Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (wygasły...)

Sandomierz dn. 21. 08. 2006 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:
Zakład Oczyszczania Ścieków
ul. Przemysłowa 9
27-600 Sandomierz
tel./faks: /015/832 01 13
e-mail: zossand @ wp.pl

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie zamawiającego lub drogą pocztową.

Przedmiot zamówienia : usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie 80 %) z Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu; ul. Przemysłowa 9; w ilości 4130 m³ t.j. 4 543 Mg/rok z częstotliwością 2 razy w miesiącu.
załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych zgodne z wymogami:
Ustawy o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z późn. zm. ),
Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw
( Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z 2005 r. ),
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych
( Dz. U. Nr 134, poz. 1140 z 2002 r. ),
oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 6127 z 2001 r. z późn. zm.)
Nomenklatura:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
90.12.12.00 -usługi transportu odpadów
90.12.33.00 -usługi gospodarki odpadami
90.12.23.00 -usługi dotyczące osadów
90.12.23.20 -usługi transportu osadów
90.12.23.40 -usługi wywozu osadów

Umowa zostanie zawarta na okres12 miesięcy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy składający ważną ofertę którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunki wymagane od dostawcy/wykonawcy:
-transport osadów środkiem usługobiorcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych,
-transport i zagospodarowanie osadów zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów wymienionymi w przedmiocie zamówienia,
-systematyczny odbiór osadów również w okresie zimowym,
-zagospodarowanie osadu na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyj. sytuacji opisanej w Art. 9 ust. 4 Ustawy o odpadach,
-solidność i niezawodność wykonywanej usługi,

Oświadczenia i dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń stanowiących treść oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %

Oferty należy składać do dnia 28.08.2006 do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego, tj.
Zakład Oczyszczania Ścieków
ul. Przemysłowa 9
27-600 Sandomierz
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 28. 08. 2006 o godz. 11-tej w siedzibie zamawiającego.
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaspecyfikacja.zip
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.08.2006
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.08.2006. Wygasa 21.09.2006. Odsłon 1387, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony