Przetarg Osady Ściekowe (wygasły...)

TM /391 / 2011: Usługa na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9.
Numer ogłoszenia: 43049 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9..II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i uwodnieniu 80 % z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9 w ilości 500 m3 miesięcznie - z częstotliwością wywozów 2 razy miesięcznie. Przewidywana ilość wywozu osadu ściekowego wyniesie 5882 m3 tj. 6470,2 Mg. oraz z zachowaniem wymogów określonych przepisami: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach ( t. jedn. Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych Z dnia 13 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 137, poz. 924 ) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. )..II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających ·         zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.36.00-2, 90.51.37.00-3, 90.51.39.00-5.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Wadium nie jest wymaganeIII.2) ZALICZKI·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).·         III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy: transport osadów środkiem usługobiorcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych, transport i zagospodarowanie osadów zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów wymienionymi w przedmiocie zamówienia, systematyczny odbiór osadów również w okresie zimowym, zagospodarowanie osadu na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyj. sytuacji opisanej w Art. 9 ust. 4 Ustawy o odpadach, solidność i niezawodność wykonywanej usługi,III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)5) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów oraz jeśli dotyczy: zezwolenie na magazynowanie / zbieranie odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (starosta ) właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów - okres zimy; 6) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ ( wojewoda, starosta ) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; Pozwolenie o którym mowa ma zapewnić odbiór przez okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty podpisania umowy ilości uwodnionych osadów w Mg lub suchej masy osadów w Mg, odpowiadającej co najmniej ilości osadów ściekowych, na którą składana jest oferta; 7) Zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a szczególnie na składowanie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie osadów ściekowych w okresie zimowym wraz z podaniem ilości i sposobu zagospodarowania osadów oraz ze wskazaniem miejsca stosowania osadu. W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku z wymaganiami Ustawy o odpadach należy przedłożyć: 1) akt własności lub umowa dzierżawy - dokument określający tytuł prawny gruntów na których mają być stosowane osady ściekowe -wydany przez właściwy organ, W przypadku dzierżawy - zgodę właściciela gruntów na zastosowanie na nich osadów ściekowych, 2) wypis, wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów: miejscowość, Nr działki -wydany przez właściwy organ, numer obrębu geodezyjnego, 3) badania gleb na zawartość na nich metali ciężkich, fosforu, stopnia zakwaszenia pod kątem zastosowania na nich osadów ściekowych, 4) oświadczenie Wykonawcy że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych określone w Art. 43 ust 6 Ustawy o odpadach w brzmieniu: Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych: 1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, 2) na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art.58 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) nie stanowi inaczej. 3) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków, 4) na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych, 5) na terenach czasowo zamarznietych i pokrytych śniegiem, 6) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu, 7) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %, 8) na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne , nie stanowi inaczej, 9) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt. 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami, 10) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności, 11) na gruntach na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych, 12) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym- w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów, 13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki, 14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami. Podwykonawstwo: Podwykonawstwo może dotyczyć wyłącznie usług: załadunku oraz transportu odpadów ( wymagane zezwolenie na transport wydane na Podwykonawcę przez właściwy organ). W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia Podwykonawców ( wyłącznie w zakresie załadunku oraz transportu odpadów), musi dołączyć do oferty dodatkowo opis następujących zagadnień: - jasne określenie roli jaką będą pełnili Podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia ( wskazanie w ofercie części zamówienia której wykonanie będzie powierzone Podwykonawcom), - zakres dotychczasowej współpracy Wykonawcy z Podwykonawcami, - zakres odpowiedzialności Podwykonawców przed Wykonawcą, Pełnomocnictwo, Parafowany wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego - ogłosz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 08.02.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 08.02.2011. Wygasa 18.02.2011. Odsłon 3380, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony