Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych w Sandomierzu (wygasły...)

Gmina Sandomierz – działający w jej imieniu zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w budynkach
mieszkalnych w Sandomierzu ”.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnętrznych w budynkach mieszkalnych w Sandomierzu przy ul. Rynek, Opatowska ,Żydowska , Sokolnickiego, Zamkowa, Pl.Poniatowskiego ,
Katedralna, Krótka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.
Kod CPV 454000000-1; CPV 45450000-6.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-14.00 lub przesyłką pocztową.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy ,którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy
i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia
14 czerwca 2006 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2006 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).
Termin realizacji zamówienia - 3 m-ce od daty zawarcia umowy.
Termin związania z ofertą - 30 dni .
Wadium nie jest wymagane. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
Grzegorz Gawron - tel. nr 0-15 832-25-61
Wacław Tracz - tel. nr 0-15 832-29-17
Tadeusz Ślusarz - tel. nr 0-15 832-28-44

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 24.05.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 24.05.2006. Wygasa 13.06.2006. Odsłon 1188, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony