Budowa zasobnika do gromadzenia surowców wtórnych (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Budowa zasobnika do gromadzenia surowców wtórnych pochodzących z recyklingu.”
Przedmiotem zamówienia jest Budowa zasobnika do gromadzenia surowców wtórnych pochodzących z recyklingu.
kod CPV-45000000-7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w przedmiarze robót.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój Nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 06.06.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.06. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- dwa miesiące od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Adam Dull – tel. (0-15 ) 832-36-79
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 15.05.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 15.05.2006. Wygasa 05.06.2006. Odsłon 1108, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony