. projekt drogą elektroniczną.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z prac Komisji za 2023 rok.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja przyjmuje sprawozdanie z prac Komisji za 2023 rok.

Ad. 8

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024r.;

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2024 rok. Dodał, że członkowie komisji otrzymali ww. projekt drogą elektroniczną.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie plan pracy Komisji na 2024 rok.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja przyjmuje plan pracy Komisji za 2024 rok.

d. 9

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Andrzej Kalczewski – przewodniczący komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług:

 • Górnośląskiej Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych o zasięgu ogólnokrajowym, które wnioskuje o: wyodrębnienie euro 6 kategoryzacji w podatku lokalnym od środków transportowych pojazdów, ciągników i autobusów, wyodrębnienie nowoczesnych naczep, przyczep posiadających certyfikaty ekologiczne, wyodrębnienie kategoryzacji w podatku lokalnym od środków transportowych pojazdów, ciągników, naczep i przyczep zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, obniżkę o 80% stawek podatku od środków transportowych w stosunku do stawek uchwalonych przez radę miasta.

Przewodniczący komisji powiedział, że pismo to omawiała Komisja Budżetu i Finansów. Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej omówili pismo i nie przychylają się do jego treści ze względu na koszty, które są z nim związane dla budżetu Gminy Sandomierz.  

 • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” zwraca się z pismem
  o przeniesienie nowoczesnej wiaty przystankowej z ul. Portowej przy skrzyżowaniu z ul. Lwowską i umieszczenie jej na ul. Portowej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5.

Członkowie komisji stwierdzili, że wniosek spółdzielni nie może zostać uwzględniony ze względu na trwałość projektu, na który Gmina Sandomierz uzyskała dofinansowanie w związku z wymianą wiat przystankowych.  

H. B. mieszkanka Sandomierza zwróciła się z prośbą o przedstawianie przez gminę co pół roku rozliczenia za centralne ogrzewanie począwszy od okresu od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W rozliczeniu tym należy uwzględnić: każdy miesiąc oddzielnie, jak będzie rozliczony ten okres na koniec roku, co przechodzi na kolejny rok a gdzie trzeba będzie dopłacić.  

Ad. 10

Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Kalczewski

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.