Wymiana okien , drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych (wygasły...)

Gmina Sandomierz -działający w jej imieniu zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Wymiana okien , drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i usługowych w Sandomierzu”
Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien , drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i usługowych w Sandomierzu przy ul. Rynek 2;15;23;24;28;31 B ul. Opatowska 5;7;11; ul. Żydowska 8.
Kod CPV-45421135-9. Kod CPV-45421134-2.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 01.08.2005 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.08. 2005 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Wacław Tracz – tel. (0-15 ) 832-29-17
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 14.07.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 14.07.2005. Wygasa 31.07.2005. Odsłon 1273, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony