sprzedaż ruchomości: AGREGAT SPRĘŻARKOWY, WÓZEK AKUMULATOROWY, SAMOCHÓD ŻUK (wygasły...)

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 27-600 SANDOMIERZ UL. PRZEMYSŁOWA 12

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż ruchomości:

1. AGREGAT SPRĘŻARKOWY WD-52 Nr fabr.1930, rok produkcji 1975
- cena wywoławcza 980,00 zł netto - wadium 98,00 zł
2. WÓZEK AKUMULATOROWY STAL typ WNA 1320 nr rej. TGB 109H, rok produkcji 1982
- cena wywoławcza 500,00 zł netto - wadium 50,00 zł
3. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ŻUK A07B Nr rej TGC 879H, rok produkcji 1991
- cena wywoławcza 1360,00 zł netto - wadium 136,00 zł
Ruchomości można oglądać w godz. 730- 1400 pod niżej wymienionymi adresami:
Poz. l - Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
Poz 2,3 - Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie. pisemnej oferty zawierającej
l. Imię, Nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna.
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenia, że oferent zapoznał się stanem technicznym i prawnym oferowanych ruchomości.
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń.
5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
6. Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek PKO
S.A. SANDOMIERZ 2312402786 1111 000036831177 lub w kasie PGKiM Sp. z o.o. w
Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 w godz. 730-1400.
Oferty należy przesłać na ądres : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu 27-600 SANDOMIERZ ul. Przemysłowa12 w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG TRANSPORT" do dnia 18.08.2004 r. godz. 11°°. Komisyjne otwarcie kopert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 18.08.2004 r. w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu (adres j.w.) o godzinie 12°°.
O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych
rokowań oraz odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.
Wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie
wskazanym przez sprzedającego.
3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie złożono żadnej
ważnej oferty albo żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
015-8323679 wew.43 - Andrzej Bednarczyk.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 03.08.2004
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 03.08.2004. Wygasa 17.08.2004. Odsłon 1164, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony