Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa ładowarki kołowej.
Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki kołowej-czołowej.
Charakterystyka techniczna:
1. Łyżka o pojemności 2,8 m3 – 3,3 m3
2. Klimatyzacja
3. Mechanizm zapobiegający kołysaniu przy pełnej łyżce
4. Układ tłumienia drgań osprzętu roboczego
5. Automatyczne poziomowanie łyżki
6. Wszystkie podzespoły wchodzące w skład ładowarki wyprodukowane
przez jednego producenta
7. Silnik o mocy 175 – 200 KM , spełniający normę czystości emisji spalin EU
Stage III A
8. Hydrauliczny układ hamulcowy
9. Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi
10. Układ hydrauliczny wyposażony w pompę osiowo- tłokową
11. Opony spełniające normę 20,5 R25 L 2
12. Obręcze kół przystosowane do opon krajowych producentów
13. Gwarancja 36 miesięcy obejmująca całą ładowarkę
14. Umowa serwisowa do 6000 Mth bez limitu czasowego –materiały, dojazd
i usługa na koszt dostawcy
15. Układ chłodzenia silnika wyposażony w układ somooczyszczania
16. Serwis w odległości do 50 km , 24 godz./dobę . W przypadku , gdy nie
ma możliwości naprawy ładowarki na miejscu , możliwość dostarczenia
zastępczej w ciągu trzech dni
17. Szkolenia operatora i mechanika zamawiającego przez dostawcę
w swoim serwisie bezpłatnie
18. Łyżka wyposażona w zęby i wymienne lemiesze
19. Ładowarka fabrycznie nowa 2009 r. lub z 2008 r.- limit przepracowanych
godzin na tą ładowarkę nie może przekroczyć 200Mth.
Jednocześnie oferent w razie dostawy ładowarki z 2008 r. zobowiązany jest
przed dostawą ładowarki do wykonania przeglądu serwisowego tj. dokonać
wymiany filtrów paliwowych , olejowych ,powietrznych , a także oleju.
20. Układ filtrów i elektryczny zblokowany w jednym miejscu ładowarki
21. Oświetlenie kabiny z lampką punktową
22. Regulowana kolumna kierownicy( kąt pochylenia i wysokość)
23. Oświetlenie drogowe : światła pozycyjne , mijania drogowe,
kierunkowskazy , hamulcowe
24. Oświetlenie robocze: reflektory- 2 przednie, 2 tylne
25. Pomarańczowe światło ostrzegawcze – kogut
26. Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego
27. Automatycznie zapalane światła robocze tylne po włączeniu biegu
wstecznego
28. Automatyczne poziomowanie łyżki i automatyczne ustawienie
wysokości podnoszenia wysięgnika
29. Układ hamulcowy i kierowniczy bezpieczeństwa
30. Zaczep holowniczy
31. Zestaw narzędzi
32. Katalog części zamiennych w języku polskim
33. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa w języku polskim wersja papierowa
i na płycie DVD
34. Certyfikat zgodności CE

Kod CPV – 29522500-9


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 24.08.2009 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08. 2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
- do dwóch tygodni od daty podpisania umowy


Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 04.08.2009 r.powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 04.08.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 04.08.2009. Wygasa 23.08.2009. Odsłon 1097, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony