Przetarg Ubezpieczenia (wygasły...)

TM/ 3549 / 2010 : Usługa na ubezpieczenie : - od szkód spowodowanych żywiołami - od kradzieży - OC z działalności - OC i NW komunikacyjne - od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer ogłoszenia: 345013 - 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa na ubezpieczenie : - od szkód spowodowanych żywiołami - od kradzieży - OC z działalności - OC i NW komunikacyjne - od następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ubezpieczenie od szkód spowodowanych żywiołami w pełnym zakresie, w tym: 1.1.Szkody na wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego. 1.2.Ulewnego deszczu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, uderzenia pojazdu, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi, osunięcia ziemi, powodzi. 1.3.Szkód powstałych na wskutek prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej. 1.4.Szkody powstałe w systemie łączności i komputerowym. 1.5.Szkody budynków mieszkalnych i użytku publicznego wg wykazu, gdzie właścicielem jest gmina Sandomierz. WARTOŚCI: a) budynki i budowle gotowe - wartość 36.462.415,00 zł b) maszyny i urządzenia - wartość 1.000.000,00 zł w tym sprzęt elektroniczny 150.000,00 zł c) majątek obrotowy - wartość 500.000,00 zł w tym paliwo i zapasy magazynowe d) budynki mieszkalne i użytkowe według wykazu - wartość 108.528.898,38 zł - franczyza redukcyjna -zero zł, franczyza integralna zero zł 2) Kradzież, w tym: 2.1.Ubezpieczenie mienia stanowiącego własność, mienie pracownicze, monety z myjni i wyposażenie. 2.2.Kradzieży z włamaniem w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, bądź prowadzoną akcją gaśnicza lub ratownicza. 2.3.Kradzieży programów komputerowych, dokumentów, akt itp. WARTOŚCI: a) majątek obrotowy - wartość 200. 000,00 zł b) maszyny i urządzenia - wartość 100. 000,00 zł c) wartości pieniężne poza schowkami - wartość 50.000,00 zł d) wartości pieniężne w schowkach - wartość 50. 000,00 zł e) wartości pieniężne w transporcie - wartość 50. 000,00 zł - franczyza redukcyjna - zero zł, franczyza integralna zero zł 3) OC z działalności, w tym: 3.1.Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez niego poszkodowanemu czynem niedozwolonym pozostającym w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza określoną w umowie ubezpieczenia. 3.2.Za szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego, pełnomocników w związku z czynnościami służbowymi lub objętych zakresem umocowań. 3.3. Wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. 3.4.O.C. pracodawcy za wypadki przy pracy i po pracy. 3.5. O.C. w zakresie szkód powstałych na skutek zalania i innych skutków w następstwie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnych i innych. 3.6.Należytego wykonania usług prowadzonych przez Spółkę. WARTOŚCI: a) OC pracodawcy - wartość 500. 000,00 zł b) OC deliktowe - wartość 500. 000,00 zł c) OC zarządcy nieruchomości - wartość 250.000,00 zł d) Wacław Tracz jako zarządca nieruchomości - wartość 250.000,00 zł e) Henryk Wilczek jako zarządca nieruchomości - wartość 250.000,00 zł - franczyza integralna - zero zł - franczyza redukcyjna- zero zł 4) OC i NW komunikacyjne a) OC dla pojazdów b) NW - suma ubezpieczenia na pojazd 5.000,00 zł. Wg Załączników nr 6,7, 8 do SIWZ - franczyza integralna - zero zł - franczyza redukcyjna - zero zł 5) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: a) 20 osób na jeden rok - osoby wykonujące prace interwencyjne b) suma ubezpieczenia 20.000,00 zł na osobę c) ubezpieczenie na rok od 17.02.2011 r. - franczyza integralna - zero zł - franczyza redukcyjna - zero zł UWAGI: Ubezpieczenia zawarte w pkt. 1-3 obowiązują od 1.01.2011 do 31.12. 2011r. Ubezpieczenia w pkt. 4 obowiązują od dat przedstawionych w załącznikach nr 6,7, 8 do SIWZ przez okres jednego roku. DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Klauzula reprezentantów - z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono ,że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego ,przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Zarząd PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego w jego sprawach prawno- majątkowych w dziedzinie stosunków zewnętrznych. 2. Dewastacja - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z pobudek np. chuligańskich. 3. Klauzula automatycznego pokrycia - w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów oraz kradzieży z włamaniem automatyczna ochrona obejmuje się nowo zakupione mienie o wartości do 100.000,00 zł z chwilą dostarczenia go do magazynu Ubezpieczonego. 4. Klauzula odpowiedzialności ubezpieczyciela i zapłaty składki - odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po uzyskaniu potwierdzenia o wyborze oferty od dnia określonego w SIWZ. 5. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia - poszczególne umowy ubezpieczenia zostaną sprowadzone do wspólnego okresu, który obejmuje program ochrony ubezpieczeniowej kończący się w tym samym terminie , zarówno dla ubezpieczeń kontynuowanych jak również ubezpieczeń nowych. Ubezpieczyciel określi składki proporcjonalnie do rzeczywistego okresu ubezpieczenia bez naliczania zwyżki za ubezpieczenia krótkoterminowe. Umowy ubezpieczenia rozwiązują się z upływem oznaczonego okresu bez wypowiedzenia za wyjątkiem umów ubezpieczeń obowiązkowych OC. 6. Klauzula powiadamiania o wypadku i zgłoszenia roszczeń - Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczyciela o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego bez zbędnej zwłoki zwłaszcza w przypadku możliwości zatarcia śladów przestępstwa utrudniających wyjaśnienie przyczyn wypadku lub ustalenia wysokości szkody. W przypadku niemożliwości powiadomienia lub braku informacji wypadku, obowiązek taki występuje od chwili otrzymania wiadomości o wypadku. W przypadku kradzieży powiadomienie powinno nastąpić w ciągu jednej doby od uzyskania informacji o wypadku ubezpieczeniowym. Roszczenie odszkodowawcze w aspekcie terminu wypłaty odszkodowania należy złożyć bezpośrednio po przygotowaniu dokumentów bez rażącego niedbalstwa. 7. Klauzula inflacyjna - w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych wprowadza się procentowe podwyższenie sumy ubezpieczenia dla złagodzenia skutków nieubezpieczenia wynikającego z inflacji. Procentowe podwyższenie łącznej sumy ubezpieczenia określone w opisie przedmiotu ubezpieczenia odnosi się do poszczególnych pozycji środków trwałych ujętych w ewidencji księgowej. Właściwa sumą ubezpieczenia jest więc pozycja księgowa powiększona o wskaźnik procentowy. 8. Klauzula Leeway - w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów przy szkodzie dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania będzie stosowana, jeżeli wartość ubezpieczeniowa poszczególnych składników majątku trwałego przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia. 9. Klauzula prac remontowych - w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów prowadzenie prac remontowych w budynkach i budowlach nie powoduje ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia . Niniejsza klauzula nie obejmuje natomiast ubezpieczenia prac remontowo- montażowych prowadzonych w ramach modernizacji obiektów opuszczonych przez mieszkańców lub właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.40.00-6, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego -ogłosze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ubezpieczenie od szkód spowodowanych żywiołami.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ubezpieczenie od szkód spowodowanych żywiołami w pełnym zakresie, w tym: 1.1.Szkody na wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego. 1.2.Ulewnego deszczu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, uderzenia pojazdu, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi, osunięcia ziemi, powodzi. 1.3.Szkód powstałych na wskutek prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej. 1.4.Szkody powstałe w systemie łączności i komputerowym. 1.5.Szkody budynków mieszkalnych i użytku publicznego wg wykazu, gdzie właścicielem jest gmina Sandomierz. WARTOŚCI: a) budynki i budowle gotowe - wartość 36.462.415,00 zł b) maszyny i urządzenia - wartość 1.000.000,00 zł w tym sprzęt elektroniczny 150.000,00 zł c) majątek obrotowy - wartość 500.000,00 zł w tym paliwo i zapasy magazynowe d) budynki mieszkalne i użytkowe według wykazu - wartość 108.528.898,38 zł - franczyza redukcyjna -zero zł, franczyza integralna zero zł.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.54.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ubezpieczenie od kradzieży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Kradzież, w tym: 2.1.Ubezpieczenie mienia stanowiącego własność, mienie pracownicze, monety z myjni i wyposażenie. 2.2.Kradzieży z włamaniem w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, bądź prowadzoną akcją gaśnicza lub ratownicza. 2.3.Kradzieży programów komputerowych, dokumentów, akt itp. WARTOŚCI: a) majątek obrotowy - wartość 200. 000,00 zł b) maszyny i urządzenia - wartość 100. 000,00 zł c) wartości pieniężne poza schowkami - wartość 50.000,00 zł d) wartości pieniężne w schowkach - wartość 50. 000,00 zł e) wartości pieniężne w transporcie - wartość 50. 000,00 zł - franczyza redukcyjna - zero zł, franczyza integralna zero zł.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ubezpieczenie OC z działalności.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3) OC z działalności, w tym: 3.1.Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez niego poszkodowanemu czynem niedozwolonym pozostającym w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza określoną w umowie ubezpieczenia. 3.2.Za szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego, pełnomocników w związku z czynnościami służbowymi lub objętych zakresem umocowań. 3.3. Wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. 3.4.O.C. pracodawcy za wypadki przy pracy i po pracy. 3.5. O.C. w zakresie szkód powstałych na skutek zalania i innych skutków w następstwie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnych i innych. 3.6.Należytego wykonania usług prowadzonych przez Spółkę. WARTOŚCI: a) OC pracodawcy - wartość 500. 000,00 zł b) OC deliktowe - wartość 500. 000,00 zł c) OC zarządcy nieruchomości - wartość 250.000,00 zł d) Wacław Tracz jako zarządca nieruchomości - wartość 250.000,00 zł e) Henryk Wilczek jako zarządca nieruchomości - wartość 250.000,00 zł - franczyza integralna - zero zł - franczyza redukcyjna- zero zł.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ubezpieczenie OC i NW komunikacyjne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OC i NW komunikacyjne a) OC dla pojazdów b) NW - suma ubezpieczenia na pojazd 5.000,00 zł. Wg Załączników nr 6,7, 8 do SIWZ - franczyza integralna - zero zł - franczyza redukcyjna - zero zł.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.40.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: a) 20 osób na jeden rok - osoby wykonujące prace interwencyjne b) suma ubezpieczenia 20.000,00 zł na osobę c) ubezpieczenie na rok od 17.02.2011 r. - franczyza integralna - zero zł - franczyza redukcyjna - zero zł.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 03.12.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 03.12.2010. Wygasa 15.12.2010. Odsłon 4922, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony