Usługi ubezpieczenia (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Usługi ubezpieczenia:
1. mienia
2. od szkód spowodowanych żywiołami
3. od kradzieży
4. OC z działalności
5. OC i NW komunikacyjne."
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój Nr. 20 lub za zaliczeniem pocztowym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. l i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. l
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie upływa dnia 15.12.2004 r.
o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12. 2004 r. godz. 10.30 w siedzibie
zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia do 01.01.2005 r. do 02.12.2005 r.
Termin związania ofertą- 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 :
Grzegorz Gawron - tel. (O -15 ) 832 - 25 –61
Tadeusz Ślusarz - tel. ( O - 15 ) 832 - 28 - 44.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 26.11.2004
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 26.11.2004. Wygasa 14.12.2004. Odsłon 2805, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony