Zakup i dostawa 300 ton soli drogowej (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Zakup i dostawę 300 ton soli drogowej."
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój Nr. 20 lub za zaliczeniem pocztowym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. l i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. l — Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Termin składania ofert pisemnych upływa dnia 25.10.2004 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10. 2004 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego. Termin realizacji zamówienia :
- pierwsza dostawa do dnia 12 listopada 2004 r. - 200 ton
- druga dostawa do dnia 23.grudnia 2004 r. - 100 ton.
Termin związania ofertą-30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 :
Grzegorz Gawron - tel. (O - 15 ) 832 - 25 -61
Tadeusz Ślusarz - tel. ( O - 15 ) 832 - 28 - 44
Marek Fajfer - tel. ( O - 15 ) 832 -33 - 12.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 08.10.2004
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 08.10.2004. Wygasa 24.10.2004. Odsłon 1008, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony