Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 68 z LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 października 2023 roku

Protokół Nr 68
z LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 25 października 2023 roku

Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00
Godzina zakończenia sesji: 12:00

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ponadto, uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza;
 3. Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza;
 4. Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza;
 5. Zygmunt Hara - Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 7. Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 8. Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 9. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 10. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
  w Sandomierzu;
 11. Katarzyna Knap – Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 12. Kamila Kremiec – Panek – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;
 13. Wojciech Dumin- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu;
 14. Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;
 15. Krystyna Socha – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu;
 16. Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 17. Adam Piskor- Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 18. Marcin Sykucki – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu;
 19. Elżbieta Sobolewska – Dyrektor szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu;
 20. Grzegorz Socha – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu;
 21. Mieczysław Dygas – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu;
 22. Dorota Strugała – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu;
 23. Agata Hajduk – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu;
 24. Renata Pacholczak – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu;
 25. Magdalena Stępień – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu;
 26. Elżbieta Grządkowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta bierze udział 15 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr
1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: Piotr Chojnacki, Marek Chruściel, Mariusz Prezgot, Krzysztof Szatan, Jerzy Żyła.

Radni usprawiedliwieni.

Radny spóźniony: Marcin Świerkula.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041.
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia
  6 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchmości gruntowej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchmości gruntowej;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości gruntowej;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Sandomierza do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchmości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
  w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023”;
 11. Przyjęcie protokołów z LXVI i LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza;
 12. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad.

Następnie poprosił o zgłaszanie uwag.

Wobec braku uwag przewodniczący rady zaproponował, by w porządku obrad dotychczasowy pkt. 10 stał się pkt. 3. Głosów sprzeciwu nie było. 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie całość porządku obrad z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023”;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że ze względu na brak quorum projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Na posiedzenie LXVIII sesji rady Miasta Sandomierza przybył radny Marcin Świerkula. Rada obraduje w składzie 16 osób.

Radny Robert Kurosz wyraził słowa ubolewania z powodu braku quorum na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Stwierdził, że taka sytuacja jest już po raz kolejny. Dodał, że jeśli ktoś nie ma zamiaru uczestniczyć w pracach komisji to może zrezygnować z jej członkostwa. 

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała, że: „Jak co roku, do 31 października organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić Radzie informacje z realizacji zadań oświatowych i ta informacja została przedstawiona Państwu”.

Radny Jacek Dybus stwierdził, że sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Gminy Sandomierz za rok szkolny 2022/2023 jest przejrzysty i zrozumiały.

Zasugerował jednak, że brak jest w nim informacji na temat sytuacji pierwszoklasistów, którzy zmuszeni są do dźwigania ciężkich plecaków ze względu na obszerną podstawę programową. Zaapelował o odchudzenie szkolnych plecaków.

Grzegorz Socha Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przyznał racje radnemu Jackowi Dybusowi, że szkolne plecaki są zbyt ciężkie. Temat ten powraca od wielu lat. Dyrektor zauważył, że po części jest to wina samych dzieciaków, którzy noszą podręczniki na zapas lub rzeczy, które w danym dniu nie będą im potrzebne. Dyrektor podkreślił, że uczeń może zostawić książki w swojej indywidualnej szafce ubraniowej. Jednak rzadko z tego uczniowie korzystają, gdyż w domu nie posiadają drugich kompletów. Na koniec włodarz szkoły stwierdził, że przyczyną ciężkich plecaków jest również brak wyrobionego nawyku, by nie zanosić podręczników do domu w sytuacji, kiedy odrobione zostały prace domowe. Dodał, że w kierowanej przez niego placówce każde dziecko założoną ma teczkę na przybory do plastyki, dzięki czemu nie muszą nosić: bloków technicznych, papieru kolorowego, kartek, nożyczek, farb itd.

Mieczysław Dygas Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu powiedział, że w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o rezygnacji z prac domowych w szkołach podstawowych. Ponadto jedno z wydawnictw wprowadza elektroniczną wersje podręcznika do wszystkich przedmiotów. Takie rozwiązania spowodują, że dzieci nie będą musiały dźwigać ciężkich podręczników do szkoły.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/673/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023”;

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. W ramach autopoprawki wnioskodawcy zmianie ulega kwota wkładu własnego w ramach programu Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Sandomierza. Dotychczasowa kwota wynosi 789.473,68 zł a winno być 368.421,05 zł.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że wraz ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego zmian w budżecie przybywa, tak po stronie dochodów jak i wydatków. Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Sandomierz otrzyma kwotę 5.024.536,00 zł. Z kwoty tej 1.500.000,00 zł zostanie przekazane do oświatę i edukację. Pozostała kwota zostanie przekazana na wkłady własne gminy do inwestycji miejskich.

Skarbnik dodała, że w budżecie tworzy się nowe zadania wynikające z otrzymanych środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, tj. budowę ul. Zaleśnej w latach 2024-2025. Na ten cel gmina pozyskała kwotę 15.000.000,00 zł, wkład własny co najmniej 789.000,00 zł. Kolejne zadanie to: „Modernizacja infrastruktury drogowej”. Kwota dofinansowania to 7.000.000,00 zł, a wkład własny 368.000,00 zł.  

Na koniec Skarbnik powiedziała, że gmina planowała emisje obligacji na poziomie 10.000.000,00 zł. W aktualnej sytuacji gmina emitować będzie obligacje jedynie na kwotę 5.500.000,00 zł.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w ramach programu „Modernizacji Infrastruktury drogowej na terenie Miasta Sandomierza” remontowane powinny być ulice takie jak: Westerpaltte, 15 – sierpnia, Puławiaków, ul. Długosza czy ul. Zamkowa.

Radna Kazimiera Bednarska wyraziła słowa podziękowania w stronę władz samorządu za remont odcinka pomiędzy ul. Krukowską a Nową. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów mowa była o konieczności remontu nawierzchni ulic: Warzywnej, Jabłoniowej i Brzoskwiniowej. W tej sprawie mieszkańcy złożyli stosowne pismo.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/674/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/675/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041

Ad. 6

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że ze względu na brak quorum projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Katarzyna Knap-Sawicka Kierownik Referatu Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że proponowana uchwała ma charakter urealniający. Dotychczasowa wysokość nagrody pieniężnej za osiągnięcia sportowe przyznawanej przez Burmistrza Miasta wynosi 2.000,00 zł. Kwota ta wynika z uchwały z 2011 roku. W proponowanym projekcie wysokość tej nagrody wynosi 5.000,00 zł. Kierownik dodała, że sandomierscy sportowcy odnoszą coraz to większe sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale przed wszystkim na arenie międzynarodowej, jako przykład wspomniała Panią K. D.⃰, L. W.⃰ czy A. K.⃰

Radna Kazimiera Bednarska wyraziła słowa uznania dla sandomierskich sportowców i ich osiągnieć. Dodała, że proponowany projket uchwały jest w pełni uzasadniony.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/676/2023
Rady Miasta Sandomierza
zmieniająca uchwałę nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia
6 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchmości gruntowej;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/677/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchmości gruntowej

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchmości gruntowej;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Edyta Duma Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada nabycie w drodze darowizny działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej, ulicy Okrzei, zgodnie z planem miejscowym.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/678/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchmości gruntowej

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości gruntowej;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Edyta Duma Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w 2018 roku Gmina Sandomierz przekazała na rzecz Skarbu Państwa działkę pod budowę sądu i prokuratury. W związku z rezygnacją z budowy wspomnianych obiektów zasadne jest odwołanie darowizny działki.

Radny Robert Kurosz: „W jakim czasie można tę darowiznę odwołać?”.

Edyta Duma Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: W dowolnym czasie, nie ma określonego czasu”.

Radna Ewa Gracz zwróciła uwagę na błąd pisarski w treści uzasadnienia do projektu uchwały. Błędnie zapisano datę. Winno być 23 sierpnia 2023 roku.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o poprawienie daty. W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/679/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie odwołania darowizny nieruchomości gruntowej

 Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Sandomierza do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchmości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Edyta Duma Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że 31 sierpnia bieżącego roku dokonano zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którymi użytkownik wieczysty może wystąpić z żądaniem do gminy o sprzedaż nieruchomości, która pozostaje w jego użytkowaniu wieczystym. Dotychczas taką zgodę wyrażała rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały zakłada przekazanie tej kompetencji organowi wykonawczemu, który w drodze zarządzenia będzie wyrażał indywidualne zgody na sprzedaż.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVIII/680/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Sandomierza do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchmości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia

Ad. 11

Przyjęcie protokołów z LXVI i LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do ich treści. W związku z powyższym poddał protokoły pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokoły z LXVI i LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 12

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1. 1 października br. odbył się 5. Jarski Bieg na zdrowie!... o sandały bł. Wincentego Kadłubka. W ramach wydarzenia zorganizowano bieg, którego trasa rozpoczęła się na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Meta zlokalizowana była w siedzibie Fundacji Świętokrzyski Ogród Inspiracji w Andruszkowicach, gdzie na wszystkich czekały liczne atrakcje, wspólne śpiewanie oraz jarski piknik.
 2. 4 października bieżącego roku przygotowano wniosek do Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w sprawie utworzenia muralu na fasadzie wieży ciśnień o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, połączonej z sandomierskimi zabytkami i historią miasta.
 3. 6 października przeszedł ulicami Sandomierza X Marsz Amazonek „Pier(w)si w Sandomierzu”, promując profilaktykę badań. W Sandomierskim Klubie Amazonek jest obecnie zrzeszonych 36 kobiet. Uczestniczki marszu miały wpięte w ubrania różowe róże, a także niesiono kwiaty słonecznika.
 4. 7 października odbyła się ogólnopolska akcja Noc Bibliotek 2023 pod hasłem „Absurd to nie czytać”. W tegorocznej akcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej na sali konferencyjnej odbyła się prelekcja P. Ł., pisarza, publicysty, autora kilkunastu książek na temat życia i pracy Mikołaja Kopernika i innych mało znanych faktów z jego życia, w tym dokonań naukowych.
 5. W niedzielę 8 października można było spotkać spacerując po Starym Mieście w różnych miejscach legendarne i historyczne postacie związane z historią Sandomierza. W inscenizacji towarzyszącej odpustowi ku czci błogosławionego Wincentego Kadłubka uczestniczyło ponad 140 uczniów sandomierskich szkół, którzy stworzyli żywe witryny i obrazy sandomierskiej historii. Były one prezentowane w dwudziestu siedmiu miejscach na obszarze Starego Miasta, zarówno w sklepach, jak i lokalach, jak również była inscenizacja plenerowa.
 6. W dniu 9 października 2023 zawarto umowę z firmą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. Warszawa na realizację zadania pod nazwą „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla grupy zakupowej”, której liderem jest Gmina Sandomierz.
 7. W dniu 9 października zawarto umowę z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca, Rzeszów, na realizację zadania „Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Gminy Sandomierz”.
 8. 11 października 2023 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu”. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1.500.000,00 zł brutto. Wpłynęły 4 oferty. Przetarg został unieważniony.
 9. 12 października w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie, którego gościem była pani M. Ch. O., romanistka z Tarnobrzega, pasjonatka historii rodu Tarnowskich, a także doktor A.W.-Ł.⃰, założyciel Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. W ramach spotkania prowadzący przybliżyli sylwetkę pani Walerii, hrabiny Tarnowskich oraz rodu Tarnowskich.
 10. W dniu 12 października 2023 wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz”. Rozstrzygnięcie przetargu 14 listopada.
 11. 13 października na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się finał inicjatywy lokalnej realizowanej w ramach wieloetapowego projektu pod nazwą „Dom Kultury Plus” pod hasłem „Sandomierskie Plenerowe Wieczorynki”. Projekt ten był jednym z laureatów konkursu na inicjatywę lokalną. W ramach wydarzenia odbyło się widowisko polegające na projekcji wierszowanej wersji legend sandomierskich ze specjalnie stworzonymi ilustracjami i muzyką na żywo. Projekcję legend poprzedziły warsztaty muzyczne dla dzieci i rodziców prowadzone przez pana J. K.⃰. Wieczór zakończył konkurs, w którym najmłodsi uczestnicy mogli pochwalić się swoją wiedzą o legendach sandomierskich. Pomysłodawczynią tej inicjatywy była sandomierzanka, pani K. P.⃰, natomiast organizatorami Sandomierskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.
 12. W dniu 13 października w Dworku Koćmierzów odbyła się biesiada integracyjna, która była spotkaniem podsumowującym warsztaty kulinarne odbywające się dzień wcześniej w tym samym miejscu z inicjatywy lokalnej pod nazwą „Zachować tradycje i obyczaje”, a także miała na celu zintegrowanie lokalnej społeczności tej części Sandomierza. Przed uczestnikami wystąpił szkolny Zespół Tańca Ludowego „Sędomir”, działający przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu, który zaprezentował dawne tańce ludowe z naszego regionu.
 13. W dniu 16 października nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Remont ulicy Milberta w Sandomierzu”. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1.700.000,00 zł brutto. W wyniku tego przetargu wpłynęło sześć ofert, które przekraczały dostępne środki. W związku z tym przetarg został unieważniony. Wszczęto nowe postepowanie, w którym termin składania ofert to dzień 8 listopada 2023 roku.
 14. 17 października na sali konferencyjnej odbyła się promocja tomiku poezji „Młodość swą widzę przecudną” pana P. T.⃰. Poeta wywodzący się z Bogorii Skotnickiej w Gminie Samborzec w swoim tomiku poezji zawarł wiersze odnoszące się do obserwacji świata przyrody i realiów społecznych naszego regionu.
 15. 18 października młodzież wzięła udział w grze miejskiej „Sandomierz Crime Story”, którą zainicjowała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu i została ona zorganizowana we współpracy z Urzędem Miejskim w Sandomierzu oraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. Głównym celem wydarzenia było rozwikłanie zagadki kryminalnej związanej z kradzieżą jednej z bierek pochodzących z kompletu sandomierskich szachów, co wymagało od uczestników znalezienia ponad trzydziestu kluczowych punktów. W ramach współpracy z komendą udostępniono obiekty, w których zlokalizowano poszczególne punkty gry, oraz zapewniono ciepły posiłek dla wszystkich uczestników wydarzenia.
 16. W dniu 19 października 2023 nastąpiło otwarcie oferty na zadanie „Remont drogi gminnej nr 374116T” (ul. Sadowniczej), o długości 800 metrów. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosiła 580.000,00 zł brutto. Wpłynęły cztery oferty. Z tych czterech dwie były wycenione poniżej kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na realizację zadania zamawiający. W dniu 20 października wezwano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam” o dostarczenie dodatkowych tak zwanych podmiotowych środków dowodowych celem zawarcia umowy na wykonawstwo tej drogi.
 17. 20 października w sali ekspozycyjnej Ratusza odbył się wernisaż wystawy „Twórczość Władysława Szemraja” w ramach inicjatywy kulturalnej pod tytułem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Inicjatywa lokalna pod nazwą „Cudze chwalicie, swego nie znacie” realizowana jest w ramach projektu Sandomierskiego Centrum Kultury pod tytułem „Twój pomysł na kulturę w Sandomierzu”, a finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury.
 18. 21 października w Lapidarium pod Ratuszem odbył się koncert pt. „Sandomierz w nas gra” z udziałem lokalnych artystów w ramach inicjatywy kulturalnej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Koncert został poprzedzony warsztatami muzycznymi.
 19. 24 października w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie ze S. O.⃰, autorką wierszy, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich. Podczas wydarzenia autorka swoją przeszłością mocno związana z Sandomierzem, posiadająca w naszym mieście wciąż wielu znajomych przybliżyła swoją twórczość poetycką i literacką, także zaprezentowała monodram filmowy „Wznoszę oczy ku niebu”.
 20. Podpisano umowę ze Społecznym Komitetem Odnowy Cmentarza Katedralnego dotyczącą udziału środków finansowych Gminy Sandomierz przeznaczonych na ratowanie zabytkowych nagrobków. Wartość udzielonej dotacji zgodnie z umową to 30.000,00 zł.
 21. Opracowano dwie dokumentacje konserwatorskie wraz z kosztorysem prac dla obiektów: studnia na Rynku Starego Miasta oraz Latarnia Chocimska zlokalizowana przy ulicy Zawichojskiej blisko Hotelu Sarmata.
 22. Oddano do użytku nową altanę śmietnikową przy ulicy Bulińskiego.
 23. Zaktualizowano dokumentację przetargową dotyczącą zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Sandomierza w 2024 roku, zakończona została publikacją zamówienia na platformie zakupowej.
 24. Między 11 a 15 września została przeprowadzona na terenie miasta akcja „Sprzątanie Świata Polska 2023”, tegoroczne hasło przewodnie akcji brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi”. W wyżej wymienionej akcji udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe znajdujące się na terenie Miasta Sandomierza. W ramach akcji zakupiono worki oraz rękawiczki dla wszystkich szkół. Zebrano 440 kilogramów odpadów komunalnych.
 25. Zakupiono 20 sztuk budek wraz z tabliczkami informacyjnymi dla pszczół murarek, wspierając w ten sposób inicjatywę młodzieży realizującą projekt „BEE Free”.
 26. W dniu 20 października 2023 wszczęto postępowanie na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”. Termin składania ofert i rozstrzygnięcia przetargu to 14 listopad 2023 roku.
 27. 20 października w Międzynarodowy Dzień Seniora na sandomierskim bulwarze odbył się Marszobieg Międzypokoleniowy. W ramach wydarzenia sandomierscy seniorzy pokonali ze sportowym zaangażowaniem dystans sprzyjający zabawie i wesołej atmosferze, a także poprawie stanu zdrowia. Uczestnicy oprócz słodkiego poczęstunku otrzymali dyplomy i puchary. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Manko, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego w Krakowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz Gmina Sandomierz.
 28. W dniu 20 października 2023 w Bursie Szkolnej w Sandomierzu rozpoczęły się warsztaty w ramach programu „Projekt Lustro”, dedykowanego psychologom, pedagogom oraz nauczycielom sandomierskich szkół ponadpodstawowych. W warsztatach uczestniczy 18 osób, których szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 29. W dniach 18 i 20 października odbył się drugi etap akcji profilaktycznej pod nazwą „Trzeźwy Kierowca – Bezpieczna Droga”, której inicjatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski w Sandomierzu, a skierowanej tym razem do wychowanków sandomierskich przedszkoli samorządowych. W ramach akcji funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu przeprowadzili prelekcję w sandomierskich przedszkolach samorządowych dotyczącą tematyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Podczas spotkania z najmłodszymi uczestnikami akcji zostały przekazane ulotki oraz gadżety profilaktyczne promujące tematykę bezpieczeństwa na drogach. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

Następnie Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza przedstawił analizę dot. oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego za 2022 rok, jak niżej:

„Stosownie do przepisów art. 24h ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym przedstawiam Radzie Miasta w Sandomierzu informacje o:

 1. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
 2. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych;
 3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek złożenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza oświadczenia majątkowego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2022, czyli PIT-em, dotyczył: Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Naczelników wydziałów, pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych. Do dnia 30 kwietnia 2023 roku obowiązek złożenia dokumentów miało łącznie 30 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta lub w jednostkach organizacyjnych Gminy Sandomierz. Informuję, że w roku bieżącym nie odnotowano ani jednego przypadku przekroczenia ustawowego terminu złożenia oświadczeń majątkowych. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe do dnia 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Podczas analizy treści oświadczeń majątkowych badaniu poddano wszystkie rubryki dokumentów, co do spełnienia kryterium staranności, zupełności, kompletności wypełnienia poszczególnych rubryk oświadczeń. Zgodnie z zapisami ustawy ustrojowej osoby zobowiązane powinny złożyć oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu podatkowego, czyli PIT. Wszyscy zobowiązani dopełnili tego obowiązku. Zgodnie z dyspozycją art 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 8 maja bieżącego roku przekazano jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych do Urzędów Skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania składającego, celem poddania stosownych analizie dokumentów przez aparat skarbowy. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do udostępniania informacji publicznych wyszczególnionych w ustawie, a stanowiących o sprawach publicznych samorządu. Do informacji tych zaliczają się również oświadczenia majątkowe. Jawne informacje zawarte w części a) oświadczenia zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zdementowanie informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej jakoby miasto planowało budowę łącznika między ul. Okrzei a Kruczą.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza: „Dementuję plotki”.

Radny Janusz Poński poprosił o informacje w sprawie unieważnienia przetargu dot. remontu ul. Zamkowej. Rady zauważył, że oferta jednego z wykonawców mieści się w środkach przeznaczonych przez zamawiającego na remont.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że złożona przez jednego z wykonawców oferta była rażąco niska w stosunku do pozostałych, pomimo że oferta ta mieściła się w budżecie jakim dysponował zmawiający. W związku z tym zamawiający wystąpił o złożenie wyjaśnień. Takich wyjaśnień potencjalny wykonawca nie złożył.

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powtórzył słowa sekretarz Miasta. Dodał, że gmina jako zamawiający zobowiązana prawnie była do wystąpienia z pismem do wspomnianego wykonawcy, gdyż przedstawiona oferta znacznie odbiegała od średniej złożonych ofert.

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że problem tkwi w prawidłowym określeniu kosztów szacunkowych inwestycji.

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na jego zdaniem niewłaściwy czas remontu ul. Zamkowej, gdyż w jej sąsiedztwie trwa olbrzymia inwestycja budowlana, która negatywnie odbija się na kondycji tej drogi przez wzmożony ruch ciężkiego sprzętu. Dodał, że oddzielną kwestią jest remont nawierzchni drogi przez lokalnego inwestora.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zgodziła się ze słowami radnego Jacka Dybusa. Dodała, że samorząd powinien na piśmie zwrócić się do inwestora o konieczność naprawy przez niego nawierzchni ulicy.

Radny Marek Strugała: Czy Ci inwestorzy będą partycypować w kosztach odnowy tej drogi?

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że urzędnicy działają na podstawie i w granicach prawa.

Dodał, że ustawa o zamówieniach publicznych mówi wyraźnie, że jeżeli jedna z ofert, którakolwiek, odbiega o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej pozostałych złożonych ofert to wówczas występują przesłanki rażącej niskiej ceny, i wówczas zamawiający zgodnie z art. 224, występuje do tej firmy o wyjaśnienia. Potencjalny wykonawca nie złożył w tej kwestii wyjaśnień. W związku z czym przetarg został unieważniony. 

Remont ul. Zamkowej jest możliwy z otrzymanych przez gminę środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z jego założeniami do końca bieżącego roku musi zostać podpisana umowa z wykonawcą a sama realizacja zadania będzie miała miejsce w roku przyszłym.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że inwestor, jeżeli zajmuje pas drogowy ma stosowną umowę z Burmistrzem Miasta i w takiej umowie oprócz ceny za zajecie pasa obligatoryjnym punktem jest konieczność przywrócenia stanu pierwotnego albo sfinansowanie naprawy nawierzchni drogi. Identyczna sytuacja jest na terenie Starego Miasta.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że stan nawierzchni ul. Zamkowej nie jest wynikiem jedynie trawiącej budowy lub inwestycji przy ul. Żydowskiej, ale również nawałnicy z sierpnia 2022 roku. Domaganie się przywrócenia stanu pierwotnego jezdni może być trudne, gdyż jej stan pozostawiał wiele do życzenia. Dodała, że każde większe opady powodują wymywanie spoin.

Radny Jacek Dybus stwierdził, że w obecnej sytuacji remont ul. Zamkowej jest niewłaściwy ze względu na trwające w jej pobliżu prace budowlane. Dodał, że właściwą ulicą, która powinna być remontowana to ul. Długosza.

Radny Marek Strugała zgodził się ze słowami radnego Jacka Dybusa o konieczności remontu ul. Długosza zwłaszcza odcinaka między Collegium Gostomianum a Muzeum Diecezjalnym.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że jako radny z wieloletnim stażem nigdy nie był w sytuacji, w której samorząd „ma ofertę tańszą w stosunku do innych, nagle unieważnia”.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że jak wpłynęła oferta, w której zawarto niską kwotę, to należą ją sprawdzić i wezwać potencjalnego wykonawcę do złożenia wyjaśnień, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które wynikają z doświadczeń samorządu. W tym miejscu Zastępca Burmistrza przedstawił sytuację związaną z przetargiem na dostawcę hurtowego energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. Na koniec dodał, że samorząd jeszcze w bieżącym roku ogłosi ponowny przetarg na remont ul. Zamkowej. Wyraził również nadzieję na remont w niedalekiej przyszłości ul. Długosza.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że kilka lat temu Rada Miasta przyjęła uchwałę o ograniczeniu ruchu samochodowego na terenie Starego Miasta.

Stwierdziła jednak, że ruch ten wcale nie zmalał. Zaapelowała do służb miejskich i nie tylko o wzmożoną kontrolę wjazdu pojazdów na teren Rynku Głównego. Następnie poprosiła o informacje dot. kosztów remontu pokrycia dachowego na targowisku Mój Rynek”.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w ramach pokrycia dachowego użyto poliwęglanu przyciemnionego. Inwestycja został wstępnie oceniona pozytywnie. Wykorzystano listwy dociskowe, aluminiowe. Ostateczny koszt inwestycji będzie znany po formalnym odbiorze, ale będzie oscylował w granicach 250.000,00 zł. 

Radna Renata Kraska powiedziała, że urzędnicy pracują na podstawie i w granicach prawa. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jasno precyzuje postepowanie w przypadku jaki zaistniał wyniku rozstrzygnięcia przetargu na remont ul. Zamkowej.

Ponadto radna negatywnie odebrała brak reakcji potencjalnego wykonawcy na pisma kierowane przez Urząd Miejski. 

Radny Robert Kurosz poprosił, by na następną sesję rady miasta przygotowana została opinia merytoryczna dot. przetargu na remont ul. Zamkowej, w szczególności w kwestii obowiązków zamawiającego w kontekście rozstrzygnięcia ww. postepowania. Zdaniem radnego gmina nie musiała unieważniać przetargu. 

Ad. 13

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Na wstępnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady w kontekście braku quorum na posiedzeniach komisji zwrócił się do radnych z apelem o uczestnictwo w pracach rady gminy. W tej materii przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym czytamy, że: „Jeżeli radny nie podejmuje żadnej aktywności, dieta mu się nie należy” i dalej: „Obowiązkowy mechanizm potrąceń z tak ustalonej diety powinien obejmować zarówno nieobecności na posiedzeniach Rady Gminy, posiedzeniach komisji, jak i brak aktywności w pozostałej sferze działalności mandatowej, będącej podstawą przyznania diety”.

Przewodniczący rady dodał, że: „19 października 2023 roku, czyli w czwartek poprzedni, w Muzeum Narodowym, dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich odbyła się inauguracja roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2023/2024 w Województwie Świętokrzyskim, organizowana po raz dwudziesty piąty. Podczas uroczystego spotkania Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk uhonorowali artystów, twórców, osoby działające na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, wręczając Świętokrzyską Nagrodę Kultury. Nagrodą każdego roku zarząd województwa honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Przyznawane są nagrody I stopnia i nagrody II stopnia. W bieżącym roku wyboru laureatów dokonała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, a akceptował zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Nagrodę I stopnia przyznano jednej osobie, Aleksandrowi Salijowi, artyście fotografikowi, malarzowi i teoretykowi sztuki. Natomiast nagrody II stopnia otrzymało 10 osób, w tym nasz kolega z Sandomierza, znana osoba, Pan Janusz Sobolewski, sandomierzanin, który od ponad dwudziestu lat pracuje społecznie na rzecz kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz edukacji, jest prezesem Stowarzyszenia Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu oraz kanclerzem Kapituły Stowarzyszenia Wychowanków Collegium Gostomianum, członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Za swe zasługi dostał ostatnio wiele odznaczeń, między innymi Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Oznakę za opiekę nad zabytkami. Został pan Janusz Sobolewski w zeszłym roku sandomierzaninem w roku 2022”.

Następnie przewodniczący rady przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego od 27 września 2023 roku do dnia 24 października 2023 roku, jak niżej:

 • „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazał Uchwałę Nr LXIV/792/2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie stanowiska dot. sytuacji w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. Teść uchwały został przekazana radnym w dniu 2 października 2023 roku.
 • Pani E. O. – R. mieszkanka Pęcic Małych złożyła skargę na Burmistrza Miasta m.in. w związku z niewłaściwą organizacją realizacji zadań zarządcy drogi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników wraz z oznakowaniem oraz przyjęcia nieprawidłowego trybu rozpoznania skargi złożonej w dniu 18 sierpnia bieżącego roku.
 • Wojewoda Świętokrzyski złożył informacje dot. analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta. Stwierdzone nieprawidłowości nie dały podstaw do wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrole przedmiotowych oświadczeń majątkowych.
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przekazał pismo dot. udzielenia informacji o podjętych przez radę uchwał, stanowisk lub rezolucji w przedmiocie odszkodowań / reparacji wojennych ze strony Niemiec. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 17 października 2023 roku.
 • Pani K. S. mieszkanka Milczan złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa na Uchwałę Nr XXVII/288/2023 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina’ wraz z terenami przyległymi na terenie Miasta Sandomierza.
 • Rada Miasta w Toszku przekazała Uchwałę w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postepowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 • Pan Z. W. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Suchą.
 • Niepubliczne Przedszkole „Różowy Słoń” oddział żłobkowy złożyło pismo w sprawie poniesienia przez gminę wysokości dotacji celowej na dzieci w wieku żłobkowym.
 • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” złożyła pismo w sprawie funkcjonowania monitoringu miejskiego. Pismo było rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Praworządności.
 • Pan. W. M. mieszkaniec Garwolina złożył pismo w sprawie upamiętnienia gen. Stanisława Maczka oraz 1 Polskiej Dywizji Pancernej poprzez nadanie nazwy osiedlu, szkole, ulicy, placu lub skweru.
 • Pani S. T. mieszkanka Zawichostu złożyła pismo w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na zaprojektowanie i realizację dojazdu do działki przy ul. Żwirki i Wigury.
 • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” złożyła pismo w sprawie zmiany lokalizacji wiaty przystankowej na ul. Portowej.
 • Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zwróciło się z wnioskiem o zmianę uchwały dot. wysokości podatku od środków transportowych”.   

Następnie przedstawił interpelacje radnych z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 • „W dniu 28 września radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie usunięcia korony drzew na ul. 11 – Listopada. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 11 października 2023 roku.
 • W dniu 28 września radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie wymiany przęseł ogrodzenia placu parkingowego przy ul. Parkowej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 12 października 2023 roku.
 • W dniu 28 września radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie udrożnienia przejazdu ul. Kruczej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 11 października 2023 roku.
 • W dniu 28 września radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie poprawy nawierzchni i uzupełnienia ubytków w jezdni na ul. Westerplatte. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 10 października 2023 roku.
 • W dniu 3 października radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie przycięcia drzew na ul. Kruczej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 11 października 2023 roku.
 • W dniu 4 października radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie montażu lampy przy ul. Kruczej 6. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona ustnie.
 • W dniu 5 października 2023 roku radni: Marek Strugała, Marcin Świerkula i Mariusz Prezgot złożyli interpelacje dot. wykazu ulic co do których zastosowano opłatę adiacencką po wybudowaniu infrastruktury technicznej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 19 października 2023 roku.
 • W dniu 19 października radny Tomasz Malinowski złożył interpelacje na temat działań dotyczących aktualizacji map ryzyka powodziowego lewobrzeżnej części miasta. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 • W dniu 24 października 2023 roku radni: Marcin Świerkula i Marek Strugała złożyli interpelacje w sprawie przeprowadzenia remontu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Zamiejskiej. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił również analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2022 rok, jak niżej:

„W wyniku dokonania analizy oświadczeń majątkowych złożonych do dnia 30 kwietnia 2023 roku na ręce przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdzono, co następuje: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni byli zobowiązani do złożenia na ręce przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z kopią zeznania podatkowego za 2022 rok, w terminie określonym ustawą. Wszyscy radni w ustawowym terminie wywiązali się z tego obowiązku. Przewodniczący rady złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Oświadczenia majątkowe 20 radnych zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

Urząd Skarbowy po dokonaniu analizy stwierdził nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych w oparciu o kryteria określone w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym tzn.:

 • Kryterium 1. Ustalenie osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły po terminie:

Czynności sprawdzające wykazały prawidłowe wykonanie tego obowiązku.

 • Kryterium II. Nieprawidłowości stwierdzone w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenie:

Jak w załączonym piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z dnia 19 października 2023 roku (do wglądu w Biurze Rady). Stosowne pisma radni otrzymali w dniu dzisiejszym za potwierdzeniem odbioru. Stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 9 radnych.

 • Kryterium III. Działania podjęte w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

W analizowanych przypadkach nie wystąpiła konieczność wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o dokonanie kontroli złożonych oświadczeń majątkowych.

Wszystkie oświadczenia zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 902)”.

Radna Renata Kraska odniosła się do braku quorum na posiedzeniach sesji i komisji proponując, by sesje odbywały się o godz. 13:00.

Radny Marcin Świerkula wnioskuje:

 1. W kontekście uchwalonych zmian budżetowych dot. przesunięcia kwoty 55.000,00 zł celem przeniesienia kamery monitoringu z budynku Baczyńskiego 14 o przekazanie informacji o osobach odpowiedzialnych za lokalizację kamer miejskiego monitoringu? oraz W jakim stopniu zostały uwzględnione kwestie zasięgu kamer w stosunku do istniejących wiat śmietnikowych. Zdaniem radnego objęcie monitoringiem tych wiat przyczyni się do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. O zwrócenie się do sandomierskiej policji o partycypowanie w kosztach funkcjonowania miejskiego monitoringu, z którego policja również korzysta.

Radny Jacek Dybus wnioskuje o:

 1. Podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania pasów zieleni i miejskich trawników poprzez nowe nasadzenia oraz o konieczność zamontowania wzdłuż głównych dróg dodatkowych ławek, które przysłużą się osobom starszym.  

Ponadto radny z wyraził słowa uznania i satysfakcji z dobrej współpracy władz miasta i powiatu w kontekście remontu infrastruktury drogowej w mieście. Z zadowoleniem przyjął informacje o renowacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym i Świętopawelskim. Zwrócił uwagę na konieczność prawidłowej izolacji tych nagrobków oraz o konieczności ich podniesienia ponad poziom wybrukowanych alejek.

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek wnioskuje o:

 1. Uporządkowanie z zakrzaczeń terenu kurhanu Salve Regina zwłaszcza z tzw. „samosiejek”.
  W tym miejscu radna zwróciła również uwagę na konieczność odnowienia napisów na pomniku.
 2. Punktowe poprawienie nierówności w nawierzchni z kostki brukowej na ul. Salve Regina;
 3. Wypełnienie asfaltem dziury w jezdni przy garażach między ul. Króla 6 i 8;
 4. Poprawę nawierzchni na parkingu zlokalizowanym przy ul. Króla 6 i 8;
 5. Zmianę miejsca kubłów na śmieci stojących przy zieleniaku ze względu na ich bliską lokalizacje z miejscem handlu, co tworzy dyskomfort dla kupujących ze względu na pojawiające się nieprzyjemne zapachy. Ponadto radna zasugerowała, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, na konieczność zasypania dziury znajdującej się przy zieleniaku w sąsiedztwie starej latarni;
 6. Wymianę latarni z pojedynczej na podwójną zlokalizowaną na terenie skweru zielonego przy Pl. 3 Maja, celem oświetlenia nie tylko skweru, ale również jedni.
 7. Zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na montaż dwóch lub trzech kamer na ul. Koseły.

Radny Andrzej Lebida wnioskuje o:

 1. Budowę utwardzonych z kostki brukowej lub grysem alejek na cmentarzu świętopawelskim. Następnie radny wspomniał o konieczności remontu nawierzchni ul. Piszczele, która jest w fatalnym stanie.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że Parafia pw. Św. Józefa otrzymała kostkę brukową od Urzędu Miasta jak i Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na wykonanie alejek na ww. cmentarzu.

Radna Kazimiera Bednarska poruszyła kwestie braku quorum na ostatnich posiedzeniach komisji rady. Zaapelowała o uczestnictwo w pracach komisji i przedstawiła ostatnie posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, które poświęcone było współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

Ad. 14

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXVIII sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

⃰Protokołował: Sebastian Rutyna, Inspektor, Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Mia Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.