Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza Remont i modernizacja miejsk (wygasły...)

15/06/2012 S113 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

PL-Sandomierz: Roboty budowlane

2012/S 113-186982

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
Punkt kontaktowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
Osoba do kontaktów: Wojciech Balmas
27-600 Sandomierz
POLSKA
Tel.: +48 158322561
E-mail: wbalmas@pgkim.sandomierz.pl
Faks: +48 158322876

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgkim.sandomierz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Sp. z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Sandomierz
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi Komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – dokończenie robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie

Kod NUTS PL332

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Remont i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu polegającą na wykonaniu poniższych prac dostosowujących istniejącą technologię do pracy w warunkach zwiększonego obciążenia ładunkami zanieczyszczeń:
Pozostały do wykonania zakres robót obejmuje:
Remont i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu polegającą na wykonaniu poniższych prac dostosowujących istniejącą technologię do pracy w warunkach zwiększonego obciążenia ładunkami zanieczyszczeń:
— wymiana separatora z płuczką piasku wraz z szafą zasilająco-sterującą (z uwzględnieniem ewentualnego zasilania i sterowania dla nowej kraty i pompy pulpy piasku – krata schodkowa musi być podpięta do systemu wizualizacji),
— wymiana pompy pulpy piasku, sterowanie pompą pulpy w zależności od napływu (w czasie opadów),
— remont komory bioreaktora „B” polegający na kompleksowej wymianie instalacji napowietrzania, wymianie przegród oraz wymianie koryt kablowych i instalacji sterowania,
— kompleksowy demontaż i wymiana instalacji zgarniania i odprowadzania osadu w osadniku „B” wraz z wykonaniem renowacji betonowych powierzchni zbiornika osadnika i wykonaniem nowej bieżni zgarniacza z płyt polimerobetonowych,
— wyłożenie bieżni zgarniacza na bioreaktorze „A” płytami polimerobetonowymi i regulacją zgarniacza,
— dokończenie budowy instalacji elektrycznych zasilających,
— dokończenie budowy nowego systemu aparatury kontroli, pomiarów i automatyki dla oczyszczalni ścieków,
— wykonanie całościowego rozruchu oczyszczalni włączając w to pośrednie rozruchy zmodernizowanych obiektów warunkujący ciągłość pracy oczyszczalni.
Rozruch dotyczy wszystkich obiektów na których prowadzone były prace w związku z realizacją zadania „Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” tj. budynek krat, węzeł reaktorów biologicznych (A i B), węzeł stacji dmuchaw, węzeł odwadniania oraz system aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki.
Szczegółowy zakres prac do wykonania w odniesieniu do przedstawionego powyżej określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia, wolny od usterek i wad, winien zostać wykonany i ukończony zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz wymogami zawartymi w FIDIC, a także wymaganiami Zamawiającego, a kierowaniem i nadzorowaniem robót ze strony Wykonawcy mogą się zajmować osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Szczególną uwagę Wykonawcy muszą również zwrócić na warunki dotyczące zatrudniania pracowników na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia pracy dla każdej grupy pracowników.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 51900000, 45300000, 45210000, 45232421, 45252200, 45231300, 45310000, 45330000, 45233140, 45111200, 45231100, 45231110, 45453000, 45223500, 45232452, 72212100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
— Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę – w zakresie dotyczącym robót pozostałych do realizacji,
— Przedmiary Robót,
— Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (część C opisu technicznego do Projektu Budowlanego – str. 45).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 25.9.2012. Zakończenie 31.10.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100).
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— z przyczyn leżących po jego stronie, w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
f) gwarancja / poręczenie ma być nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośne na osoby trzecie.
g) gwarancja / poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji / poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
i) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji / poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą.
3) W przypadku składania ofert przez Konsorcjum firm gwarancja / poręczenie może być wystawione na Konsorcjum, Pełnomocnika Konsorcjum lub innego członka Konsorcjum.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek
Zamawiającego: 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840.
Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania, na które Wykonawca składa Ofertę. Do oryginału oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu na ww. rachunek potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
2) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale jako oddzielny od oferty dokument w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, a jego kopia winna być dołączona do oferty
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium może być wniesione łącznie przez wszystkich, kilku lub jednego z Wykonawców.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oryginału oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania lub skargi jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba ze Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza” - remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – dokończenie robót. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 12 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 13.1.
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego.
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia.
c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi.
d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” - FIDIC - czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 r. - tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r. (przygotowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - Polską Krajową Organizację Członkowską FIDIC).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.1. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę powyższego warunku na podstawie następujących dokumentów złożonych przez Wykonawcę:
a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 2 500 000 PLN.
b) Wykonawca posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.
4.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie następujących dokumentów złożonych przez Wykonawcę:
a) rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
b) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
c) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW;
d) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
4.2. Zamawiający dokona oceny wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy na podstawie następujących dokumentów złożonych przez Wykonawcę:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW;
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
f) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
g) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt.11.4.2.a)÷f) niniejszej IDW dotyczące tych podmiotów.
4.3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.
4.4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt. 11 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w sobotę, Zamawiający przyjmie kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
— wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedno zamówienie na roboty budowlane obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej docelowej nie mniejszej niż 4 000 m3/d.
2.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie następujących dokumentów złożonych przez Wykonawcę:
a) wykazu wykonanych we wskazanym okresie robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca wykonania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW, pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie (jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów), oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
b) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać przeciętne średnio roczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w liczbie co najmniej 30 pracowników,
b) posiadać przeciętną średnio roczną liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości co najmniej 5 osób.
c) wskazać do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:
1) kierownik budowy.
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym jednym obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej docelowej nie mniejszej niż 4 000 m3/d.
2) kierownik robót sanitarnych.
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Doświadczenie zawodowe: mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy obiektów gospodarki ściekowej, w tym przy co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej docelowej nie mniejszej niż 4 000 m3/d.
3) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych.
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Doświadczenie zawodowe: mający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy obiektów gospodarki ściekowej, w tym przy co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę zbiorników na ścieki komunalne o pojemności nie mniejszej niż 500 m3.
4) kierownik robót elektrycznych:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Doświadczenie zawodowe: mający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych,
5) technolog.
Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe, technologia, biotechnologia oczyszczania ścieków.
Doświadczenie zawodowe: mający doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procesów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów oraz kierowaniu co najmniej 3 rozruchami komunalnych oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego o przepustowości średniej dobowej docelowej nie mniejszej niż 4 000 m3/d.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.1/JRP/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.7.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.7.2012 - 10:30

Miejscowość:

Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, POLSKA.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa oraz Wykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
Przedmiotem Zamówienia jest dokończenie robót budowlano-remontowych niewykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, prowadzonych w oparciu o dokumentacją projektową sporządzoną dla przedmiotowej inwestycji oraz na podstawie decyzji: nr 340/09 z dnia 4.9.2009 r. (pozwolenie na budowę) oraz nr 2/10 z dnia 5.1.2010 r. (przeniesienie decyzji), wydanych przez Starostę Sandomierskiego.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówień uzupełniających ogranicza się do 25 % wartości zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem:
a) zmiany obowiązujących norm i przepisów Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego,
b) zmiany przepisów z zakresu ochrony pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska.
c) zaniechania produkcji urządzeń i wyrobów budowlanych założonych w dokumentacji projektowej,
d) dokonania przez Projektanta zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej, akceptowanych przez Zamawiającego,
e) wystąpienia Siły Wyższej,
f) zmiany w wykazie osób z personelu kluczowego – zgodnie z procedurami w SIWZ (tj. zamawiający na wniosek wykonawcy zaakceptuje zmianę, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie spełniała wymagania dla tego specjalisty postawione w SIWZ),
g) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
j) zmiany obowiązujących norm i przepisów prawa związanych z ustalaniem wysokości stawek podatku VAT określonych w ustawie z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535) z późniejszymi zmianami.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/ Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dniu od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27.ust. 2, albo w terminie 15 dniu - jeżeli zostały wysłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.6.2012

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez dnia 15.06.2012
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 15.06.2012. Wygasa 26.07.2012. Odsłon 4799, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony