Modernizacja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na Cmentarzu (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Modernizacja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej.”
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego kod CPV-45233251-3 na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej , poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm kod CPV-10122000-4 na powierzchni 470 m2 oraz ułożeniem obrzeży betonowych kod CPV-14112400-3 o wymiarach 100x30x8 cm w ilości 390 szt.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój Nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 02.08.2005 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.08. 2005 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 7 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Adam Dull – tel. (0-15 ) 832-36-79
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 14.07.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 14.07.2005. Wygasa 01.08.2005. Odsłon 2657, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony