Przetarg (wygasły...)

Sandomierz: Dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca
Numer ogłoszenia: 229921 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Specyfikacja techniczna samochodu przeznaczonego do przewozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton. SPECYFIKACJA POJAZDU- FABRYCZNIE NOWY 2010 rok Główne elementy pojazdu Ciężar całkowity do 18 t Typ podwozia 4x2 Szyba w tylnej ścianie kabiny Kabina dzienna Norma emisji spalin EURO 5 Silnik 240 - 250 KM , Euro 5 Hamulec silnikowy klapowy na wydechu Skrzynia biegów manualna Sprzęgło jednotarczowe Rozstaw osi 3700 - 3800 mm Nośność przedniego zawieszenia 6.300 kg Przednie zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione Nośność tylnego zawieszenia 10.900 kg Tylne zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione Tylny stabilizator Zamontowana skrzynka narzędziowa z boku pojazdu Przeznaczenie pojazdu Szerokość pojazdu 2600 mm Kierownica z lewej strony Elementy podwozia Hamulce tarczowe Grubość profilu ramy 8 mm Wysokość przekroju ramy 220mm Poprzeczka kończąca ramę 2 akumulatory, 170 Ah Wydech pionowy lewa strona Zbiornik paliwa z prawej strony-130 l ,tworzywo sztuczne Koło zapasowe mocowane tymczasowo na ramie Jeden klin pod koła Długość tylnego zwisu 1000 - 1100 mm Hak holowniczy do przyczepy Tylna belka z układem otworów Tylna belka przeciwnajazdowa stalowa Przeciwrozbryzgowe chlapacze przednie Przedni zaczep do holowania Odblaskowe tablice wyróżniające Klosze tylnych lamp osiatkowane Wspornik tylnej lampy zintegrowany z tylną belką Tylna belka mocowana transportowo z oświetleniem Koła i opony Koło zapasowe oś przednia - 1 szt. Opony 11R22.5 L - 7 szt. Elementy układu napędowego Układ ochrony silnika Wlot powietrza wysoki z boku kabiny Jednostopniowy filtr powietrza Alternator 24V, 100 A Podgrzewany filtr paliwa Urządzenie rozruchowe silnika Utrzymywanie zwiększonej prędkości obrotowej silnika Ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika Przystawka odbioru mocy Wewnętrzne wyposażenie kabiny Fotel kierowcy komfortowy z pasem zintegrowanym Podwójny fotel pasażera Schowek z siatką nad przednią szybą Klimatyzacja manualna Publikacje i wyświetlacz w jez. polskim Szyby barwione Dodatkowe okno z tyłu kabiny Blokowanie drzwi manualne Podświetlane stopnie wejściowe Elektryczna regulacja przednich reflektorów Zestaw wskaźników standardowy Gniazdko 12 i 24 V na tablicy wskaźników Ręczne sterowanie podnośniki szyb Immobilizer Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 90dB Gaśnica polska Jeden trójkąt ostrzegawczy Ogranicznik prędkości do 90 km/h Podnośnik 10 tonowy Gumowe dywaniki podłogowe Mechanicznie regulowane koło kierownicy Zewnętrzne wyposażenie kabiny Zawieszenie kabiny na tulejach gumowych przód/tył Lusterko zewnętrzne z przodu kabiny Lusterka zewnętrzne podgrzewane ręcznie sterowane Kolor kabiny - Pomarańcz Lampa zespolona na dachu kabiny ( ostrzegawcza ) Podwozie fabrycznie nowe 2010 r. URZĄDZENIE HAKOWE Zabudowa- urządzenie hakowe 1. Przeznaczona do załadunku, transportu i rozładunku kontenerów o ciężarze całkowitym nie mniejszym niż 9000kg (masa ładunku wraz z kontenerem) 2. Długość całkowita urządzenia min. 4.400mm 3. Wysokość haka 1.200mm 5. Sterowanie pneumatyczne z kabiny kierowcy oraz awaryjnie mechaniczne poprzez cięgna umieszczone na ramie hakowca 6. Zakres obsługiwanych kontenerów: długość od 3.300 do 4.500mm 8. Rozstaw rolek najazdowych 1030mm 9. Rolki najazdowe osadzone na niezależnej osi w stosunku do osi ramy tylnej 10. Hydrauliczny mechanizm blokujący kontener na samochodzie 11. Rama nośna oraz profile urządzenia wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości 12. Rok produkcji urządzenia hakowego 2010 Dokumentacja: - Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji (instrukcja obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw wykaz części zamiennych, karta gwarancyjna urządzenia) - Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń - Dziennik Konserwacji - Po uzyskaniu pełnomocnictwa rejestracja urządzenia w UDT - Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia. - Dokumentacja umożliwiająca rejestracje pojazdu (homologacja lub świadectwo badania jednostkowego) Gwarancja: - okres gwarancji 24 miesiące - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący cały kraj Dodatkowe wymagania Zamawiającego: - Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uprawnienia Dostawcy z Urzędu Dozoru Technicznego do napraw i modernizacji dźwigników tłokowych. Dostawa urządzenia hakowego z podwoziem do 10.11.2010 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o o O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r.nr 113 poz.759) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

specyfikacja techniczna na przedmiot zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO --- Spółki prawa handlowego - ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 25.08.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 25.08.2010. Wygasa 02.09.2010. Odsłon 2535, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony