Wpisanie do rejestru wyborców

 REJESTR WYBORCÓW

 

 

Stały rejestr wyborców w Sandomierzu obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie miasta Sandomierza, którym przysługuje prawo wybierania.

 

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze Sandomierza i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP, którzy dopiszą się do rejestru na własny wniosek.

 

Obywatele UE w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie Sandomierza są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców

 

Wpis do rejestru wyborców w części A następuje:

1. z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Sandomierza,

2. na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

- osoby stale zamieszkałe w Sandomierzu, a nie posiadające zameldowania na pobyt stały,

- osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na terenie miasta (osoby bezdomne),

- osoby stale zamieszkałe na terenie miasta pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,

 

Wniosek o dopisanie do Rejestru Wyborców można składać cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu.

 

Osoba, która została na swój wniosek wpisana do rejestru wyborców, a powróciła do swojego miejsca zameldowania na pobyt stały, składa
w organie gminy właściwym ze względu na swoje stałe miejsce zameldowania, oświadczenie o powrocie do stałego miejsca pobytu.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wpis do rejestru wyborców.

- Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

- Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

 

Udostępnianie rejestru wyborców:

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu .

Miejsce złożenia dokumentu:

 

Urząd Miejski w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3 Wydział

Spraw Społecznych i Zdrowia

I piętro, pokój nr 22,

tel. (15) 81 54 113

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców zostaje wydana w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Zgodnie z art.20 § 2 Kodeksu wyborczego.

 

Burmistrz Miasta – przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców – jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze miasta Sandomierza.

 

Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta Sandomierza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U.2018r. poz. 754)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 z sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316)

 

Załączniki:

- Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

- Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tyko obywateli państw UE.

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

- Oświadczenie.

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 18.09.2018 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2018 8:16. Odsłon 807, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony