Dostawa ciągnika sadowniczo- rolniczego wraz z przyczepą, pługiem i posypywarką. (wygasły...)

 

 

TI/3764/2013

Sandomierz: Dostawa ciągnika sadowniczo- rolniczego wraz z przyczepą, pługiem i posypywarką.
Numer ogłoszenia: 264181 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka zo.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika sadowniczo- rolniczego wraz z przyczepą, pługiem i posypywarką..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ciągnika sadowniczo- rolniczego wraz z przyczepą , pługiem i posypywarką . Specyfikacja techniczna. Ciągnik sadowniczo- rolniczy: 1)Silnik wysokoprężny , czterosuwowy, chłodzony cieczą 2)Moc silnika - 50- 55 KM 3)Układ napędu - 4x4 4)Rozstaw kół przód / tył- od 1135 - 1740 mm - błotniki kół przednich - przedni WOM + TUZ - tylny WOM 5) Hydraulika - tak, gniazda 4 szt. 6) Udźwig podnośnika - 1330 - 1900 kg 7) Hamulce na 4 koła 8) Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa - wyjście hamulców na przyczepę 9) Kabina dwudrzwiowa - ogrzewanie, wyciszenie, wycieraczki przód i tył, lampa błyskowa (kogut), reflektory robocze przednie, halogeny górne na kabinie przód i tył, lusterka boczne 10) Zaczep transportowy- górny i dolny, zaczep rolniczy, zaczep przedni 11) Układ kierowniczy ze wspomaganiem 12) Blokada mechanizmu różnicowego 13) Ogumienie przednie od 9,5/16 do 9,5/20,0 14) Ogumienie tylne od 13,6/28 do14,9/ 28,0 15) Serwis ciągnika do 100 km 16) Rok produkcji 2013 17) Gwarancja min. 18 miesięcy, Pług odśnieżny do ciągnika: 1)Pług odśnieżny sterowany hydraulicznie 2)Szerokość lemiesza - 1,70 - 2,0 m 3)Mocowanie pługa z przodu ciągnika na TUZ w systemie trójpunktowym 4)Ilość pozycji roboczych - 4 5)Listwa zgarniająca gumowa 6)Wyposażenie pługa w światła pozycyjne ( obrysówki) 7)Sprężynowa amortyzacja lemiesza 8)Urządzenie fabrycznie nowe 9)Gwarancja 12 miesięcy Posypywarka: 1)Zawieszana , jednotarczowa 2)Ładowność - 250- 300 kg 3)Napęd hydrauliczny z WOM 4)Regulowana szerokość i kierunek wysypu od 1- 8 m 5)Łopatki rozsiewacza wykonane ze stali nierdzewnej 6)Pokrywa leja 7)Urządzenie fabrycznie nowe 8)Gwarancja 12 miesięcy Przyczepa jednoosiowa: 1)Dopuszczalna masa całkowita - do 3780 kg 2)Ładowność - 2 - 2,5 t 3)Masa własna - do 1280 kg 4)Wymiary gabarytowe: - długość - do 4835 mm, szerokość - do 2045 mm, wysokość - do 1320 mm 5)Wysokość ścian skrzyni - min. 400 mm plus nadstawy z profilu 400 mm 6)Wysokość platformy od podłoża - min. 920 mm 7)Rozstaw kół - do 1500 mm 8)Zawieszenie sztywne 9)Rozmiar ogumienia -10,0/75 - 15,3 10)System wywrotu - trójstronny 11)Fabrycznie nowa 12)Gwarancja min. 18 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.52.00.00-6, 43.31.31.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz wymaganymi treścią SIWZ. Spełnia wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów spełnia-nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie jest wymagane
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie jest wymagane
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie jest wymagane
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie jest wymagane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3) Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 4) Podwykonawcy - załącznik nr 5 5) Oświadczenie Dostawcy , że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej .6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO -Spółki prawa handlowego ogłosz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez dnia 06.12.2013
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 06.12.2013. Wygasa 27.12.2013. Odsłon 3793, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony