Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego PN – EN 590 przez okres 4 lat w ilości 240 m 3 rocznie. Kod CPV 23 000000 –7. Miejsce dostawy – Sandomierz ul. Przemysłowa 12.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.( spełnia - nie spełnia )
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie spółki upływa dnia 31.03.2009 r. godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2009 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego(sekretariat )

Termin realizacji zamówienia –48 miesięcy od daty 16 kwietnia 2009 r.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Wymagane wadium w kwocie 91 000,00 zł ( słownie : dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł.).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
- cena 100%

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :

Grzegorz Gawron – tel. ( 0-15 ) 832 - 25 - 61
Tadeusz Ślusarz – tel. (0-15 ) 832 – 28 - 44.
Andrzej Bednarczyk – tel. ( 015 ) 832 – 36 –79.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 05.02.2009 r.powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 06.02.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 06.02.2009. Wygasa 31.03.2009. Odsłon 12069, Wersja 9
ikona drukuj
Początek strony