Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :

„ Świadczenie usług doradczych, postawienie masztu pomiarowego oraz opracowanie prognozy zasobów energetycznych pod budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowej „

Określenie przedmiotu zamówienia.


Zadanie nr 1

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania przez Zamawiającego inwestycji mającej na celu budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowej.

W zakres usług, do jakich zobowiązany będzie Wykonawca po podpisaniu z nim umowy wchodzi doradztwo w formalno-prawnych aspektach przeprowadzenia inwestycji, począwszy od przygotowania inwestycji, a trwające przez cały okres realizacji inwestycji,
w tym: doradztwo przy wyborze lokalizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowej, doradztwo przy ustaleniu stanu prawnego ziemi, doradztwo przy analizie zapisów
w miejscowym planie zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, doradztwo w zakresie określenia parametrów technicznych inwestycji, doradztwo i postępowanie w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, doradztwo w zakresie uregulowania kwestii związanej z lotnictwem: określenie czy obiekt jest przeszkodą lotniczą, zgłoszenie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i organu nadzoru lotnictwa wojskowego, - doradztwo przy określeniu potencjalnych innych odbiorców wyprodukowanej energii elektrycznej, - ew. doradztwo w sprawach wynikłych w trakcie trwania zamówienia, dotyczące inwestycji, a nie ujęte w powyższym zadaniu.
Zadanie nr 2

Postawienie masztu pomiarowego z urządzeniami do pomiaru i rejestracji systemem bezprzewodowym prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności, temperatury i nasłonecznienia wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jego prawidłowego
funkcjonowania.
Wykonawca postawi maszt na okres jednego roku ( bez uwzględniania przerw technologicznych ) od daty zainstalowania masztu na nieruchomości wskazanej przez Zamawiającego. Zaoferowany przez Wykonawcę maszt powinien umożliwić dokonywanie pomiarów kierunku i prędkości wiatru na co najmniej dwóch wysokościach optymalnych dla przyszłej elektrowni ( nie niższych niż 30-40 m ). W ramach tego Zadania Wykonawca zapewni profesjonalny montaż masztu wraz z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi na terenie wskazanym przez Zamawiającego, jego późniejszy demontaż oraz serwis przez cały czas trwania pomiarów.
Rejestrator – rejestracja i transmisja danych systemem bezprzewodowym ciśnienia, wilgotności, temperatury, nasłonecznienia, 2 prędkości i kierunku wiatru, stanu napięcia akumulatora. Pomiar i rejestracja danych w interwałach ustawianych w zakresie 15 s. do 10 min, zapis danych na kartach pamięciowych SD, MMC, CF lub równoważnych o pojemności umożliwiających zapis danych przez min. 6 miesięcy, transmisja pakietów danych min. 1 raz dziennie systemem bezprzewodowym.

Zadanie nr 3.

Opracowanie prognozy zasobów energetycznych wiatru na terenie planowanej przez Zamawiającego inwestycji. Wykonawca dokona opracowania zasobów energetycznych wiatru na podstawie danych i informacji z urządzeń pomiarowych masztu uzyskanych w ciągu rocznego okresu bez przerw technologicznych ( np. po wył. atmosferycznych lub innych uszkodzeniach ) prowadzonych pomiarów w połączeniu z informacjami o topografii i szorstkości terenu.
Efektem zrealizowania usługi przez Wykonawcę będą kwartalne raporty charakterystyki wiatrów oraz raport końcowy. Opracowanie stanowiące raport końcowy stanowić będzie weryfikację wytypowanego przez Zamawiającego terenu pod względem wietrzności,
a w przyszłości pozwoli na prawidłowe dobranie parametrów i rozmieszczenie turbin. Na podstawie informacji zawartych w sporządzonym raporcie Zamawiający będzie w stanie podjąć decyzję o kontynuowaniu bądź zaniechaniu inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić że jego badania będą honorowane przez instytucje udzielające dotacji oraz pożyczek pod budowę w przyszłości elektrowni wiatrowej z funduszy unijnych oraz krajowych ( w PLN ).
Wykonawca przedstawi jako załącznik do oferty akredytację lub inny dokument instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych.

Wykonawca w ramach powierzonego zadania powinien sporządzić uzupełnienie do przygotowanej analizy wietrzności. Uzupełnieniem do szczegółowej analizy prędkości wiatru jest scharakteryzowanie róży wiatru dla wybranego miejsca, określenie dominującego kierunku wiatru oraz kierunku drugorzędnego.

Wykonawca przedstawi jako załącznik do oferty harmonogram prac do zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3.

Kod CPV – 31121340-5 ; Kod CPV – 85312320-8

Miejsce realizacji zamówienia – PGKiM Sp. z o.o. Sandomierz ul. Przemysłowa 12 oraz ujęcie wody w miejscowości Romanówka gmina Dwikozy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r Nr. 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 28.11.2006 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego / sekretariat /.

Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2008 r

Termin związania ofertą – 30 dni.

Wadium nie jest wymagane

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie : - cena 100 %

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Adam Dull – tel. (0-15 ) 832 -28- 44
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44
Janusz Bartosik - tel. (0 -15) 832–28–44

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 10.11.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 10.11.2006. Wygasa 28.11.2006. Odsłon 1070, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony