Zakup i dostawa 300 ton soli do zimowego utrzymania dróg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa 300 ton soli do zimowego utrzymania dróg”
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 300 ton soli do zimowego utrzymania dróg.
Warunki techniczne : sól drogowa o zawartości 97-98% NaCl z antyzbrylaczem, gruboziarnista od 2,0 mm grubości.
Kod CPV – 14500000-6
Miejsce realizacji zamówienia – Sandomierz ul. Przemysłowa 12.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki – pokój nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 20.09.2005 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09. 2005 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- pierwsza dostawa do 15 października 2005 r. – 200 ton , druga dostawa do 20 grudnia 2005 r. – 100 ton
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Marek Fajfer – tel. (0-15 ) 832-33-12
Tadeusz Ślusarz – tel. (0-15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 02.09.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 02.09.2005. Wygasa 19.09.2005. Odsłon 1189, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony