Osady ściekowe (wygasły...)

TI/703/2013

Sandomierz: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9
Numer ogłoszenia: 31999 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i uwodnieniu 80 % z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9 w ilości 600 m3 miesięcznie - z częstotliwością wywozów 2 razy miesięcznie. Przewidywana ilość wywozu osadu ściekowego wyniesie 7200 m3 / rok tj. 7920 Mg/ rok oraz z zachowaniem wymogów określonych przepisami: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych Z dnia 13 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 137, poz. 924 ) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających (Art. 67 ust. 1 pkt.6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.36.00-2, 90.51.37.00-3, 90.51.39.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1,2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz wymaganymi treścią SIWZ. Spełnia wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów spełnia-nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2)Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3) Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 4)Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 5)Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów,oraz jeśli dotyczy: 6) Zezwolenie na magazynowanie / zbieranie / przeróbkę odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez organ (starosta ) właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów - okres zimy; 7) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ ( wojewoda, starosta ) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; Zezwolenie o którym mowa ma zapewnić odbiór przez okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty podpisania umowy ilości uwodnionych osadów w Mg lub suchej masy osadów w Mg, odpowiadającej co najmniej ilości osadów ściekowych, na którą składana jest oferta; 8) Zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a szczególnie na składowanie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie osadów ściekowych w okresie zimowym wraz z podaniem ilości i sposobu zagospodarowania osadów oraz ze wskazaniem miejsca stosowania osadu. W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku z wymaganiami Ustawy o odpadach należy przedłożyć: 1) akt własności lub umowa dzierżawy - dokument określający tytuł prawny gruntów na których mają być stosowane osady ściekowe -wydany przez właściwy organ, W przypadku dzierżawy - zgodę właściciela gruntów na zastosowanie na nich osadów ściekowych, 2)wypis, wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów: miejscowość, Nr działki -wydany przez właściwy organ, numer obrębu geodezyjnego, 3)aktualne badania laboratoryjne gleb działek , które pozwalają do zagospodarowania na ich powierzchni w/w ilości osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi warunkami tj. Załącznikiem nr 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz Rozporządzeniem z dnia 5 04.2011 r. w sprawie procesu odzysku R 10 ( Dz. U. nr 86 poz. 476), 4)od pisemnego/ fax lub e-mail/ powiadomienia przez Zamawiającego o terminie wywozu osadu ściekowego, Wykonawca w terminie do 2 dni udzieli pisemnej /fax lub e-mail/informacji o wyborze działki rolnej , na której osad zostanie zagospodarowany oraz pisemnej /fax lub e-mail/ deklaracji , że proces ten będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, 5)oświadczenie Wykonawcy że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych określone w Art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach w brzmieniu: Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych: 1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody; 2) na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zmianami); 3) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków; 4) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych; 5) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem; 6) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu; 7) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%; 8) na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 9) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami; 10) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności; 11) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych; 12) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów; 13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki; 14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami. Podwykonawstwo może dotyczyć wyłącznie usług: załadunku oraz transportu odpadów ( wymagane zezwolenie na transport wydane na Podwykonawcę przez właściwy organ). W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia Podwykonawców ( wyłącznie w zakresie załadunku oraz transportu odpadów), musi dołączyć do oferty dodatkowo opis następujących zagadnień: - jasne określenie roli jaką będą pełnili Podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia ( wskazanie w ofercie części zamówienia której wykonanie będzie powierzone Podwykonawcom), - zakres dotychczasowej współpracy Wykonawcy z Podwykonawcami, - zakres odpowiedzialności Podwykonawców przed Wykonawcą, Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy: -transport osadów środkiem usługobiorcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych, -transport i zagospodarowanie osadów zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów wymienionymi w przedmiocie zamówienia, -systematyczny odbiór osadów również w okresie zimowym, -zagospodarowanie osadu na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyj. sytuacji opisanej w Art. 20 ust. 5 Ustawy o odpadach, -solidność i niezawodność wykonywanej usługi,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO -Spółki prawa handlowego ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZałączniki
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 01.03.2013
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 01.03.2013. Wygasa 15.03.2013. Odsłon 1035, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony