Remont i modernizacja istniejącej nawierzchni asfaltowej (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Przedmiot zamówienia: Remont i modernizacja istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu ul . Przemysłowa 12


Określenie przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje Remont i modernizacja istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót-kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ


Kod CPV-45233223-8

Miejsce realizacji zamówienia Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 27.05.2009 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia do 15.06.2009 r.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Andrzej Bednarczyk (0-15) 832-28-44
3. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
4. Adam Dull (0-15) 832-28-44
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 06.05.2009 r.powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 06.05.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 06.05.2009. Wygasa 26.05.2009. Odsłon 1212, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony