Udostępnianie danych osobowych

 

Udostępnianie danych osobowych


Wymagane dokumenty:  

 

-  Wypełniony wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw  Wewnętrznych
i Administracji z dnia 5 października 2011 roku,

 

-  Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych lub uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu informacji o danych osobowych (w tym przypadku osoba, której wniosek dotyczy musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych).

 

-  Dowód dokonania wpłaty. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:  
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Pl. Poniatowskiego 3, pok.
Nr 22 


Opłaty:  

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł. (Pod pojęciem dane jednostkowe należy rozumieć dane dot. jednej osoby lub dane dot. wyłącznie imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem).

 

Opłatę tę wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

z zaznaczeniem „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”

Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.  

Z opłaty tej zwolnione są podmioty wymienione w art. 46 ust. 1 ustawy  z dnia 24 września  2010 roku o ewidencji ludności.


W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

 

Opłatę tą wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. 


Termin i sposób załatwienia:  

Informację o danych osobowych uzyskuje się w terminie 14 dni od daty wpływu zapytania.
Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

 

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane dot. poszukiwanej osoby niezbędne do zidentyfikowania tej osoby np.:

- numer PESEL,

- adres zameldowania,

- imiona rodziców,

- data i miejsce urodzenia,

- seria i nr dowodu osobistego.


Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.  
 
Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 roku, Nr 217, poz. 657 ),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 12 września 2011 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1388 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkiwania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 836 ),

Tryb odwoławczy:  

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się Biurze Obsługi Interesanta.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Tel. kontaktowy: 15 8154 - 142

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych osobowych   [pobierz]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 04.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.12.2017 9:33. Odsłon 932, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony