Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

Protokół Nr 20/2/2021

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 23 lutego 2021 rok

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radna nieobecna - Pani Kazimiera Bednarska.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS),

Pani Małgorzata Bęczkowska- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy (czyt.: ŚDS),

Pani Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Rodziny i Zdrowia (czyt.: SSO)

Obecny:

Radny Piotr Chojnacki.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącej komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021 – 2027;

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz;

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok;

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021;

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020;

8.Sprawy różne, wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie.
Ad. 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021 – 2027.

Radna Mariola Stępień poprosiła o przedstawienie projektu uchwały Panią Dorotę Tarnawską.

Wobec braku pytań i uwag Zastępca Przewodniczącej Komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano: 3 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Wojciecha Czerwca.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu rzetelnie  omówiła uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

Radna Ewa Gracz zapytała o orientacyjną kwotę dofinansowania w momencie przystąpienia do ww. programu? Kogo dotyczy tzw. „opieka wytchnieniowa”?

Pani Dorota Tarnawska oznajmiła, że planowana kwota dofinansowania wniosku sięga 41.880,00 zł, a oferta wsparcia głównie skierowana jest dla osób dorosłych.

Wobec braku pytań i uwag Zastępca Przewodniczącej Komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano: 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok.

Pani Agata Król omówiła powyższy projekt uchwały.

Radny Piotr Chojnacki zapytał o wysokość zaplanowanych wydatków w 2020 roku z tzw. „programu kapslowego”? Ile pozyskano środków i czy były wydatkowane skoro program nie był zrealizowany w całości?

Pani Agata Król odpowiedziała, że dochód w 2020 r. z wydawanych pozwoleń wynosił ok. 627.000,00 zł i był niższy od wydatków, które sięgały 715.743,69 zł.

Powyższą różnicę w funduszach (88.792,00 zł) musiała pokryć Gmina Sandomierz, tak jak w poprzednich latach.

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano: 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021.

Naczelnik Wydziału SSO przedstawiła projekt uchwały.  

Radny Piotr Chojnacki zapytał czy ograniczenie sprzedaży alkoholu po godz. 23.00 wpłynęło na ilość osób uzależnionych? Jaki jest przewidywany wpływ z tzw. „kapslowego” w 2021 r.? Ile pieniędzy trzeba będzie dołożyć z budżetu miasta do programu? Jak kształtowała się wysokość „kapslowego” w poszczególnych latach? Czy zmniejszyła się ilość punktów sprzedających alkohol?

Pani Agata Król oznajmiła, że zaplanowane środki finansowe w 2021 r. wynikają z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ich wysokość musi być na tym samym poziomie jak w poprzednim roku. Kwota jest uzależniona od wysokości wpływów z oświadczeń, które składają przedsiębiorcy.

Mówczyni kontynuowała podając wpływy z „korkowego” do budżetu Gminy Sandomierz z poszczególnych lat:

2018 r. - 520.000 zł,

2019 r. - 608.000 zł,

2020 r. - 626.000 zł.

Mimo prohibicji kwota wciąż stale rośnie ze względu na pojawiające się nowe lokale, kawiarnie, puby. Liczba osób skierowanych na odwykowe leczenie wzrasta.

Radny Piotr Chojnacki zapytał o katalog wydarzeń zaplanowanych na bieżący rok. Czy w przyszłym roku istnieje możliwość przygotowania pikników „profilaktycznych” wynikających z powyższego programu uzależnień dla rodziców z dziećmi w różnych częściach miasta w celu dotarcia do większej ilości mieszkańców?

Naczelnik Wydziału SSO odpowiedziała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest otwarta na wszelkie nowatorskie pomysły.

Radna Mariola Stępień podziękowała za dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad i przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020.

Zastępca Przewodniczącej Komisji poprosiła o omówienie projektu uchwały Panią Małgorzatę Bęczkowską.

Radna Ewa Gracz poprosiła o naniesienie poprawki w zapisie daty nad tabelą na str. 2 powyższego sprawozdania:

 „Do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia była przekazywana frekwencja za każdy miesiąc. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące frekwencji za poszczególne miesiące w 2019 r.” zmienić na „2020 r.”

Pani Małgorzata Bęczkowska zadeklarowała usunięcie błędu pisarskiego.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad. 5
Zamknięcie obrad.

Zastępca Przewodniczącej Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu