Zakup i dostawę autobusu do komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Zakup i dostawę autobusu do komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Kod CPV-34121100-2. Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ:

http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 26.07.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Zbigniew Lipko – tel. (0-15 ) 832-36-79
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaodpowiedz pyt[1]..doc
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 29.06.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 29.06.2006. Wygasa 26.07.2006. Odsłon 3642, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony