Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej (wygasły...)

Znak sprawy: Or.271.1.16.2018.JPA                                                                                      Sandomierz, 05.11.2018

 

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

 

 

 

 

                             ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zw. dalej „ustawą PZP”, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”, znak: Or.271.1.16.2018.JPA dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 

  1. Wykonawca TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał 100,00 punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

  1. Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Otrzymana liczba punktów w kryterium „cena” (waga 100%)

Łączna liczba punktów

 

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

13 129 412,76

99,39

99,39

2

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,30-417 Kraków

13 048 793,56

100,00

100,00

3

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

14 734 118,76

88,56

88,56

 

  1. Informuję ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu oraz nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 05.11.2018
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 05.11.2018. Wygasa 19.11.2018. Odsłon 264, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony