uchwała na rok 2007


 

 

 

Uchwała Nr V / 41 / 2007

Rady Miasta Sandomierzaz dnia 7 marca 2007 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust.3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3,  art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)  Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:§ 1 Dochody budżetu miasta w wysokości 63.058.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 [pobierz załącznik]. § 2 1.    Wydatki budżetu miasta w wysokości 70.503.605,00 zł, z tego:a) wydatki bieżące                                                                                 55.379.605,00 złw tym: -        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.129.142,00 zł-        dotacje                                                                                        2.517.080,00 zł-        wydatki na obsługę długu                                                                371.600,00 zł-       wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                          98.000,00 złb) wydatki majątkowe                                                                           15.124.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 [pobierz załącznik].2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne [pobierz załącznik] [pobierz załącznik].§ 3 1.    Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.444.692,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1)        wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie   - 7.444.692,00 zł

 2.      Przychody budżetu w wysokości 9.050.000,00 zł i rozchody w wysokości 1.605.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 [pobierz załącznik].   § 4W budżecie tworzy się rezerwy:1)   ogólną w wysokości                                                                         - 550.000,00 zł,§ 5 1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 [pobierz załącznik].2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 [pobierz załącznik].§ 6 Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  § 7 1.      Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych – Zakład Oczyszczania Ścieków, zgodnie z załącznikiem nr 7 [pobierz załącznik].§ 8 1.      Dotacje podmiotowe dla:1)   Miejskiej instytucji kultury na kwotę -  620.000,00 zł, 2)   działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 444.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 [pobierz załącznik].2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.453.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9 [pobierz załącznik].§ 9 1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:1)      przychody        - 160.000,00 zł,2)      wydatki           - 284.297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 [pobierz załącznik].§ 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł; 2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.444.692,00 zł;  3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów       - w kwocie 1.605.308,00  zł;§ 11 Upoważnia się  Burmistrza Miasta Sandomierza  do:1)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku2)        dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia     i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,3)        dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych.4)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.  § 12 Upoważnia się  Burmistrza Miasta Sandomierza  do:1 ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie        występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,2 ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie  8.650.000,00 zł w celu realizacji         planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 [pobierz załącznik]3)  spłat zobowiązań w kwocie 1.605.308,00  w celu realizacji planowanych kwot        rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 [pobierz załącznik]. § 13Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza§ 14Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza.

 

 

Przewodniczący             Rady Miasta               Janusz Sochacki         

 

Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 23.03.2007 7:39
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 23.03.2007 7:39. Odsłon 1453, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony