Przetarg kontenery (wygasły...)

TM/ 3073 / 2011 : Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki surowców wtórnych przez PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu.
Numer ogłoszenia: 328838 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki surowców wtórnych przez PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w ilościach: - pojemniki typu -dzwon- 10 kompletów( jeden komplet - 3 sztuki) - kontenery KP-10 trójdzielne - 10 sztuk - kontenery KP- 10 na makulaturę - 10 sztuk DANE TECHNICZNE KONTENERA KP - 10 NA MAKULATURĘ 1. Pojemność kontenera wg wymiarów 4000 x 1680 x 1500 2. Płozy wykonane z C 180 GW 3. Szkielet kontenera wykonany z profila z/g 60 x 40 x 3 4. Poszycie podłogi z blachy gr. 3,0 mm 5. Poszycie ścian i szczytów z blachy 2,0 mm falowanej dla usztywnienia konstrukcji, 6. Ściana przednia usztywniona ceownikiem gorącowalcowanym 100 7. Drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi 8. 6 górnych wrzutów z blachy 1,5 mm przetłaczanej , otwory wrzutowe środkowe podwójne zwiększające zasyp. 9. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego 10. Kontener czyszczony śrutowaniem 11. Kontener wyposażony w rolki 12. Kontener pomalowany dwupowłokowo farbami alkaidowymi w kolorze niebieskim. 13. Wnętrze kontenera podwójnie malowane 14. Oznakowanie kontenera KP 10m3 i napis -MAKULATURA- 15. Kontener wykonany zgodnie z normą DIN 30720 16. Hak na wysokości 1200 z pręta 40 mm 17. Kontener fabrycznie nowy 18. Gwarancja 24 miesiące DANE TECHNICZNE KONTENERA KP - 10 DO SEGREGACJI TRÓJDZIELNE 1. Pojemność kontenera wg wymiarów 4000 x 1680 x 1500 2. Płozy wykonane z C 180 GW 3. Szkielet kontenera wykonany z profila z/g 60 x 40 x 3 4. Poszycie podłogi z blachy gr. 3,0 mm 5. Poszycie ścian i szczytów z blachy 2,0 mm falowanej dla usztywnienia konstrukcji, 6. Ściana przednia usztywniona ceownikiem gorącowalcowanym 100 7. Tylna klapa wyposażona w zawiasy umiejscowione na górze kontenera 8. Kontener trzykomorowy z dwiema uchylnymi przegrodami z zamontowanymi zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczaniem się frakcji surowców. 9. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego 10. Kontener czyszczony śrutowaniem 11. Kontener wyposażony w rolki 12. Kontener pomalowany dwupowłokowo farbami alkaidowymi w kolorze niebieskim na makulature, w kolorze żółtym na plastik, w kolorze zielonym na szkło. 13. Otwory wrzutowe na szkło i plastik okrągłe po dwóch stronach kontenera natomiast na makulaturę prostokątne zakończone daszkiem po obu stronach kontenera. 14. Wnętrze kontenera podwójnie malowane 15. Oznakowanie kontenera KP 10m3 i napis makulatura, plastik , szkło. 16. Kontener wykonany zgodnie z normą DIN 30720 17. Hak na wysokości 1200 z pręta 40 mm 18. Kontener fabrycznie nowy 19. Gwarancja 24 miesiące POJEMNIKI TYPU DZWON DO OPRÓŻNIANIA SYSTEMEM HDS 1. Pojemnik typu Dzwon na plastik 2. Wykonany z siatki 50 x50 x 4 3. Pojemność 2,5 m3 4. Siatka zabezpieczona Ocynkiem ogniowym 5. Elementy stalowe wykonane z blachy 2 mm 6. Średnica pojemnika 1450 mm, wysokość 1570 7. Pojemnik opisany Plastik 8. Gwarancja 24 miesiące 9. Pojemniki Fabrycznie nowe POJEMNIKI TYPU DZWON NA MAKULATURĘ I SZKŁO 1. Wykonane z blachy stalowej 2 mm 2. Podstawa 1200 x 1200 i skosy 285 3. Wysokość 1380 4. Wrzuty na szkło okrągłe, na makulaturę prostokątne 5. Pojemność 1,8 m3 6. Całość czyszczona strumieniowo i malowana farbami alkaidowymi 7. Malowane dwukrotnie 8. Pojemniki na makulaturę pomalowane w kolorze niebieskim i opisane Makulatura 9. Pojemniki na szkło pomalowane w kolorze zielonym i opisane szkło 10. Gwarancja 24 miesiące 11. Pojemniki fabrycznie nowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO --- Spółki prawa handlowego - ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz ul Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez dnia 11.10.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 11.10.2011. Wygasa 20.10.2011. Odsłon 1352, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony