Opracowanie Strategii Promocji Miasta Sandomierza (wygasły...)

Sandomierz, dn. 27.11.2009r
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


dot. przetargu nieograniczonego pn.”Opracowanie Strategii Promocji Miasta Sandomierza”


Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w powyższym postępowaniu została wybrana oferta konsorcjum firm: Profile Sp. z o.o. ul.E.Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa– Pełnomocnik konsorcjum i WYG International Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa– Partner konsorcjum.

Cena wybranej oferty: 96 660,60 zł brutto.

Wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy– Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny.


W niniejszym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert:
Oferta nr 1 – Business Consulting Sp. z o.o. 40-240 Katowice, ul. 1 Maja 88
- wykonawca wykluczony- art.24. ust.2 pkt.3 ustawy- Pzp
Oferta nr 2 – LOŻA A5 Sp. z o.o. ul. Długi Targ 46-47, 80-830 Gdańsk
- wykonawca wykluczony- art.24. ust.2 pkt.3 ustawy- Pzp
Oferta nr 3 - EKSA Sp. z o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
- kryterium „cena” – uzyskała - 4 pkt.
- kryterium „zawartość merytoryczna konspektu przedstawiającego sposób
realizacji przedmiotu zamówienia” – 3,26 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 7,26 pkt.
Oferta nr 4 - Konsorcjum firm: Planet PR Łukasz Wilczyński ul. Nowaka Jeziorańskiego
39G, 25-432 Kielce– Pełnomocnik konsorcjum i Publicon Szymon Sikorski
ul. Przedwiośnie 18, 51-211 Wrocław – partner konsorcjum
- oferta odrzucona na podst.art.89 ust.1 pkt.2 i 6 ustawy-Pzp
Oferta nr 5 - Konsorcjum firm: PROFILE Sp. z o.o. ul. E. Drużbackiej 13,
01-622 Warszawa- Pełnomocnik Konsorcjum i WYG International Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30 00-832 Warszawa – partner konsorcjum
- w kryterium „cena” uzyskała 3,89 pkt.
- w kryterium „zawartość merytoryczna konspektu przedstawiającego sposób
realizacji przedmiotu zamówienia” – 4,90 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 8,79 pkt.powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 27.11.2009
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 27.11.2009. Wygasa 12.12.2009. Odsłon 2519, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony