Przetarg nieograniczony (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup dostawa i montaż bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej”
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz podłączenie bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej do mediów ( gaz, woda, kanalizacja, energia elektryczna ) wraz z wiatą stalową, fundamentami oraz podgrzewaną posadzką. Myjnia winna składać się z czterech stanowisk do mycia samochodów w tym jednego stanowiska do mycia samochodów dostawczych.

Zakres przedmiotu zamówienia

Wyposażenie myjni/dane techniczne:

Myjnia pojazdów powinno być wyposażone w dwa moduły techniki. Każdy z modułów winien obsługiwać dwa stanowiska myjące i spełniać następujące warunki techniczne:


v system uzdatniania wody
o wydajność zmiękczacza wody min. 1200 l/h
v system dozowania środków chemicznych
o automatyczny sterowany komputerem
v piec do podgrzewania wody
o gazowy na gaz ziemny
o moc grzewcza przy pracy ciągłej nie mniej niż 50 kW
o temperatura wody przy pracy ciągłej min. 60o C
o podgrzewacz wody pojemnościowy otwarty
v pompę wysokociśnieniową
o wydajność min. 11 l/min dla jednej lancy
o ciśnienie robocze min. 100 bar
o temperatura robocza min. 600 C
v system odwróconej osmozy
o wydajność systemu do osmozy min. 300 l/h
o ciśnienie robocze pompy min. 10 bar
o alarm przy niewystarczającym ciśnieniu
o sprawność pompy odwróconej osmozy nie mniejsza niż 97%
o zapas wody zdemineralizowanej min. 750 l.
v system antyzamarzaniowy
o system obiegu zamkniętego przeciw zamarzaniu
o awaryjny system przeciw zamarzaniu (w przypadku np. zaniku napięcia)
o ogrzewanie elektryczne za pomocą termowentylatorów
v system podgrzewania posadzek
o wymuszony wymiennikowy
o czynnik grzewczy - płyn o temperaturze krzepnięcia min. minus 300 C
v środki myjące
o mikroproszek do mycia
o wielkość dozownika na proszek min. 25 kg
o wosk , nabłyszczasz opracowany w nanotechnologii
v komputerowy system sterowania urządzeniami z możliwością odczytu czasu pracy urządzenia, przychodu, możliwością regulacji dozowania. Możliwość podłączenia systemu zdalnego monitoringu przez GPS lub Internet.
v panel sterujący podświetlany, wodoodporny, odporny na wstrząsy
v wrzutnik na monety (PLN, EUR) i żetony
v 2 lata gwarancji
v wymagana gotowość serwisowa w przypadku awarii max. 36 godz.
v niezmienność cen serwisowych, roboczogodzin pracy serwisu, oraz środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania myjni - na min. 5 lat
v otok reklamowy z blachy aluminiowej podświetlany z napisami podanymi przez Zamawiającego
v myjnia powinna posiadać certyfikat CE potwierdzony przez instytucję certyfikującą
v oświetlenie myjni wraz z instalacją powinno posiadać stopień ochrony IP65
v myjnia powinna być podłączona do kanalizacji ściekowej poprzez piaskownik oraz separator olejowy
v wymiary myjni: długość max. 21 m, szerokość max. 7 m.
v lance do mycia pojazdów zamontowane na obrotowych wysięgnikach ( 360o ) przymocowane do konstrukcji myjni
Kod CPV-292 424 74-0Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006r Nr.164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 19.10.2007 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10. 2007 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- do trzech tygodni od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Janusz Bartosik (0-15) 832-28-44
3. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
4. Adam Dull (0-15) 832-28-44
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08.10.2007rpowrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 08.10.2007
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 08.10.2007. Wygasa 19.10.2007. Odsłon 1085, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony