Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Dostawa urządzeń i materiałów do monitoringu oraz ich montaż i uruchomienie monitoringu i sterowania na:

1. ujęciu wody pitnej (8 studni głębinowych) – „Romanówka”
2. rurociągu dosyłowym na odcinku: Romanówka – Sandomierz
3. siedmiu odejściach od rurociągu dosyłowego
4. dwóch zbiornikach na wodę w Sandomierzu
5. hydroforni w Sandomierzu

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu i sterowania w trybie automatycznym z możliwością przejścia w tryb ręczny na ujęciach wody dla miasta Sandomierza (Romanówka gm. Dwikozy – 8 studni głębinowych), rurociągu dosyłowym, siedmiu odejściach z rurociągu głównego oraz 2 zbiornikach na wodę po 3000 m3 i hydroforni w oparciu o dwukierunkową transmisję danych w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS z możliwością podłączenia następnych obiektów.


Kod CPV – 29821100 - 1

Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 21.10.2008 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10. 2008 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Kazimierz Stolarski – tel. (0-15 ) 832 -29- 42
Janusz Bartosik – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie przekazano na portal UZP
w dniu 02.10.2008 r.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 02.10.2008
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 02.10.2008. Wygasa 06.11.2008. Odsłon 9659, Wersja 7
ikona drukuj
Początek strony