Ubezpieczenie (wygasły...)

Znak: TM-3726/2011

Sandomierz: usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
Numer ogłoszenia: 414166 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., w zakresie opisanym poniżej, na okres 36 miesięcy. UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Adres siedziby ul. Przemysłowa 12, 27- 600 Sandomierz NIP 864-000-25-49 REGON 830338452 Liczba zatrudnionych 221, w tym 64 pracowników umysłowych Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. i zakres działalności poszczególnych Zakładów: 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zadania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i otoczenia, utrzymywanie budynków w należytym stanie technicznym poprzez wykonywanie napraw bieżących i konserwacji obiektów, zapewnienie sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych w budynkach umożliwiających użytkownikom korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostaw wody i odprowadzania ścieków, gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody i innych urządzeń służących do wyposażenia lokali lub budynków, zawieranie umów najmu, naliczanie i pobieranie opłat z tytułu czynszu i innych opłat od użytkowników lokali, przyjmowanie i przekazywanie lokali użytkownikom oraz przyjmowanie w zarząd budynków wskazanych przez Gminę, ubezpieczenie budynków, prowadzenie książek obiektów budowlanych, przeglądów, typowanie budynków do remontu i przedkładanie propozycji do Urzędu Miejskiego, prowadzenie księgowości wspólnot, rozliczanie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, przygotowanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych, opracowanie projektów uchwał oraz planów gospodarczych i sprawozdań z pełnionego zarządu dla każdej wspólnoty mieszkaniowej 2. Zakład Wodociągów Zajmuje się ujmowaniem i rozprowadzaniem wody. Miasto Sandomierz i okoliczne gminy zaopatrywane są w wodę z ujęcia Romanówka (miejscowość w odległości około 14 km od Sandomierza), gdzie wydobywana jest woda podziemna z poziomu trzeciorzędowo-jurajskiego. Pobór wody odbywa się ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie ujęcia (jest ich 11) przy pomocy pomp głębinowych zamontowanych w studniach i sterowanych ze stacji wodociągowej położonej w miejscowości Romanówka. Woda ze studni głębinowych podawana jest rurociągami tłocznymi do rurociągu zbiorczego, którym woda dopływa do 2 zbiorników wodnych położonych na terenie stacji hydroforowej w Sandomierzu. Ze zbiorników woda za pomocą zestawu hydroforowego podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej. Na trasie rurociągu dosyłowego z Romanówki do Sandomierza znajdują się 3 hydrofornie strefowe zaopatrujące w wodę wodociągi wiejskie. Zakład Wodociągów świadczy ponadto usługi najmu sprzętu budowlanego (jak np. dźwig, koparko-ładowarka), wykonywania przyłączy do urządzeń wodociągowych, napraw instalacji wodno-kanalizacyjnych itp. 3. Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji Zajmuje się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz gospodarką wodami opadowymi (odprowadzenie ścieków wód roztopowych i opadowych do urządzeń odprowadzających). Ponadto Zakład świadczy usługi najmu sprzętu budowlanego (jak np. koparko-ładowarka, sprzętu WUKO), wykonywania przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych, napraw instalacji kanalizacyjnych itp.). 4. Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Oczyszczania Miasta oprócz swojej podstawowej działalności, to jest wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz zamiatania mechanicznego i ręcznego, prowadzi sezonową działalność polegającą na zimowym utrzymaniu dróg i chodników. 5. Zakład Komunikacji Miejskiej Przedmiotem działalności ZKM jest świadczenie usług w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego na czterech liniach komunikacyjnych na terenie miasta. Działalnością pomocniczą Zakładu jest: wynajem autobusów do przewozów okolicznościowych (pogrzeby, wesela) oraz wycieczek szkolnych o zasięgu lokalnym, przewozy zlecone uczniów do szkół i pływalni krytej, reklamowanie działalności własnej, firm i podmiotów gospodarczych w autobusach w postaci reklam okresowych krótkoterminowych oraz w postaci reklam stałych długoterminowych na autobusach, montażu samochodowych instalacji gazowych oraz napraw bieżących i remontów pojazdów, utrzymywanie porządku i konserwacji przystanków autobusowych bezobsługowa myjnia sześciostanowiskowa i dwustanowiskowy odkurzacz. 6. Zakład Usług Komunalnych Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie: obsługi pogrzebów na terenie Cmentarza Komunalnego; budowy i sprzedaży grobowców wylewanych z betonu; układania kostki brukowej i wykonywania wylewek betonowych wokół grobów; opieki nad grobami na indywidualne zlecenie rodziny. 7. Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni miejskiej świadczy usługi w zakresie: wycinki drzew; wykaszania terenów zielonych; inne prace w zakresie utrzymania terenów zielonych Wszystkie prace wykonywane są na indywidualne zlecenie osób prywatnych i instytucji. Przychody poszczególnych Zakładów za 2010 r.: 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 1.689.880,29 zł 2. Zakład Wodociągów - 4.943.723,32 zł 3. Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji - 4.458.573,37 zł 4. Zakład Oczyszczania Miasta - 10.675.104,55 zł 5. Zakład Komunikacji miejskiej - 1.635.815,90zł 6. Zakład Usług Komunalnych - 474.359,18 zł 7. Zakład Zieleni Miejskiej - 124.068,58 zł Liczba zatrudnionych osób we wszystkich Zakładach łącznie: 221 osób (w tym 64 pracowników umysłowych). ZAKRES UBEZPIECZENIA: Założenia do wszystkich Części Zamówienia: Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ, bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony. Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach nie zawierają podatku VAT - o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bez podatku VAT. Część I Zamówienia I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK W ZAKRESIE PEŁNYM Wymagany zakres ubezpieczenia: podstawowy- pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, pozostałe żywioły - huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, lawina, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części lub elementów, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, konsekwencje opadów śniegu i/lub zalegania śniegu lub lodu - szkody w budynkach, budowlach i mieniu w nich się znajdującym powstałe na skutek uszkodzenia konstrukcji lub elementów stałych budynku od ciężaru śniegu lub lodu, w tym również powstałe na skutek zawalenia się z powodu śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone oraz zalania wynikłego z szybkiego topnienia mas śniegu lub lodu. powódź - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, szkody wodno - kanalizacyjne - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz i/lub na zewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z naprawą tych instalacji i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów, przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny (w tym również z powodu wyładowań atmosferycznych) krótkotrwałe wzrosty napięcia przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia - podlimit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na pierwsze ryzyko, dewastacja rozumiana jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków i budowli lub lokali, w których to mienie się znajduje. Limit na powyższe ryzyko - 100 000,00 zł, system na pierwsze ryzyko. Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający. Także w przypadku kiedy nie znajduje się tam mienie należące do Zamawiającego. koszty dodatkowe - niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe nie zaliczane w poczet sumy ubezpieczenia: a) koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej (m. in. dozór mienia, opłaty za przechowanie poza miejscem ubezpieczenia, koszty transportu mienia w inne miejsce) b) koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia (jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne) c) koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości, koszty związane z usunięciem awarii (przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, klimatyzacji itp.), utylizacją uszkodzonego mienia d) koszty pracy w celu likwidacji skutków szkody lub jej zapobieżenia polegające zatrudnieniu osób w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy (w tym koszty podróży np. serwisantów) e) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców. Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. a do d) - 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, ponad sumę ubezpieczenia (limit ten nie wyłącza z odpowiedzialności za powyższe ryzyka, zgodnej z OWU Wykonawcy). Obligatoryjne klauzule dodatkowe i inne postanowienia rozszerzające powyższy zakres ubezpieczenia: - klauzula reprezentantów, - klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych, - klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych, - klauzula automatycznego pokrycia, - klauzula miejsc ubezpieczenia, - klauzula nie potrącania rat z odszkodowania, - klauzula prolongaty, - klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego, - klauzula obrony przed roszczeniami, - klauzula wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, - klauzula zrzeczenia się prawa do regresu, - klauzula przeoczenia, - klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, - klauzula przewłaszczenia mienia, - klauzula składowania, - klauzula pokrycia szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji, - klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją, - klauzula transportowania, - klauzula pokrycia szkód w mieniu otaczającym, - klauzula katastrofy budowlanej, - klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, - klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, - klauzula aktów terroryzmu, - klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie, - klauzula kosztów odtworzenia dokumentów, - klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie, jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, która jest klauzulą fakultatywną. - brak franszyzy integralnej, redukcyjnej i udziału własnego. Klauzule fakultatywne: - klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, - klauzula zadaniowa, - klauzula zalania mienia. Przedmiot ubezpieczenia: Rodzaj mienia Grupa KŚT Wartość Budynki 1 6 224 994,13 Budowle 2 9 769 862,80 Razem budynki i budowle: 15 994 856,93 Maszyny, urządzenia i wyposażenie 3 176 336,50 4 25 149,17 5 1 669 602,06 6 6 932 944,93 8 293 736,88 Razem maszyny i urządzenia: 9 097 769,54 Środki obrotowe (w tym paliwo) 500 000,00 Gotówka 50 000,00 Mienie pracownicze 110 500,00 Razem mienie od wszystkich ryzyk: 25 753 126,47 Szczegółowy wykaz budynków z opisem ich rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji, budowli oraz maszyn i urządzeń znajduje się w załączonym Wykazie środków trwałych z opisem budynków (Załącznik Nr 6). Zabezpieczenia p.poż.: minimalne, wymagane przepisami. System ubezpieczenia: Sumy stałe: - środki trwałe (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie) na wartościach księgowych początkowych brutto według treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych. - środki obrotowe według cen zakupu. Pierwsze ryzyko: - niskocenne składniki majątku wg cen zakupu, - mienie pracownicze na wartościach odtworzeniowych, - gotówka według wartości nominalnych. II UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności: - działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm - działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), - działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, - działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, - wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, - zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, - szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, - bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, - w przypadku szkody polegającej na kradzieży, rabunku lub wandalizmu dodatkowo zostaną pokryte koszty naprawy/wymiany uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Obligatoryjne klauzule dodatkowe i inne postanowienia rozszerzające powyższy zakres ubezpieczenia: - klauzula reprezentantów, - klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym, - klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych, - klauzula automatycznego pokrycia, - klauzula miejsc ubezpieczenia, - klauzula nie potrącania rat z odszkodowania, - klauzula prolongaty, - klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego, - klauzula obrony przed roszczeniami, - klauzula wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, - klauzula zrzeczenia się prawa do regresu, - klauzula przeoczenia, - klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, - klauzula przewłaszczenia mienia, - klauzula składowania, - klauzula pokrycia szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji, - klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją, - klauzula transportowania, - klauzula pokrycia szkód w mieniu otaczającym, - klauzula katastrofy budowlanej, - klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, - klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, - klauzula aktów terroryzmu, - klauzula ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji, - klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym, - klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, - klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie, - klauzula kosztów odtworzenia dokumentów, - klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie, jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, która jest klauzulą fakultatywną. - brak franszyzy integralnej, redukcyjnej i udziału własnego. Klauzule fakultatywne: - klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, - klauzula zadaniowa, - klauzula zalania mienia. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny wyszczególniony w załączonym Wykazie. Rodzaj sprzętu elektronicznego Wartość księgowa brutto Sprzęt stacjonarny 109 595,49 Sprzęt przenośny 14 038,20 Razem sprzęt elektroniczny: 123 633,69 System ubezpieczenia: sumy stałe, na wartościach księgowych początkowych brutto według klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym. III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ WANDALIZMU Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia: 1) Gotówka od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz w transporcie (zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) na sumę 50 000 zł. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko. Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: kradzież z włamaniem - rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, rabunek - zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, wandalizm (dewastację) - rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. pokrycie kosztów naprawy/wymiany uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, kradzież zuchwałą, nie noszącą znamion kradzieży z włamaniem lub rabunku na pierwsze ryzyku z limitem nie niższym niż 10.000 zł. Obligatoryjne klauzule dodatkowe i inne postanowienia rozszerzające powyższy zakres ubezpieczenia: - klauzula reprezentantów, - klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych, - klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych, - klauzula automatycznego pokrycia, - klauzula miejsc ubezpieczenia, - klauzula nie potrącania rat z odszkodowania, - klauzula prolongaty, - klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego, - klauzula obrony przed roszczeniami, - klauzula wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, - klauzula zrzeczenia się prawa do regresu, - klauzula przeoczenia, - klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, - klauzula przewłaszczenia mienia, - klauzula pokrycia szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji, - klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją, - klauzula transportowania, - klauzula pokrycia szkód w mieniu otaczającym, - klauzula aktów terroryzmu, - klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie, - klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie, jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, która jest klauzulą fakultatywną. - brak franszyzy integralnej, redukcyjnej i udziału własnego. Klauzule fakultatywne: - klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Całodobowa ochrona wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej i pracownika - portiera; w pomieszczeniu kasy kraty w oknach i wzmocnione drzwi. IV. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek rozbicia oraz stłuczenia ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Obligatoryjne klauzule dodatkowe i inne postanowienia rozszerzające powyższy zakres ubezpieczenia: - klauzula reprezentantów, - klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych, - klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych, - klauzula automatycznego pokrycia, - klauzula miejsc ubezpieczenia, - klauzula nie potrącania rat z odszkodowania, - klauzula prolongaty, - klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego, - klauzula obrony przed roszczeniami, - klauzula wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, - klauzula zrzeczenia się prawa do regresu, - klauzula przeoczenia, - klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, - klauzula przewłaszczenia mienia, - klauzula pokrycia szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji, - klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją, - klauzula transportowania, - klauzula pokrycia szkód w mieniu otaczającym, - klauzula aktów terroryzmu, - klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie, - klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie, jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, która jest klauzulą fakultatywną. - brak franszyzy integralnej, redukcyjnej i udziału własnego. Klauzule fakultatywne: - klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. Przedmiot ubezpieczenia: szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, gabloty reklamowe, szyldy, neony, tablice świetlne, itp. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej. Za wartość odtworzeniową należy rozumieć koszt przywrócenia mienia, bez względu na stopień zużycia, do stanu nowego, lecz nieulepszonego: odpowiadający kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliżonych parametrach, powiększone o koszt usług ekspresowych, transportu, dojazdu, montażu i demontażu, ustawienia dźwigu i rusztowań, cła i inne (jeżeli występują). Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na wszystkie lokalizacje Zamawiającego V. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Suma ubezpieczenia: 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego w związku z prowadzoną działalnością przez wszystkie Zakłady Zamawiającego (opisaną powyżej) oraz posiadanym (w tym administrowanym) przez nie mieniem (OC deliktowe), a także za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z włączeniem szkód wyrządzonych przez podwykonawców - z prawem do regresu (OC kontraktowe). Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym (administrowanym) mieniem, Zamawiający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenie, zniszczenie mienia lub spowodowanie określonego w pieniądzu uszczerbku majątkowego (szkoda majątkowa). Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego obejmuje w szczególności: OC z tytułu zalań i przepięć - szkody osobowe i majątkowe powstałe m.in.: - w następstwie działania, eksploatacji lub awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania (zalania), - w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów (zalania), - w następstwie zmian poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego - zerowego (przepięcia). OC najemcy - szkody rzeczowe w nieruchomościach, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu, lub innego stosunku prawnego z sublimitem 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC najemcy rzeczy ruchomych - szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, uzytkowania, użyczenia, leasingu lub innego pokrerwnego stosunku prawnego z sublimitem 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC za szkody w mieniu osób trzecich - szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (dotyczy m.in. szatni)z sublimitem 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC pracodawcy - szkody osobowe i majątkowe w związku z wykonywaną pracą, sublimit: 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów - szkody osobowe i majątkowe powstałe w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów z sublimitem 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC w środkach transportu podczas prac za i wyładunkowych z sublimitem 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia. OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac na i podziemnych, usług i innych czynności jak np. konserwatorskich, modernizacyjnych, budowlanych itp. wykonywanych przez ekipy własne (np. szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach oraz następstwa tych szkód), limit 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia. OC za szkody powstałe w związku z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie budynków i budowli (w tym dróg, placów, chodników, sieci kanalizacyjno-wodociągowej, włazów w jezdniach, itp.) z sublimitem 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochroną zostaną objęte szkody osobowe i rzeczowe w szczególności następujące szkody: a. powstałe w następstwie awarii w szczególności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania; b. wyrządzone w wyniku awarii instalacji elektrycznej na skutek upalonego przewodu PEN, PE lub N; c. spowodowane odpadnięciem elementu budynku; d. wyrządzone katastrofą budowlaną samoistną; e. spowodowane zaleganiem lub osuwaniem śniegu (w tym sople lodowe, czapy śnieżno-lodowe) f. wyrządzone w związku z brakiem remontu lub konserwacji budynków, w tym włączenie do zakresu ochrony szkód wynikłych wskutek rażącego niedbalstwa; g. w mieniu lokatorów powstałe wskutek nieszczelności dachu, stolarki okiennej, elewacji, balkonów, tarasów, rynien, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i pionów spustowych; h. związane z posiadaniem, administrowaniem i eksploatacją wind, zsypów, domofonów, okien, drzwi, wejść na dach, piorunochronów oraz wszelkich tego rodzaju przedmiotów, których sprawne i bezpieczne działanie ubezpieczający jest zobowiązany zapewnić lokatorowi lub najemcy lokalu użytkowego, w tym przypadku ochrona powinna objąć ewentualne szkody wynikające z powyższego. OC za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli Ubezpieczający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności: m.in. za dostarczanie wody niezgodnej w z wymogami przepisów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (np. za dostarczenie brudnej wody, przez którą nastąpiło np. zniszczenie rzeczy: odzieży itp., za dostarczanie wody nie spełniającej warunków bakteriologicznych, w tym przeniesienie chorób zakaźnych, itp.) OC za szkody wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni, uszkodzenie pojazdów spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem) oraz namułami, z sublimitem 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia. OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym przez jego zanieczyszczenia z sublimitem 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia Koszty dodatkowe - ponadto zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do: - pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, - zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, - pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, - pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile zakład ubezpieczeń wyraził na to zgodę. Limit na koszty dodatkowe - 50 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia Dodatkowe klauzule i inne postanowienia: - klauzula reprezentantów, - klauz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis, bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz spełniający art. 22 Ustawy ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 - Ustawy. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia-w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów podlega rygorom wynikającym z Ustawy prawo zamówień publicznych (wykluczenie Wykonawcy z postępowania, bądź odrzucenie oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Projekty polis ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, Ogólne i szczególne warunki poszczególnych ubezpieczeń, Pozostałe oświadczenia wymienione w formularzu ofertowym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl- ZAKRES DZIAŁALNIA URZĘDU MIEJSKIEGO- Spółki prawa handlowego - Ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu sp z o.o. ul. Przemysłowa12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu sp z o.o. ul. Przemysłowa12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia , ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena - 80

o    2. zaakceptowanie klauzul fakultatywnych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych ( OC , NNW, Assistance).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych ( OC , NNW, Asistance).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości: Wacław Tracz i Henryk Wilczek.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości: Wacław Tracz i Henryk Wilczek.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.12.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 07.12.2011. Wygasa 19.12.2011. Odsłon 1266, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony