Przetarg - osady ściekowe (wygasły...)

 

TI/606/2012

Sandomierz: Usługa na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9
Numer ogłoszenia: 42073 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i uwodnieniu 80 % z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9 w ilości 600 m3 miesięcznie - z częstotliwością wywozów 2 razy miesięcznie. Przewidywana ilość wywozu osadu ściekowego wyniesie 7492 m3 tj. 8241,2 Mg. oraz z zachowaniem wymogów określonych przepisami: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach ( t. jedn. Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych Z dnia 13 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 137, poz. 924 ) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.36.00-2, 90.51.37.00-3, 90.51.39.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia )
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o nie jest wymagane
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy: transport osadów środkiem usługobiorcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych, transport i zagospodarowanie osadów zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów wymienionymi w przedmiocie zamówienia, systematyczny odbiór osadów również w okresie zimowym, zagospodarowanie osadu na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyj. sytuacji opisanej w Art. 9 ust. 4 Ustawy o odpadach, solidność i niezawodność wykonywanej usługi
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o nie jest wymagane
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o nie jest wymagane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów, zezwolenie na magazynowanie / zbieranie odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (starosta ) właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów - okres zimy; Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ ( wojewoda, starosta ) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; Pozwolenie o którym mowa ma zapewnić odbiór przez okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty podpisania umowy ilości uwodnionych osadów w Mg lub suchej masy osadów w Mg, odpowiadającej co najmniej ilości osadów ściekowych, na którą składana jest oferta; Zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a szczególnie na składowanie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie osadów ściekowych w okresie zimowym wraz z podaniem ilości i sposobu zagospodarowania osadów oraz ze wskazaniem miejsca stosowania osadu. W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku z wymaganiami Ustawy o odpadach należy przedłożyć: 1) akt własności lub umowa dzierżawy - dokument określający tytuł prawny gruntów na których mają być stosowane osady ściekowe -wydany przez właściwy organ, W przypadku dzierżawy - zgodę właściciela gruntów na zastosowanie na nich osadów ściekowych, 2)wypis, wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów: miejscowość, Nr działki -wydany przez właściwy organ, numer obrębu geodezyjnego, 3)badania laboratoryjne gleb działek , które pozwalają do zagospodarowania na ich powierzchni w/w ilości osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi warunkami tj. Załącznikiem nr 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz Rozporządzeniem z dnia 5 04.2011 r. w sprawie procesu odzysku R 10 ( Dz. U. nr 86 poz. 476) 4)udzielać przed każdym wywozem osadu ściekowego ze składowiska pisemnej informacji o wyborze działki rolnej , na której osad zostanie zagospodarowany oraz pisemnej deklaracji , że proces ten będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, 5)oświadczenie Wykonawcy że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych określone w Art. 43 ust 6 Ustawy o odpadach w brzmieniu: Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych: 1)na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, 2)na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art.58 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) nie stanowi inaczej. 3)w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków, 4)na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych, 5)na terenach czasowo zamarznietych i pokrytych śniegiem, 6)na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu, 7)na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %, 8)na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne , nie stanowi inaczej, 9)na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt. 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami, 10)na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności, 11)na gruntach na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych, 12)na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym- w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów, 13)na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki, 14)na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego - ogłosz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez dnia 22.02.2012
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 22.02.2012. Wygasa 14.03.2012. Odsłon 3518, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony