,,Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr (wygasły...)

Or.271.1.19.2018.DDR                                                                                           Sandomierz, 2018-10-19

 

 

 

 

 

                                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           

          Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej  w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”.

 

 

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę Pana firmy: ROBSON Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz.Oferta spełnia wszystkie wymogi określone SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (kryterium cena brutto – 60 % w tym waga 20 pkt - remont nawierzchni tłuczniowej oraz waga 40 pkt – remont nawierzchni gruntowej, kryterium - czas naprawy zgłoszonych usterek - 40 %). Wykonawca wykazał, że spełnia warunki w przedmiotowym postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

 

W powyższym postępowaniu została złożona 1 oferta jn:

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium  

cena 60 %

(waga 20 pkt - remont nawierzchni tłuczniowej

waga 40 pkt – remont nawierzchni gruntowej)

Liczba pkt

w kryterium czas naprawy zgłoszonych usterek - 40 %

Liczba pkt - ogółem

1

 

ROBSON Sp. z o.o.

     ul. Przemysłowa 3

27-600 Sandomierz

 

60 pkt

w tym:

(20 pkt - remont nawierzchni tłuczniowej

40 pkt – remont nawierzchni gruntowej)

 

40 pkt

 

100 pkt

 

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Grzegorz Flejszar dnia 22.10.2018
Opublikowana przez Grzegorz Flejszar dnia 22.10.2018. Wygasa 05.11.2018. Odsłon 917, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony