Przetarg (wygasły...)

TM/1820/2010 - Dostawa samochodu specjalistycznego- hakowca
Numer ogłoszenia: 185551 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu specjalistycznego- hakowca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca. Specyfikacja techniczna samochodu przeznaczonego do przewozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton. Główne elementy pojazdu: 1. Silnik 220 - 250 KM 2. Norma emisji spalin EURO 4 i powyżej. 3. Układ diagnostyki pokładowej. 4. Hamulec silnikowy. 5. Skrzynia biegów manualna. 6. Wlot powietrza wysoki z boku kabiny. 7. Jednostopniowy filtr powietrza. 8. Rozstaw osi do 3300mm. 9. Nośność przedniego zawieszenia do 7000 kg. 10. Przednie zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione. 11. Zawieszenie tylne mechaniczne. 12. Tylny most pojedynczy bez zwolnic. 13. Nośność tylnego zawieszenia do 11000 kg. 14. Tylne zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione. 15. Tylny stabilizator. 16. Hamulce tarczowe. 17. Rama wykonana z lekkiej konstrukcji stalowej o podwyższonej wytrzymałości, dwukrotnie śrutowana, zabezpieczona antykorozyjnie. 18. Tylna belka przeciw najazdowa stalowa. 19. Przeciwrozbryzgowe chlapacze przednie. 20. Przedni zaczep do holowania. 21. Odblaskowe tablice wyróżniające. Koła i opony 1. Rozmiar 11 R 22,5 Kabina dzienna: 1. Fotel kierowcy komfortowy z pasem zintegrowanym. 2. Podwójny fotel pasażera. 3. Schowek z siatką nad przednią szybą. 4. Nawiew ciepłego i zimnego powietrza. 5. Publikacje i wyświetlacz w języku polskim. 6. Wywietrznik dachowy stalowy otwierany mechanicznie. 7. Dodatkowe okno z tyłu kabiny. 8. Ręcznie sterowane podnośniki szyb. 9. Blokowanie drzwi manualne. 10. Elektryczna regulacja przednich reflektorów. 11. CB i radio. 12. Zestaw wskaźników standardowy. 13. Immobilajzer. 14. Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 90 dB 15. Gaśnica polska. 16. Trójkąt ostrzegawczy. 17. Dwa kliny pod koła. 18. Koło zapasowe. 19. Podnośnik 10 tonowy. 20. Gumowe dywaniki podłogowe. 21. Mechanicznie regulowane koło kierownicy. 22. Zawieszenie kabiny na tulejach gumowych - przód/tył. 23. Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. 24. Lusterko wewnętrzne z przodu kabiny. 25. Osłona przeciwsłoneczna. 26. Kolor kabiny pomarańczowy. Dodatkowe elementy podwozia: 1. Lampa ostrzegawcza zespolona na dachu kabiny. 2. Lampy zabezpieczone siatkami metalowymi przed uszkodzeniami. 3. Tylna lampa oświetlająca urządzenie hakowe w nocy. 4. Tylny zaczep do holowania przyczepy. 5. Dokumentacja techniczna , katalog części zamiennych i instrukcja obsługi. Urządzenie hakowe HKS-8 1. Nominalna moc załadunkowa 8000 kg 2. Hydrauliczna blokada kontenera. 3. Wysokość haka 1200 mm 4. Sterowanie z zewnątrz i wewnątrz pojazdu. 5. Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera. 6. Dokumentacja techniczna , katalog części i dokumentacja UDT. 7. Czas wciągania pojemnika 65 sekund. 8. Czas zestawiania pojemnika 75 sekund. 9. Awaryjne wyłączanie urządzenia hakowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr.223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

specyfikacja techniczna na przedmiot zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO -Spółki prawa handlowego- ogłoszenie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 13.07.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 13.07.2010. Wygasa 23.07.2010. Odsłon 3336, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony