Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa przyczepy do transportu kontenerów
Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyczepy do transportu
kontenerów.

Charakterystyka techniczna :
1. Rama podwozia wykonana z lekkiej konstrukcji stalowej o podwyższonej wytrzymałości, dwukrotnie śrutowana , zabezpieczona antykorozyjnie.
2. Platforma ładunkowa: do przewozu kontenerów – DIN 30722
-bieżnica wykonana jako płozy umożliwiające transport o długości max. 7 000 mm
-blokady kontenera pneumatyczne
-dodatkowa blokada mechaniczna
3. Instalacja elektryczna 24V wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
-światła tylne zespolone ze światłami cofania , przeciwmgielnymi
kierunkowskazami oświetlenia tablicy rejestracyjnej wmontowane w tylny
zderzak
-tablice odblaskowe
-boczne światła obrysowe
4. Osie – zawieszenia:
-2 osie BPW nośność 9t każda
- zawieszenie pneumatyczne z zaworem poziomowania
5. Hamulce bębnowe BPW
- dwuprzewodowy pneumatyczny system hamulcowy zgodny z przepisami
UE:
- hamulec parkingowy
- system EBS na dwie osie
6. Koła :
- opony bliźniacze 265/70 R19,5
- felgi stalowe
7. Dyszel prosty z uchem o średnicy 40 mm
- długość dyszla 2700 mm
- sprężyna utrzymująca dyszel w pozycji przy odłączonej przyczepie
8. Wyposażenie:
- winda koła zapasowego z kołem zapasowym
- zabezpieczenia boczne zgodnie z wymogami UE
- błotniki z tworzywa
- odbojniki tylne gumowe
- plastikowa skrzynka narzędziowa z wyposażeniem( klucz do kół,
trójkąt ostrzegawczy , kliny pod koła )
- gaśnica ze skrzynką
- pakiet ADR
9. Przyczepa fabrycznie nowa -2009 r.
10. Certyfikat zgodności CE


Kod CPV – 34223300-9


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 18.09.2009 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09. 2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
- cztery tygodnie od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 31.08.2009 r.powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 01.09.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 01.09.2009. Wygasa 18.09.2009. Odsłon 2661, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony