Dostawa samochodu ciężarowego (wygasły...)

TI/431/2013

Sandomierz: Dostawa samochodu ciężarowego zasilanego gazem ziemnym CNG do wywozu nieczystości stałych
Numer ogłoszenia: 19755 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego zasilanego gazem ziemnym CNG do wywozu nieczystości stałych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego zasilanego gazem ziemnym CNG do wywozu nieczystości stałych. - Pojazd używany - rok produkcji nie starszy niż 2012 z przebiegiem nie większym niż 15 000 km lub pojazd fabrycznie nowy z 2013 r.Podwozie o DMC min. 26000 kg, 3 osiowe wyposażone fabrycznie w: ostatnia oś skrętna i podnoszona, silnik zasilany gazem CNG, 6 cylindrowy, pojemność skokowa do 8000 cm3, maksymalny moment obrotowy min. 1200 Nm, moc silnika min. 280 - 300 KM, poziom emisji spalin min. EURO 5, skrzynia biegów manualna min 12 biegowa, przystawka odbioru mocy przeznaczona do pracy ciągłej ( odsilnikowa ) spełniająca wymogi zabudowy, rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią min 3700 mm - max 3900mm, max nacisk na oś przednią min. 8000 kg, max nacisk na oś drugą min. 11500 kg, max nacisk na oś trzecią min.7500kg, hamulce tarczowe przód i tył , podgrzewany osuszacz powietrza, zwalniacz hydrauliczny - retarder lub równoważny, zawieszenie wielopiórowe przednie, zawieszenie pneumatyczne tylne , blokada tylnego mostu, ABS,koła ogumienie R22,5, elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka, kabina krótka - dzienna w kolorze białym, trzyosobowa, wnętrze wykonane z materiałów łatwozmywalnych, fotel kierowcy umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym, elektrycznie sterowanie szybami bocznymi , immobiliser, wywietrznik dachowy, daszek przeciwsłoneczny, koło zapasowe z boku ramy, zbiorniki CNG min 8 sztuk po min 70 l na sztukę, rura wydechowa umieszczona pionowo za kabiną , sygnał biegu wstecznego, zderzak przedni stalowy, akumulatory 2 szt. o min 200Ah każdy, klimatyzacja , centralny zamek z zdalnym sterowaniem, dywaniki gumowe, lampa zespolona ostrzegawcza, apteczka, podnośnik hydrauliczny, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kliny - 2 szt., CB - radio, instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych w języku polskim, osłony reflektorów i lamp tylnych z osłoną siatkową. Zabudowa: Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem zamkniętym, pojemność skrzyni ładunkowej na śmieci min. - 20 m3, skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, objętość kosza zasypowego min. 2 m3, odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min. 3-8 mm, wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min. 8 mm, mechanizm zgniatania liniowo - płytowy , czyli tzw. szufladowy, stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5, prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy, możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia ) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne nastawy - przełą¬czenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant np.: surowce wtórne, komunalne, do odzysku itp. uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów, część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie, układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, dwa wyłączniki bezpieczeństwa, sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, sterowanie ręczne, sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, sterowanie płytą wypychającą -wysuwanie i wsuwanie- odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy, możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej, przez osoby nadzorujące pracę obsługi, możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy, włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne, zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, kilkakrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze RAL (wzór Zamawiającego), oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe z przodu lampa zespolona oraz kogut z tyłu pojazdu, reflektor roboczy z tyłu - 2 szt., pasy odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i odwłoku, błotniki kół tylnych z chlapaczami, dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty, sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu, zbiornik na wodę do mycia rąk, zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami, Gwarancja min. 24 m-ce od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu. Informacje dodatkowe: W okresie gwarancji dostawca zapewni zamawiającemu pojazd zastępczy w przypadku awarii dłuższej niż 72 godziny. Możliwość zainstalowania przez Zamawiającego urządzeń rejestrujących GPS bez utraty warunków gwarancji. Wyświetlacz komputera pokładowego i zabudowy w języku polskim. Możliwość zainstalowania w przyszłości systemu wagowego na pojeździe. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i napraw całości pojazdu. Program diagnostyczny do diagnozowania usterek. W przypadku pojazdu używanego- pojazd zarejestrowany z aktualnym badaniem technicznym - odpowiednie dokumenty załączyć do oferty. W przypadku pojazdu fabrycznie nowego - wymagana jest homologacja i odpowiednie dokumenty do rejestracji pojazdu- dokumenty załączyć do oferty. Wykonawca załączy do oferty specyfikację techniczną samochodu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości:15 000,00 zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zmianami ). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek : PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na: Dostawa samochodu ciężarowego zasilanego gazem ziemnym CNG do wywozu nieczystości stałych 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 3. do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania, 7.Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w-w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w-w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1,2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz wymaganymi treścią SIWZ. Spełnia wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów spełnia-nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 2 dostaw - samochodu ciężarowego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. Nr 6 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie jest wymagane
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie jest wymagane
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie jest wymagane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3) Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 4) Podwykonawcy - załącznik nr 5. 5) Zamawiający wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 nr 96 poz. 559), aby oferowany pojazd ciężarowy charakteryzował się następującymi maksymalnymi poziomami emisji spalin oraz zanieczyszczeń: Badanie ESC/ELR a)CO : 1,5 g/ kWh b)NOx : 2,0 g/ kWh c)PT : 0,02 g/ kWh d)HC : 0,25 g/ kWh Badanie ETC a)CO : 3,0 g/ kWh b)NMHC : 40 g/ kWh c)CH : 0,65 g/ kWh d)NOx : 2,0 g/kWh e)Pt : 0,02 g/ kWh Odpowiedni dokument potwierdzony przez autoryzowany serwis dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO -Spółki prawa handlowego ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 07.02.2013
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 07.02.2013. Wygasa 19.02.2013. Odsłon 4460, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony