Dostawa standardowych instrumentów muzycznych dętych i perkusyjnych wraz z akcesoriami. (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
27-600 SANDOMIERZ ul. SOKOLNICKIEGO 10
Ogłasza przetarg nieograniczony ponizej 60 000 euro na:
Dostawę standardowych instrumentów muzycznych dętych i perkusyjnych wraz z akcesoriami

CPV - 36310000 - 7, 36314000 - 5, 36316000 - 9, 36320000 - 0

Wymagany termin realizacji: 15 dni od daty podpisania umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego w 27-600 Sandomierz ul. Sokolnickiego 10 /bezpłatnie/

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Janusz Chabel - Dyrektor MOSiR w Sandomierzu
Tel. (0-15) 644-62-56 w godz. od 8.00 do 13.00 /poniedzialek - piatek/

Oferty należy składac w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Sokolnickiego 10.

Termin składania ofert upływa dnia 05 stycznia 2005 o godz.9.30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena - 100%

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy
z Wykonawca, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niz 30 dni licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.
Wadium nie jest wymagane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 stycznia 2005 o godz. 10.00 w siedzibie
zamawiającego 27-600 Sandomierz ul. Sokolnickiego 10.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24
ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówien publicznych, spełniających warunki zawarte
w art.. 22 ust. 1 w/w ustawy, oraz warunki dodatkowe tj. spełniajacy wymogi określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załaczonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "Spełnia badź nie spełnia"

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaprzetarg-mosir.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Szyprowski dnia 20.12.2004
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.12.2004. Wygasa 05.01.2005. Odsłon 1173, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony