(...) Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (...) (wygasły...)

Or.271.1.22.2018.DDR                                                                                    Sandomierz, 2018-11-21

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

       Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia wykonanie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja” realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę (Decyzja nr 39/2017 z dnia 03.02.2017r. i Decyzja nr 328/2018 z dnia 06.08.2018 r.) jako zadanie inwestycyjne polegające na budowie Pawilonu Handlowego na działce nr ewid. 435/3 przy ul. Plac 3-go Maja w Sandomierzu.

 

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę firmy: ,,Marycha” Gaz Group Andrzej Kondrat ul. Mściowska 2, 27-600 Sandomierz, oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%, skrócenie terminu realizacji - 20%, wydłużenie okresu gwarancji - 20 %). Wykonawca wykazał, że spełnia warunki w przedmiotowym postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

 

W powyższym postępowaniu zostały złożone 3 oferty jn:

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt - cena

Liczba pkt –  skrócenie terminu realizacji

Liczba pkt –  wydłużenie okresu gwarancji

Liczba pkt – ogółem

1

Lider konsorcjum:

”ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów.

Partner Konsorcjum:

Firma Ogólnobudowlana ,,JARKOP” Jarosław Adamczyk Strzegom, ul. Ks. Jagiełły 48, 28-221 Osiek.

2,84 pkt

1,96 pkt

2,0 pkt

6,80 pkt

2

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy

ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.

3,88 pkt

1,96 pkt

2,0 pkt

7,84 pkt

3

”Marycha” Gaz Group Andrzej Kondrat

ul. Mściowska 2, 27-600 Sandomierz

6,0 pkt

2,0 pkt

2,0 pkt

10 pkt

                                                                                                                                                                                           

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 21.11.2018
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 21.11.2018. Wygasa 05.12.2018. Odsłon 329, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony