„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”.(...) (wygasły...)

RZP.271.1.18.2019.DDR                                                                                   Sandomierz, 2019-10-04

 

                                                     ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5“ Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich“ Osi VI „Rozwój miast“ RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowane zgodnie z „Zgłoszeniem Zamiaru Wykonania Robót Budowlanych Niewymagających Pozwolenia na Budowę” (nr AB.G743.1.97.2018 z dnia 19.04.2018 r.).

 

            Zamawiający – Gmina Sandomierz działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

                                                             Uzasadnienie prawne i faktyczne

 

            Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

            W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty. Cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 229 530,69 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 07.10.2019
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 07.10.2019. Wygasa 21.10.2019. Odsłon 222, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony