Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.

Protokół Nr 21/3/2021

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 17 marca 2021 rok

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS),

Pani Ewa Dziurzyńska- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,

Pani Agnieszka Krasoń- Kierownik „Świetlicy Środowiskowej” oraz „Przystanku Błonie” w Sandomierzu.

Ad. 1

Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2020 r.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.

8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/618/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu.

9.Sprawy różne, wnioski komisji.

10.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Wojciecha Czerwca.
Ad. 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2020 r.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie powyższego projektu uchwały Panią Dorotę Tarnawską, która rzetelnie przedstawiła dokument.

Radny Andrzej Majewski zwrócił uwagę na błąd pisarski znajdujący się na str. 5 (tabelka) w nazwie projektu „Jesteśmy dla Wami” zamiast „Jesteśmy dla Was”.

Jednocześnie docenił szczegółowe przygotowanie sprawozdania.

Radna Ewa Gracz zgodziła się z przedmówcą i uznała, że dokument jest w przejrzysty sposób opracowany.

Mówczyni zapytała o świadczenie „Dobry Start”, dlaczego spośród złożonych wniosków w liczbie 1703 jest tylko 9 wydanych decyzji?

Pani Dorota Tarnawska oznajmiła, że zostało udzielonych 9 decyzji odmownych.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o zatrudnienie radcy prawnego w OPS-ie.

Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, że radca prawny był zatrudniony do 28 grudnia 2020 r. na podstawie umowy o pracę i przeszedł na emeryturę. Od 31 grudnia 2020 r. współpracuje na podstawie umowy zlecenia. 

Radna Ewa Gracz zapytała czy ilość podopiecznych w 2020 roku wzrosła czy zmalała?

Dyrektor OPS odparła, że sytuacja się nie zmieniła. Nadal jest na podobnym poziomie jak w roku 2019.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała czy ośrodek ma wystarczającą ilość środków dezynfekcyjnych i ochronnych?

Pani Dorota Tarnawska oznajmiła, że ilość otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na przełomie września/października w zupełności wystarcza  na zabezpieczenie pracowników w związku z pandemią koronawirusa. 

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.

Radna Kazimiera Bednarska  poprosiła o omówienie projektu uchwały Panią Dorotę Tarnawską, która udzieliła głosu Pani Ewie Dziurzyńskiej – koordynatorce Zespołu Interdyscyplinarnego.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał ile było wydanych Niebieskich Kart?

Czy rodziny posiadające powyższe karty są monitorowane? Czy założone karty są dożywotnie?

Pani Ewa Dziurzyńska odpowiedziała, że na koniec 2020 r. było założonych 96 Niebieskich Kart (74 rodziny), a w 2019 r. – 123 kart.

Pomimo pandemii koronawirusa zespół monitoruje każdą z rodzin poprzez indywidualne spotkania, współpracując m.in. z policją.  Długość posiadania powyższego dokumentu jest uzależniona od indywidualnej sytuacji rodziny.

Na pewno nie jest dożywotnia.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o przemoc wobec kobiet.  Czy szukają pomocy u radcy prawnego? Skrzywdzona kobieta przez męża/partnera nie zawsze powie o doznanej przemocy w jego obecności. 

Pani Ewa Dziurzyńska oznajmiła, że po założeniu Niebieskiej Karty kobieta nigdy nie pozostaje sama bez pomocy. Na terenie Sandomierza działa kilka instytucji, które prowadzą punkty pomocy m.in. psychologa, terapeuty uzależnień czy interwenta kryzysowego lub poprzez bezpłatne porady prawne. Osoby potrzebujące są również kierowane do bezpłatnego Punktu Edukacyjno- Konsultacyjnego.  W Sandomierzu funkcjonuje także Fundacja „Hojne Serca” skierowana docelowa dla rodzin, w których występuje przemoc.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r.

Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Pani Dorocie Tarnawskiej w celu otrzymania informacji nt. projektu uchwały.

Radna Ewa Gracz zwróciła uwagę, że na str. 32 i 33 znajduje się zapis :

„Program profilaktyczno-terapeutyczny „Nie hejtuj” dla uczniów oddziałów gimnazjum” oraz „Program „Strzeż się” dla wychowanków świetlicy z kl. I-III oddział gimnazjum”.

Mówczyni dodała, że od 2019 r. oddziały gimnazjalne nie funkcjonują.

Zaproponowała zmianę zapisu na „szkoły ponadpodstawowe”.

Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, że całe sprawozdanie jest przygotowywane w oparciu o przekazane informacje podmiotów (tzw. sprawozdań cząstkowych) zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny.  Dyrektor OPS dodała, że nie posiada kompetencji, aby nanosić poprawki do otrzymanych sprawozdań z innych placówek. 

Pani Agnieszka Krasoń powiedziała, że jak najszybciej błędy zostaną zlikwidowane.

Radna Mariola Stępień zaproponowała członkom komisji, aby powyższy projekt uchwały z naniesionymi zmianami został wprowadzony poprzez autopoprawkę Burmistrza Sandomierza na najbliższą sesję Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 24 marca br.  

Sekretarz Sandomierza przychyliła się do powyższej propozycji.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały ze zmianami w treści dot. zrealizowanych programów w 2020 r. przez Świetlicę Środowiskową działającą w dwóch punktach: na ul. Słowackiego 15 oraz ul. Portowej 24 oraz usunięcie zapisu w kwestii szkół gimnazjalnych.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Pani Dorota Tarnawska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała ilu jest obecnie asystentów osobistych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi?

Dyrektor OPS-u oznajmiła, że posiada dwie deklaracje chętnych osób odnoście sprawowania opieki nad dziećmi do 16 r. ż. Ponadto, jedna dorosła, osoba niepełnosprawna wyraziła chęć skorzystania z pomocy osobistego asystenta.

Powyższy program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej został opublikowany na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu jednak zgłosiło się tylko trzy osoby.

Przewodnicząca komisji zwróciła się z pytaniem do Pani Doroty Tarnawskiej, aby wyraziła swoje zdanie w kwestii potrzeby powyższego programu?

Dyrektor OPS-u oznajmiła, że program jest nowością w Gminie Sandomierz. Z tego względu tak małe zainteresowanie wśród mieszkańców. W przyszłości chętnych do pomocy będzie więcej, ponieważ z biegiem czasu Sandomierzanie zapoznają się z trybem współpracy, zasadami, zadaniami.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o formę pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, że opieka trwa przez 7 dni w tygodniu, a czas pracy jest uzależniony od indywidualnych potrzeb rodziny.

Przewodnicząca komisji wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.

Obrady opuścił radny Wojciech Czerwiec.

Pani Agnieszka Krasoń przedstawiła powyższy projekt uchwały.

Mówczyni zwróciła uwagę m.in. na trudność skorzystania z wizyty u lekarza- psychiatry dziecięcego, który jest tylko jeden w Sandomierzu. Odległe terminy wizyt nie sprzyjają chorobie depresyjnej u dzieci.  

Radna Kazimiera Bednarska zapytała czy młodzież została przebadana pod względem depresji?

Pani Agnieszka Krasoń powiedziała, że po pierwszej, interwencyjnej wizycie lekarskiej niektórych wychowanków stwierdzono stany depresyjne i lękowe.

Istotnym problemem jest bardzo długie oczekiwanie na kolejną wizytę na NFZ, a także na psychoterapię.

Przewodnicząca komisji dodała, że nieleczona depresja może prowadzić do myśli samobójczych. Zasugerowała, aby zastanowić się nad innymi rozwiązaniami pozwalającymi pomóc najbardziej chorym psychiatrycznie dzieciom, ponieważ sytuacja jest bardzo trudna. Mówczyni zaapelowała, aby zwiększyć ilość lekcji wychowawczych w szkołach, a nauczycieli /wychowawców klas zobligować do obserwowania zachowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych w formie wideokonferencji.

Pani Agnieszka Krasoń dodała, że dużą pomocą dla dzieci była by regularna psychoterapia. Zwróciła się do nauczycieli, aby wymagali pojawienia się dziecka w prowadzonych zajęciach online przed kamerą. Jednocześnie, dodała, że placówka stara się zmobilizować dzieci do wyjścia na dwór, ruchu fizycznego.

Przewodnicząca komisji wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Wojciecha Czerwca.

Ad.8

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/618/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu.

Obrady komisji opuścił radny Andrzej Majewski.

Radna Kazimiera Bednarska oddała głos Pani Agnieszce Krasoń w celu przedstawienia powyższego projektu uchwały.

Kierownik „Przystanku Błonie” powiedziała, że nastąpił przełom we współpracy placówki z rodzicami, który był na początku trudny. Przewodnicząca komisji wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o bezdomność kobiet w mieście.
W jakich miejscach są umieszczane?

Pani Dorota Tarnawska oznajmiła, że w Sandomierzu była jedna kobieta wymagająca umieszczenia w placówce, z którą OPS posiada nawiązaną współpracę na terenie Województwa Świętokrzyskiego. W Sandomierzu nie ma schroniska dla kobiet.

Radna Ewa Gracz zapytała o procedurę kierowania dzieci do placówek opiekuńczych lub rodzin zastępczych.

Dyrektor OPS-u odpowiedziała, że decyzje podejmuje sąd rodzinny, w które miejsce zostanie skierowane osierocone dziecko.

Przewodnicząca komisji zapytała ile osób niepełnosprawnych aktualnie znajduje się w mieszkaniu chronionym zlokalizowanym na ul. Katedralnej 5 w Sandomierzu?

Pani Dorota Tarnawska oświadczyła, że obecnie w powyższym mieszkaniu przebywa cztery osoby niepełnosprawne.  

Ad.10
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu