Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Rozbudowa istniejącej myjni samochodowej w tym:
-dostawa i montaż bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej dwustanowiskowej
-dostawa i montaż odkurzacza stacjonarnego .
Przedmiot zamówienia:
Określenie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje rozbudowę istniejącej myjni samochodowej w tym zakup, dostawę i montaż oraz podłączenie bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej do mediów ( gaz, woda, kanalizacja, energia elektryczna ) wraz z wiatą stalową, fundamentami oraz podgrzewaną posadzką. Myjnia winna składać się z dwóch stanowisk do mycia samochodów osobowych. Odkurzacz stacjonarny dwu stanowiskowy z turbiną 3 fazową.

Zakres przedmiotu zamówienia

Wyposażenie myjni/dane techniczne:

Myjnia pojazdów powinno być wyposażone w jeden moduł techniki kompatybilny z istniejącą myjnią. Moduł techniki winien obsługiwać dwa stanowiska myjące i spełniać następujące warunki techniczne:


 system uzdatniania wody
o wydajność zmiękczacza wody min. 1200 l/h
 system dozowania środków chemicznych
o automatyczny sterowany komputerem
 piec do podgrzewania wody
o gazowy na gaz ziemny
o moc grzewcza przy pracy ciągłej nie mniej niż 50 kW
o temperatura wody przy pracy ciągłej min. 60o C
o podgrzewacz wody pojemnościowy otwarty
 pompę wysokociśnieniową
o wydajność min. 11 l/min dla jednej lancy
o ciśnienie robocze min. 100 bar
o temperatura robocza min. 600 C
 system odwróconej osmozy
o wydajność systemu do osmozy min. 300 l/h
o ciśnienie robocze pompy min. 10 bar
o alarm przy niewystarczającym ciśnieniu
o sprawność pompy odwróconej osmozy nie mniejsza niż 97%
o zapas wody zdemineralizowanej min. 750 l.
 system antyzamarzaniowy
o system obiegu zamkniętego przeciw zamarzaniu
o awaryjny system przeciw zamarzaniu (w przypadku np. zaniku napięcia)
o ogrzewanie elektryczne za pomocą termowentylatorów
 system podgrzewania posadzek
o wymuszony wymiennikowy
o czynnik grzewczy - płyn o temperaturze krzepnięcia do min. minus 300 C
 środki myjące
o mikroproszek do mycia
o wielkość dozownika na proszek min. 25 kg
o wosk , nabłyszczasz opracowany w nanotechnologii
 komputerowy system sterowania urządzeniami z możliwością odczytu czasu pracy urządzenia, przychodu, możliwością regulacji dozowania.
 panel sterujący podświetlany, wodoodporny, odporny na wstrząsy
 wrzutnik na monety PLN, i żetony
 2 lata gwarancji
 wymagana gotowość serwisowa w przypadku awarii max. 36 godz.
 niezmienność cen niezbędnych przeglądów serwisowych, roboczogodzin pracy serwisu, oraz środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania myjni - na min. 5 lat
 otok reklamowy z blachy aluminiowej podświetlany w kolorystyce otoków istniejącej myjni samochodowej.
 myjnia powinna posiadać certyfikat CE potwierdzony przez instytucję certyfikującą
 oświetlenie myjni wraz z instalacją powinno posiadać stopień ochrony przeciwporażeniowej IP65
 myjnia powinna być podłączona do kanalizacji ściekowej poprzez piaskownik oraz separator olejowy
 wymiary myjni: długość max. 10,5 m, szerokość max. 7 m.
 lance do mycia pojazdów zamontowane na obrotowych wysięgnikach ( 360o ) przymocowane do konstrukcji myjni


Odkurzacz stacjonarny powinien obsługiwać dwa stanowiska i spełniać następujące warunki techniczne:
 odkurzacz dwustanowiskowy do zbierania na sucho
 podciśnienie nie mniejsze niż 2000 milimetrów słupa wody
 wydatek powietrza nie mniej niż 1600 l/min
 poziom hałasu nie większy niż 70 dB
 łatwa obsługa serwisowa, kontrola przez przenośny komputer
 prosta obsługa poprzez wrzucanie monet PLN oraz żetonów
 wyłącznik bezpieczeństwa STOP umieszczony w zasięgu wzroku
 możliwa praca w temperaturach minus 25 0C do plus 400C
 dwa silniki indukcyjne o mocy nie większej jak 2,5 kW
 moc ssąca nie mniej niż 5500 l/h
 zasilanie 3-fazowe 3AC 400V/50 Hz
 filtr poliestrowy wielokrotnego użytku odporny na ciecze i ciała stałe
 wąż ssący z tworzywa odporny na uszkodzenia mechaniczne o średnicy nie mniejszej niż Ø 40 mm i długości min 450 mm 2 sztuki
 dwie końcówki ssące: uniwersalna i szczelinowa
 zbiornik na nieczystości wykonany ze stali nierdzewnej 2 sztuki
 obudowa odkurzacza ze stali nierdzewnej w kolorystyce istniejącej myjni samochodowej.
 wymiary odkurzacza max 1,2m długość/0,8m szerokość/3,0m wysokość
 czytelna instrukcja obsługi na obudowie odkurzacza
 panel sterujący podświetlany, wodoodporny, odporny na wstrząsy
 wrzutnik monet PLN i żetonów
 zabezpieczenie przed nieuprawnionym otwarciem
 regulacja czasu pracy cyklu
 licznik cykli zrealizowanych
 2 lata gwarancji
 wymagana gotowość serwisowa w przypadku awarii max. 36 godz.
 odkurzacz powinien posiadać certyfikat CE potwierdzony przez instytucję certyfikującą
 odkurzacz powinien posiadać stopień ochrony IP65
 niezmienność cen niezbędnych przeglądów serwisowych, roboczogodzin pracy serwisu, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania odkurzacza - na min. 5 lat
Kod CPV-292 424 74-0 295 691 00-6Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz.1655) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 06.06.2008 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia06.06. 2008 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia Wymagany termin dostawy i montażu fundamentów oraz podgrzewanych posadzek do 30.06.2008
Wymagany termin dostawy i montażu wiaty stalowej na dwa stanowiska, modułu techniki oraz odkurzacza do 31.07.2008 r.


Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Janusz Bartosik (0-15) 832-28-44
3. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
4. Adam Dull (0-15) 832-28-44
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27.05.2008rpowrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 27.05.2008
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 27.05.2008. Wygasa 05.06.2008. Odsłon 1153, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony