OGŁOSZENIE O PRZETARGU. (wygasły...)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Oczyszczania Ścieków
ul. Przemysłowa 9
27-600 Sandomierz
tel./faks: /015/832 01 13
e-mail: zossand @ wp.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
bip.um.sandomierz.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie 80 %) z Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu; ul. Przemysłowa 9; w ilości 3 300 Mg/rok t.j. 3 000 m³ z częstotliwością 2 razy w miesiącu.
załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych zgodne z wymogami:
Ustawy o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z późn. zm. ),Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z 2005 r. ),
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych( Dz. U. Nr 134, poz. 1140 z 2002 r. ),oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 6127 z 2001 r. z późn. zm.)
Nomenklatura:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
90.12.12.00 -usługi transportu odpadów
90.12.33.00 -usługi gospodarki odpadami
90.12.23.00 -usługi dotyczące osadów
90.12.23.20 -usługi transportu osadów
90.12.23.40 -usługi wywozu osadów

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
VII. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Umowa zostanie zawarta na okres12 miesięcy.
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zgodnie z Art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) tekst ujednolicony z uwzględnieniem Ustawy z dn. 7 kwietnia 2006 r. o zmianie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 551), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy składający ważną ofertę którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
Warunki wymagane od dostawcy/wykonawcy:
•transport osadów środkiem usługobiorcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych,
•transport i zagospodarowanie osadów zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów wymienionymi w przedmiocie zamówienia,
•systematyczny odbiór osadów również w okresie zimowym,
•zagospodarowanie osadu na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyj.sytuacji opisanej w Art. 9 ust. 4 Ustawy o odpadach,
•solidność i niezawodność wykonywanej usługi,
Oświadczenia i dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów
oraz jeśli dotyczy:
zezwolenie na magazynowanie / zbieranie odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (starosta ) właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów;
3)zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ ( wojewoda, starosta ) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów;
pozwolenie o którym mowa ma zapewnić odbiór przez okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty podpisania umowy ilości uwodnionych osadów w Mg lub suchej masy osadów w Mg, odpowiadającej co najmniej ilości osadów ściekowych, na którą składana jest oferta;
4)wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje ),
5)oświadczenie z art. 22 ust. 1 znowelizowanej Ustawy Prawo zamówień publicznych ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do specyfikacji ).
W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku z wymaganiami Ustawy o odpadach należy przedłożyć:
1)akt własności lub umowa dzierżawy - dokument określający tytuł prawny: gruntów na których mają być stosowane osady ściekowe -wydany przez właściwy organ,
2)wypis, wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów: miejscowość, Nr działki -wydany przez właściwy organ,
3) analizę warunków przyrodniczych terenu na którym mają być stosowane osady zgodnie z Art. 43 ust 6 Ustawy o odpadach z dn. 7 kwietnia, t.j. :
- dokument od geologa, od gminy (wójt), że na terenie na którym mają być stosowane osady ściekowe nie znajdują się obszary chronione
- dokument z Regionalnego Związku Gospodarki Wodnej albo od geologa, że działka nie znajduje się w obrębie wewnętrznego terenu ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz że nie znajduje się ona na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody,
- oświadczenie, że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych określone Art. 43 ust 6 Ustawy o odpadach w brzmieniu:
Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:
1). na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
2). na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody
3). w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającej do brzegów jezior i cieków,
4). na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
5). na terenach czasowo zamarznietych i pokrytych śniegiem,
6). na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
7). na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %,
8). na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych,
9). na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt. 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
10). na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
11). na gruntach na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
12). na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których
części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym- w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
13). na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
14). na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
Podwykonawstwo:
Podwykonawstwo może dotyczyć wyłącznie usługi transportu odpadów ( wymagane zezwolenie na transport wydane na Podwykonawcę przez właściwy organ).
W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia Podwykonawców
( wyłącznie w zakresie transportu odpadów ), musi dołączyć do oferty dodatkowo opis następujących zagadnień:
- listę Podwykonawców ( nazwy, i adresy Podwykonawców),
- jasne określenie roli jaką będą pełnili Podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia ( zakres usług),
- zakres dotychczasowej współpracy Wykonawcy z Podwykonawcami,
- zakres odpowiedzialności Podwykonawców przed Wykonawcą,
- wstępne umowy z Podwykonawcami dotyczące realizacji odpowiedniego fragmentu zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń stanowiących treść oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.
IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Wykonawca nie wnosi wadium.
X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ( w %)
Cena – 100 %
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 29.06.2006 do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego, tj.
Zakład Oczyszczania Ścieków
ul. Przemysłowa 9
27-600 Sandomierz
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 29. 06. 2006 do godz. 11-tej w:
Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu
ul. Przemysłowa 9
27-600 Sandomierz
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert o którym mowa w punkcie XI.
XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy
XIV. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Nie dotyczy
XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTYRONICZNEJ
Nie dotyczy
_____
Specyfikacja znajduje się w załączniku.
Opracowała:
Magdalenia Pap
Główny Specjalista
ds. Technologii i Laboratorium
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006. Wygasa 30.06.2006. Odsłon 6095, Wersja 5
ikona drukuj
Początek strony