Zakup i dostawa 300 ton soli (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa 300 ton soli do zimowego utrzymania dróg”
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 300 ton soli do zimowego utrzymania dróg.
-sól drogowa o zawartości 97-98% NaCl z antyzbrylaczem
-gruboziarnista od 2,0 mm grubości

Kod CPV-14500000-6Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006r Nr.164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 24.10.2007 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10. 2007 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
- Pierwsza dostawa 150 ton soli do końca listopada 2007r
- Druga dostawa 150 ton soli do końca października 2008 r.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12.10.2007rpowrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 12.10.2007
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 12.10.2007. Wygasa 24.10.2007. Odsłon 1105, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony