WAGA SAMOCHODOWA (wygasły...)

TI/1309/2013

Sandomierz: wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj fabrycznie nowej wagi samochodowej najazdowej na terenie PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12
Numer ogłoszenia: 59629 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj fabrycznie nowej wagi samochodowej najazdowej na terenie PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj fabrycznie nowej wagi samochodowej najazdowej na terenie PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12. PRACE PROJEKTOWE. -Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego właściwego branżowo do realizacji przedmiotu zamówienia - 4 egzemplarze. - Wykonanie przedmiaru robót - 2 egzemplarze. - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego -2 egzemplarze. - Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie opracowana w wersji papierowej i elektronicznej. Uwaga: Wstępna koncepcja projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiającym - Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. - Uzyskanie pozwolenia na budowę po stronie zamawiającego. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. - Przygotowanie terenu pod budowę obiektu. - Geodezyjne wytyczenie obiektu. - Prace ziemne, wykonanie wykopu ,fundamentów oraz wykończenie infrastruktury. - Fundament wagi wylewany w miejscu instalacji, posadowienie zgodnie z wymogami prawa budowlanego - Pomost wagi żelbetowy, prefabrykowany. - Górna warstwa pomostu wykonana z betonu wodoszczelnego o bardzo niskiej nasiąkliwości, na kruszywie bazaltowym lub granitowym, trudnościeralna, mrozoodporna. - Zamontowanie poprzecznych specjalnych zderzaków z obu końców wagi oraz zderzaka wzdłużnego w pomoście. - Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. SPECYFIKACJA - WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA (WYNIESIONA) ŻELBETOWA. - Waga posiadająca zatwierdzenie typu WE wg Dyrektywy NAWI 90/384 podlegająca ocenie zgodności. - Waga ma posiadać pamięć alibi, panel operatorski pozwalający na sprawdzenie zapisów w pamięci alibi. - Długość pomostu - 18 m. - Szerokość pomostu- 3 m. - Najazdy pełne betonowe- 2 szt. - Zakres ważenia - 60 Mg - Działka legalizacyjna - 20 kg - Działka odczytowa - 20 kg - Dokładność ważenia - III klasa handlowa OIML - Czujniki tensometryczne - 8 szt. - Okablowanie oraz zabezpieczenie przepięciowe. - Zestaw komputerowy wraz z drukarką oraz licencją Windows - 1 kpl - Program ważenia z wielostopniowym filtrowaniem danych wraz z licencją ( raporty dobowe, miesięczne, okresowe, kody materiałów, program sieciowy). - Przesyłanie danych drogą elektroniczną. - Transport , rozładunek, montaż wagi. - Legalizacja wraz z certyfikatami dopuszczającymi wagę do obrotu handlowego. - Kompletna dokumentacja wagi dla użytkownika. - Szkolenie w zakresie obsługi wagi. - Gwarancja 36 miesięcy. - Instrukcja techniczno - ruchowa w języku polskim- 1 kpl - Przeglądy i konserwacja w okresie gwarancyjnym 1 raz na rok na koszt wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.31.10.00-8, 71.22.10.00-3, 45.00.00.00-7, 45.22.30.06-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 2 dostaw wraz z montażem wagi samochodowej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Zał. Nr 6 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagany
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagany
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagany

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3) Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 4) Podwykonawcy - załącznik nr 5 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 6) Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO -Spółki prawa handlowego ogłosz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 19.04.2013
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 19.04.2013. Wygasa 30.04.2013. Odsłon 2851, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony