Kultura fizyczna i sport

Działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 r zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie:

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy j.w. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3.      Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2005 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1)  Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów 

     siłowych – 40.000,00 zł.

2)      Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, 

     kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej – 40.000,00 zł.

 3)  Organizowanie rocznicowych widowisk historycznych i turniejów rycerskich -

       60.000,00 zł.

4)   Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział zespołów

     w zamiejscowej rywalizacji sportowej i organizacja zawodów sportowych na terenie  

     Sandomierza w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, zakup niezbędnego sprzętu i odzieży

     sportowej, organizacja obozów sportowych – 30.000,00 zł.

5)      Prowadzenie działalności patrolowo-interwencyjnej w zakresie ratownictwa wodnego na

       sandomierskim odcinku rzeki Wisły – 7.000,00 zł.

6)  Organizowanie na terenie Sandomierza zawodów lokalnych i ogólnopolskich

     w wędkarstwie spinningowym – 2.000,00 zł.

7)  Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,

     udział sandomierskiej młodzieży w zawodach tenisa stołowego oraz organizacja

     rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza, zakup niezbędnego sprzętu i odzieży 

     sportowej – 10.000,00 zł.

8)      Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza,

      prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów 

      wędkarskich lokalnych i ogólnopolskich oraz festynów wędkarskich dla dzieci –

      6.000,00 zł.

9)  Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zakup niezbędnego sprzętu i odzieży sportowej, organizacja obozów i turniejów sportowych – 15.000,00 zł.

10) Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, udział we współzawodnictwie sportowym, zakup niezbędnego sprzętu i odzieży sportowej – 5.000,00

11) Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w prawobrzeżnej części Sandomierza, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zakup niezbędnego sprzętu i strojów sportowych – 7.000,00 zł.

12)  Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej 

       i  lekkoatletyki w lewobrzeżnej części Sandomierza, uczestnictwo zespołów

       i zawodników we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych, zakup 

       niezbędnego sprzętu i odzieży sportowej – 170.000,00 zł.

13)    Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej,

        uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych, zakup

        niezbędnego sprzętu i odzieży sportowej – 170.000,00 zł.

14)  Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży

       z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów

      – 25.000,00 zł.

15)   Szkolenie młodzieży w zakresie przygotowania do służby wojskowej w zakresie 

        podnoszenia jej sprawności fizycznej, zdyscyplinowania, kształcenia postaw

        patriotycznych i społecznych, uczestniczenie w zawodach strzeleckich, marszach,  

       zgrupowaniach i obozach – 2.000,00 zł.

Szczegółowe warunki realizacji powyższych zadań zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

4.      Termin i warunki składania ofert:

 

1)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku  stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 z 2003r poz. 1891)

 

2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS oraz  informacją  jakiego  zadania  z  zakresu  kultury fizycznej i sportu   oferta dotyczy.

3)      Do oferty winny być załączone dokumenty wymienione na stronie 8 wzoru oferty oraz:

- aktualny odpis z rejestru sądowego ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia )

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- aktualny statut organizacji

- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu składek

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek

- opinia banku prowadzącego rachunek oferenta, potwierdzająca brak zajęcia

  z  jakiegokolwiek tytułu  egzekucyjnego za okres ostatnich 3 miesięcy wraz z informacją

  o stanie zadłużenia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty.

4)      W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu-winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5)      Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

6)      Termin składania ofert upływa w dniu    24 marca 2005 r. do godz. 1430

( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu)

7)      Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

8)      Oferta złożona na innym niż wymieniony w pkt.1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9)      Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 3a pokój nr 3  lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl

10)  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5.   Zasady przyznawania dotacji

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art.15

2)      Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3)      Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji  finansowania zadań  regulować  będzie umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Sandomierz, a wybranym oferentem-  wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki   Społecznej  z  dnia  29 października 2003, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

6.    Termin realizacji zadania: obejmuje okres od   kwietnia do grudnia 2005 r.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1/  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2005 r.  o godz. 1000 w  Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Poniatowskiego 3 pokój Nr 11.

2/  Otwarcia ofert i ich oceny po względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół

      i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

3/   Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1.      kompletność oferty

2.      zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert

3.      możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości kadrowe

i rzeczowe oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

4.      posiadanie bazy lokalowej i jej standard, wyposażenie placówki, warunki sanitarne

5.      kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym wysokość środków własnych

      i pozyskanych od innych podmiotów

6.      zakładana liczba uczestników realizowanego zadania

7.      wiarygodność finansowa oferenta

8.       adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego.

4/  Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią  

     Komisji Konkursowej.

5/  Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

6/  Warunkiem zawarcia umowy jest:

§         otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

§         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu

7/  Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia 

     szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem 

     stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  

    Społecznej o którym mowa w pkt.5 pp.3.

8.     Zrealizowane w 2004 roku i planowane do realizacji w 2005 roku  zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości przyznanych (2004 r.)i planowanych (2005 r.) dotacji na ich realizację- wg zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

9.   Inne informacje

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)      Wyniku konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej

3)      Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

·        nie wpłynęła żadna oferta

·        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

·        żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

·        wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie 

            można było wcześniej przewidzieć

4) Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu (tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2005 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

5) Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Wydziale

     Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu pokój nr  3 oraz pod nr telefonu 644 01 33.

 Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

 - dr Ewa Kondek – naczelnik Wydz. EKiS

 - Izabela Przybyś – Perła – insp. Wydz. EKiS

 

 

Załącznik Nr 1 - rodzaje zadań publicznych, terminy i warunki ich realizacji  [pobierz załącznik] 

 

Załącznik Nr 2 - wielkość dotacji w latach 2004 i 2005 na w/w zadanie [pobierz załącznik]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2005 14:20
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2005 14:20. Odsłon 1432, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony