Zakup i dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne (wygasły...)

TM/2215/2011 : Zakup i dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne
Numer ogłoszenia: 215816 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne.II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne. Charakterystyka techniczna kontenera KP-12 / zakryty / 1. Pojemność kontenera wg wymiarów 4000 mm. x 2300 mm. x 1570 mm. 2. Płozy wykonane z C 180 GW. 3. Szkielet kontenera wykonany z profilu z/g 60 mm. x 40 mm. x 3 mm. 4. Poszycie podłogi z blachy S 235 gr. 3,0 mm. 5. Poszycie ścian i szczytów z blachy S 235 gr. 2,0 mm falowanej dla usztywnienie konstrukcji. 6. Ściana przednia usztywniona ceownikiem gorąco walcowanym 100 mm. 7. Drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi. 8. Sześć górnych wrzutów z blachy 2,0 mm przetłaczanej , otwory wrzutowe środkowe podwójne zwiększające zasyp. 9. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego. 10. Kontener czyszczony śrutowaniem. 11. Kontener wyposażony w rolki. 12. Wysokość zasypu do otworów wrzutowych 1100 mm. 13. Kontener pomalowany dwupowłokowo farbami alkaidowymi i nawierzchniowymi w kolorze zielonym. 14. Wnętrze kontenera podwójnie malowane. 15. Oznakowanie kontenera 12m3. 16. Kontener wykonany zgodnie z normą DIN 30722. 17. Kontener fabrycznie nowy - 2011 rok. Charakterystyka techniczna kontenera KP-7 Kontener KP-7 na materiały sypkie ( np. gruz ) 1. Kontener o pojemności 7m3. 2. Wykonany według norm DIN. 3. Poszycie z blachy: podłoga 4 mm. ; ściany 4 mm. 4. Drzwi dwuskrzydłowe z blokadą centralną. 5. Typ otwarty, oznakowany 7m3. 6. Płozy z ceownika GW 180 mm zakończone rolkami. 7. Kontener pomalowany podkładem oraz dwupowłokowo w kolorze zielonym. 8. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego. 9. Ściany górne ( boczne ) zakończone rurą grubościenną ( profilem o ściance 4 mm ) 10. Kontener fabrycznie nowy z 2011r. Charakterystyka techniczna pojemników stalowych o pojemności 2,2 m3 Pojemniki wykonane są na sztywnej, bardzo trwałej konstrukcji, do której przyspawane jest poszycie stalowe. Takie wykonanie umożliwia naprawę poszycia, nawet po długim okresie eksploatacji. Pokrywy górne mają 2 lub 3 otwory wrzutowe. Pojemniki są wykonane ze stali odpowiedniej jakości i spełniają wymagania polskich norm. Przetłoczenia ścian bocznych znacznie zwiększają odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie. Dane techniczne: 1. Pojemność - 2,2 m3. 2. Elementy konstrukcyjne - blacha o grubości 4 mm. 3. Poszycie - blacha o grubości 2 mm. 4. Kieszenie boczne - blacha o grubości 6 mm. 5. Pokrywa górna wyposażona w dwa lub trzy otwory wrzutowe. 6. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany. 7. Na spodzie pojemnika płozy - przyspawane dwa ceowniki. 8. Możliwość opróżniania przez śmieciarkę SM - 11. 9. Wymiary - dolne 1420 mm. x 1160 mm. 10. Wysokość - 1480 mm. Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 120 litrów 1. Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ). 2. Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia. 3. Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. 3. Pojemność 120 litrów. 4. Odporność na promieniowanie UV. 5. Dwukołowy system jezdny, koła osadzone na jednej osi stalowej (pełnej). 6. Podstawa pojemnika kwadratowa z płaskim dnem. 7. Dno pojemnika zabezpieczone przed ścieraniem przez listwę oddzielającą dno pojemnika od podłoża, listwa oddzielająca na całym obwodzie dna, wysokość listwy nie mniejsza niż 10 mm. 8. Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy. 9. Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. 10. Tylna listwa do przeciągania pojemnika z asymetrycznym podziałem ułatwiającym przetaczanie pojemników przez służby oczyszczania. 11. Na klapie pojemnika wytłoczony napis -nie wrzucać gorącego popiołu. 12. Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE. 13. Wykonanie zgodnie z normą (normę dołączyć w języku polskim). 14. Atest higieniczny - dołączyć atest higieniczny. 15.Fabrycznie nowe z 2011 roku - dołączyć oświadczenie. 16. Kolor - antracyt. 17. Numeracja pojemników na klapach zgodnie z numeracją zleceniodawcy. 18. Logo -PGKiM Sandomierz sp. z o.o. ZOM- na przedniej części pojemnika. 19. Wytłoczona numeracja, napis oraz logo firmy w kolorze białym. Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 1100 litrów 1. Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ). 2. Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia. 3. Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. 4. Pojemność 1100 litrów 5. Odporność na promieniowanie UV. 6. Czterokołowy system jezdny, z blokadą dwóch przednich kół. 7. Pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy. 8. Pokrywa zamocowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum czterech tworzywowych bolców. 9. Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy. 10. Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące, lub listwę grzebieniową. 11. Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE. 12. Wykonanie zgodnie z normą ( normę dołączyć w języku polskim ). 13. Atest higieniczny - dołączyć atest. 14. Fabrycznie nowe z 2011 roku - dołączyć oświadczenie. 15. Kolor zielony, gładkie ścianki..II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Wadium nie jest wymaganeIII.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw na pierwszą i 3 dostaw na drugą część zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Atest higieniczny na poszczególne pojemniki wymienione w pierwszej części przedmiotu zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o fabrycznie nowych - z 2011 r. pojemnikach i kontenerach wymienionych w pierwszej i drugiej części przedmiotu zamówienia.III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO Spółki prawa handlowego ogłoszenie o
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 200 sztuk pojemników 120 litrów oraz 30 sztuk pojemników 1100 litrów.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 120 litrów 1. Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ). 2. Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia. 3. Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. 3. Pojemność 120 litrów. 4. Odporność na promieniowanie UV. 5. Dwukołowy system jezdny, koła osadzone na jednej osi stalowej (pełnej). 6. Podstawa pojemnika kwadratowa z płaskim dnem. 7. Dno pojemnika zabezpieczone przed ścieraniem przez listwę oddzielającą dno pojemnika od podłoża, listwa oddzielająca na całym obwodzie dna, wysokość listwy nie mniejsza niż 10 mm. 8. Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy. 9. Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. 10. Tylna listwa do przeciągania pojemnika z asymetrycznym podziałem ułatwiającym przetaczanie pojemników przez służby oczyszczania. 11. Na klapie pojemnika wytłoczony napis -nie wrzucać gorącego popiołu. 12. Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE. 13. Wykonanie zgodnie z normą (normę dołączyć w języku polskim). 14. Atest higieniczny - dołączyć atest higieniczny. 15.Fabrycznie nowe z 2011 roku - dołączyć oświadczenie. 16. Kolor - antracyt. 17. Numeracja pojemników na klapach zgodnie z numeracją zleceniodawcy. 18. Logo -PGKiM Sandomierz sp. z o.o. ZOM- na przedniej części pojemnika. 19. Wytłoczona numeracja, napis oraz logo firmy w kolorze białym. Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 1100 litrów 1. Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości ( PE-HD ). 2. Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia. 3. Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. 4. Pojemność 1100 litrów 5. Odporność na promieniowanie UV. 6. Czterokołowy system jezdny, z blokadą dwóch przednich kół. 7. Pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy. 8. Pokrywa zamocowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum czterech tworzywowych bolców. 9. Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy. 10. Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące, lub listwę grzebieniową. 11. Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE. 12. Wykonanie zgodnie z normą ( normę dołączyć w języku polskim ). 13. Atest higieniczny - dołączyć atest. 14. Fabrycznie nowe z 2011 roku - dołączyć oświadczenie. 15. Kolor zielony, gładkie ścianki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 15 sztuk pojemników 2,2m sześciennego oraz 3 sztuki kontenerów KP-7 i 5 sztuk kontenerów KP-12.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna kontenera KP-12 / zakryty / 1. Pojemność kontenera wg wymiarów 4000 mm. x 2300 mm. x 1570 mm. 2. Płozy wykonane z C 180 GW. 3. Szkielet kontenera wykonany z profilu z/g 60 mm. x 40 mm. x 3 mm. 4. Poszycie podłogi z blachy S 235 gr. 3,0 mm. 5. Poszycie ścian i szczytów z blachy S 235 gr. 2,0 mm falowanej dla usztywnienie konstrukcji. 6. Ściana przednia usztywniona ceownikiem gorąco walcowanym 100 mm. 7. Drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi. 8. Sześć górnych wrzutów z blachy 2,0 mm przetłaczanej , otwory wrzutowe środkowe podwójne zwiększające zasyp. 9. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego. 10. Kontener czyszczony śrutowaniem. 11. Kontener wyposażony w rolki. 12. Wysokość zasypu do otworów wrzutowych 1100 mm. 13. Kontener pomalowany dwupowłokowo farbami alkaidowymi i nawierzchniowymi w kolorze zielonym. 14. Wnętrze kontenera podwójnie malowane. 15. Oznakowanie kontenera 12m3. 16. Kontener wykonany zgodnie z normą DIN 30722. 17. Kontener fabrycznie nowy - 2011 rok. Charakterystyka techniczna kontenera KP-7 Kontener KP-7 na materiały sypkie ( np. gruz ) 1. Kontener o pojemności 7m3. 2. Wykonany według norm DIN. 3. Poszycie z blachy: podłoga 4 mm. ; ściany 4 mm. 4. Drzwi dwuskrzydłowe z blokadą centralną. 5. Typ otwarty, oznakowany 7m3. 6. Płozy z ceownika GW 180 mm zakończone rolkami. 7. Kontener pomalowany podkładem oraz dwupowłokowo w kolorze zielonym. 8. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego. 9. Ściany górne ( boczne ) zakończone rurą grubościenną ( profilem o ściance 4 mm ) 10. Kontener fabrycznie nowy z 2011r. Charakterystyka techniczna pojemników stalowych o pojemności 2,2 m3 Pojemniki wykonane są na sztywnej, bardzo trwałej konstrukcji, do której przyspawane jest poszycie stalowe. Takie wykonanie umożliwia naprawę poszycia, nawet po długim okresie eksploatacji. Pokrywy górne mają 2 lub 3 otwory wrzutowe. Pojemniki są wykonane ze stali odpowiedniej jakości i spełniają wymagania polskich norm. Przetłoczenia ścian bocznych znacznie zwiększają odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie. Dane techniczne: 1. Pojemność - 2,2 m3. 2. Elementy konstrukcyjne - blacha o grubości 4 mm. 3. Poszycie - blacha o grubości 2 mm. 4. Kieszenie boczne - blacha o grubości 6 mm. 5. Pokrywa górna wyposażona w dwa lub trzy otwory wrzutowe. 6. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany. 7. Na spodzie pojemnika płozy - przyspawane dwa ceowniki. 8. Możliwość opróżniania przez śmieciarkę SM - 11. 9. Wymiary - dolne 1420 mm. x 1160 mm. 10. Wysokość - 1480 mm..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   
powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez dnia 26.07.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 26.07.2011. Wygasa 16.08.2011. Odsłon 2522, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony